Nadciśnienie i ciśnienie absolutne

W technice kotłowej zazwyczaj każde podawane ciśnienie należy traktować jako nadciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego wynoszącego 1 bar. Jednostką stosowaną dla określenia ciśnienia jest [bar] bądź ewentualnie [barg].

Nadciśnienie przelicza się na ciśnienie absolutne według wzoru:

 
Berechnung

Przeliczenie nadciśnienia na ciśnienie absolutne

pabs = p + 1,01325 bar

Information

Warunki normalne i warunki standardowe

Warunki normalne (DIN 1343):
pn = 101 325 Pa = 1,01325 bar = 1 atm
Tn = 273,15 K = 0 °C

Warunki standardowe (STP, IUPAC):
p° = 100 000 Pa = 1,0 bar
T° = 273,15 K = 0 °C

Stan standardowy (SATP, IUPAC):
p° = 100 000 Pa = 1,0 bar
T° = 298,15 K = 25 °C

Średnie ciśnienie robocze

W systemie kotła parowego ciśnienie robocze nie jest wielkością stałą, ale fluktuuje wokół średniego ciśnienia roboczego pśr. Wynika to z faktu, że ciśnienie robocze w kotle parowym służy za wielkość wyjściową do regulacji mocy kotła i stąd zawsze ulega wahaniom o ok. ±10 % wartości średniego ciśnienia roboczego ustawionego na kotle.

Przebieg ciśnienia w czasie (sterowanie kotłem BCO)

Przebieg ciśnienia w czasie (sterowanie kotłem BCO)

Założenia do obliczenia średniego ciśnienia roboczego

Przy obliczaniu potrzebnego średniego ciśnienia roboczego pśr trzeba wziąć pod uwagę następujące aspekty:

 • Potrzebne ciśnienie/temperatura pary na odbiorach
  Dla ustalenia średniego ciśnienia roboczego pśr trzeba określić wymagane ciśnienie/temperaturę pary na odbiorach. Do obliczenia średniego ciśnienia roboczego należy ustalić maksymalne ciśnienie pary pmax,odb na odbiorach.
  W oparciu o zależność temperatury wrzenia od ciśnienia można obliczyć posługując się tablicą pary wymagane ciśnienie na odbiorach przy znanej temperaturze wody w kotle.


Informacje o Ciśnienie i temperatura

 
Berechnung

Maksymalne wymagane ciśnienie i temperatura pary na odbiorze

pmax,odb = pwrz(Tmax,odb)

 

pmax,odb

Maksymalne wymagane ciśnienie pary na odbiorze

pwrz(Tmax,odb)

Ciśnienie wrzenia przy maksymalnej wymaganej temperaturze

Tmax,odb

Maksymalna wymagana temperatura pary na odbiorze

 • Straty ciśnienia

  Dodatkowo trzeba uwzględnić straty powstające przy przesyle pary rurociągiem od kotła do odbiorników, straty na armaturach w przewodzie parowym i straty na ewentualnie zainstalowanych stacjach redukcji ciśnienia pary.

​​​​​
Informacje o Straty ciśnienia


Jeżeli odbiorniki wymagają pary o różnych ciśnieniach (różnica > 3 bar) albo pary o stałym ciśnieniu z bardzo dużą dokładnością, która nie może być zapewniona poprzez regulację mocy kotła, precyzyjna regulacja ciśnienia pary na odbiorach powinna być realizowana nie przez sterowanie kotła, ale przez stacje redukcji ciśnienia zainstalowane między kotłem i odbiornikami. Stacje redukcji ciśnienia pozwalają na regulację ciśnienia pary indywidualnie dla odbiorników niezależnie od regulacji mocy kotła.

Obliczanie średniego ciśnienia roboczego

Średnie ciśnienie robocze pśr kotła parowego oblicza się z uwzględnieniem maksymalnej odchyłki regulacji według wzoru:

Berechnung

Obliczanie średniego ciśnienia roboczego

Obliczenie średniego ciśnienia roboczego

pśr = ( + + )[bar] ⋅ ( 83 %75 % ) = 16,6 [bar] ≈ 17 [bar]
 

pśr

Średnie ciśnienie robocze [bar]

pmax, odb

Maksymalne wymagane ciśnienie na odbiorze [bar]

Δprur

Straty ciśnienia na przesyle rurociągiem [bar]

Δpa

Straty ciśnienia na armaturach i regulatorach ciśnienia [bar]

75 %

Dolny poziom regulacji mocy w odniesieniu do maks. dopuszczalnego ciśnienia kotła

83 %

Średni poziom regulacji mocy w odniesieniu do maks. dopuszczalnego ciśnienia kotła

Ustawianie i zmiana średniego ciśnienia roboczego

Średnie ciśnienie robocze pśr kotła parowego można ustawić przy rozruchu i w trakcie eksploatacji na panelu sterowania w szafie sterowniczej kotła lub zadać z systemu automatyzacji budynku.

