Sezonowa efektywność energetyczna

Sezonowa efektywność energetyczna jest to stosunek energii oddanej do energii pobranej w określonym okresie czasu (zazwyczaj jest to jeden rok). W odniesieniu do instalacji kotłowej jest to stosunek oddanego ciepła użytkowego do doprowadzonej z zewnątrz energii cieplnej w postaci paliwa.

Information
 
Berechnung

Wzór na obliczenie sezonowej efektywności energetycznej

ƞ

Sezonowa efektywność energetyczna [%]

Moc cieplna pary zsumowana w rozpatrywanym okresie czasu [MWh]

Moc cieplna paleniska zsumowana w rozpatrywanym okresie czasu [MWh]

Sezonowa efektywność energetyczna jest wielkością mającą decydujące znaczenie dla ekonomiki użytkowania całej instalacji. To kryterium obejmuje wszelkie straty, a więc także straty postojowe, występujące w procesach rozruchu i wyłączania kotła, związane ze zmianami obciążenia, odsalaniem i odmulaniem, straty na przesyle i zbiornikach (np. przy termicznym odgazowaniu wody).

Sezonową efektywność energetyczną można zmierzyć jedynie przy pomocy liczników ciepła na odbiorach i liczników paliwa, zazwyczaj pomiary takie są prowadzone tylko w rozbudowanych systemach zarządzania energią.