Rurociągi pary

Information

Uderzenia hydrauliczne w przewodach pary i kondensatu

Niedostateczne odwodnienie przewodów pary lub urządzeń (np. wymienników ciepła) może spowodować uderzenia hydrauliczne w przewodach pary/kondensatu skutkujące poważnymi uszkodzeniami.

Gdy gorąca para / gorący kondensat łączy się z chłodniejszą wodą pęcherze pary ulegają gwałtownemu zanikowi. Ta implozja jest powodem natychmiastowego napływu wody, która wywołuje falę uderzeniową, czemu towarzyszy nagłe spiętrzenie ciśnienia.

Głównymi przyczynami uderzeń hydraulicznych są brak odwodnienia, nieprawidłowa instalacja, uszkodzone urządzenia i niewłaściwa obsługa.

Odwodnienie

Podczas przesyłu rurociągiem para nasycona skrapla się wskutek oziębienia. Powstały kondensat musi być zebrany i odprowadzony. Przewody parowe należy zaprojektować z lekkim spadkiem 5 – 10 mm na każdy metr długości, czyli 0,5 – 1 %, w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu pary, aby umożliwić grawitacyjny spływ kondensatu.

Spusty kondensatu powinny być instalowane:

  • w prostych rurach w regularnych odstępach co 30 – 50 m,
  • przed każdym punktem spiętrzenia (przed armaturami i pionowymi odcinkami rurociągu).
Króciec zbierający kondensat Króciec zbierający kondensat

Króćce odwadniające muszą być w stanie pewnie zbierać i gromadzić kondensat, aby mógł on być skutecznie usuwany z rurociągu. Do średnicy nominalnej DN 100 króćce odwadniające powinny mieć taką samą średnicę nominalną jak przewody parowe, aby móc także zbierać kondensat powstający podczas rozruchu. Przy większych średnicach nominalnych króćce zbierające kondensat mogą mieć mniejszą średnicę nominalną od przewodów parowych. Króćce powinny mieć około 500 mm długości, odpływ kondensatu powinien być umieszczony bocznie, aby gromadzące się zanieczyszczenia z kondensatu wpływały negatywnie na funkcjonowanie odwadniacza. Z uwagi na zawartą w nim energię nie należy usuwać gorącego kondensatu z obiegu, ale należy przetransportować go przewodami z powrotem do zbiornika wody zasilającej, gdzie będzie mógł być powtórnie wykorzystany.

Ilosc odprowadzanego kondensatu jest powiązany poprzez entalpię parowania ze stratą ciepła na rurociągu, armaturach i innych elementach wbudowanych na danym odcinku rurociągu. Ilość kondensatu można oszacować .przy pomocy równań zawartych w rozdziale „Projektowanie – Straty ciepła na rurociągu parowym“

Informacje o Ustalenie zapotrzebowania na parę odbiorników