Information

Bezpieczeństwo podczas projektowania

W tych obliczeniach nie należy zawyżać ciśnienia w celach bezpieczeństwa, ponieważ mają one odzwierciedlać rzeczywiste warunki pracy kotła.

Konsekwencją zawyżenia średniego ciśnienia roboczego może być większa gęstość pary nasyconej, dla której zwymiarowane przekroje przewodów parowych i armatur mogłyby okazać się za małe.

Ciśnienie bezpieczeństwa powinno się uwzględnić przy ustalaniu maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Obniżone ciśnienie robocze

Dla uzyskania jak najlepszej efektywności energetycznej moc kotła należy precyzyjnie dostosować do aktualnego rzeczywistego zapotrzebowania na parę. Taką sytuacją jest obniżenie ciśnienia roboczego kotła na weekend, by zminimalizować straty ciepła przez promieniowanie.

Ciśnienie robocze nie może być jednak obniżane zupełnie dowolnie. Zmniejszenie ciśnienia do zbyt niskiego poziomu może skutkować wystąpieniem negatywnych zjawisk:

 • kawitacji w pompach wskutek niedostatecznego dławienia,
 • niestabilnej pracy pomp,
 • spadku wydajności pomp.

Duża prędkość pary wskutek zmniejszenia jej gęstości może również mieć szereg negatywnych skutków, takich jak:

 • erozja armatur i kolan rurowych,
 • zbyt głośny hałas związany z przepływem pary,
 • wzmożone porywanie wody kotłowej przez parę.

Wobec powyższego minimalne dopuszczalne ciśnienie robocze jest fabrycznie ograniczone do połowy projektowanego ciśnienia roboczego.

Minimalne średnie ciśnienie robocze kotła parowego wysokociśnieniowego nie powinno być niższe niż 5 bar. Para ma przy małym ciśnieniu dużą objętość właściwą, w związku z czym armatury i przewody parowe musiałyby mieć ogromne rozmiary.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze kotła jest warunkowane konstrukcją i wytrzymałością materiałów użytych do budowy kotła.

Informacja o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu jest podana przez producenta na tabliczce znamionowej kotła, w dokumentacji dołączonej do kotła i w dokumentach odbioru. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze musi być ograniczane przez zawór bezpieczeństwa na kotle. Zawór bezpieczeństwa otwiera się w chwili osiągnięcia przez ciśnienie maksymalnej dopuszczalnej wartości, uniemożliwiając dalszy wzrost ciśnienia w kotle. Gdy ciśnienie w kotle spadnie do bezpiecznego poziomu zawór ponownie się zamyka.

Dla zapewnienia niezawodności działania zaworu bezpieczeństwa i uniknięcia zadziałania zaworu w trakcie normalnej pracy kotła oraz rozszczelnienia zaworu ciśnienie w kotle parowym jest podzielone na stopnie:

 
Berechnung

Stopnie ciśnienia roboczego (procentowo w odniesieniu do maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego)

Stopnie ciśnienia

Wzór

Wartość

Jednostka

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (ciśnienie zadziałania zaworu bezpieczeństwa)

pmax,dop = pzaw.bezp ≙ 100 %

24,1

[bar]

Ogranicznik ciśnienia

pogr.ciśn ≙ pmax.dop ∙ 95 %

= 22,9

[bar]

Ciśnienie wyłączeniowe palnika

pwył.pal ≙ pmax.dop ∙ 91 %

= 21,9

[bar]

Średnie ciśnienie robocze

pśr ≙ pmax.dop ∙ 83 %

=

[bar]

Ciśnienie włączeniowe palnika

pwł.pal ≙ pmax.dop ∙ 75 %

= 18,1

[bar]

Wartość standardowa dla podtrzymania ciepła przez wężownicę = średnie ciśnienie robocze / 2

ppodtrz ≙ pśr ∙ ~ 50 % ≅ 42 %

= 10,1

[bar]

Stąd wynikają:

 • yyminimalna wartość wymaganego maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego psub>max,dop kotła ze średniego ciśnienia roboczego pśr, które zostało wyliczone na bazie kryteriów eksploatacyjnych
 
Berechnung

Wzór na obliczenie minimalnego wymaganego maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego

Przykład obliczenia minimalnego wymaganego maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego

pmax,dop = pzaw,bezp [bar]83 % = 15,7 [bar]

 • maksymalna wartość średniego ciśnienia roboczego pśr.max kotła z maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego pmax,dop kotła
 
Berechnung

Wzór na obliczenie maksymalnego średniego ciśnienia roboczego

ppśr.max ≤ pmax,dop ∙ 83 % = pzaw.bezp ∙ 83 %

Przykład obliczenia maksymalnego średniego ciśnienia roboczego

pśr,max [bar] ⋅ 83 % = 13,3 [bar]
Wykres przebiegu ciśnienia z ciśnieniami wł/wył palnika dla kotła parowego ze średnim ciśnieniem roboczym 13,3 bar

Wykres przebiegu ciśnienia z ciśnieniami wł/wył palnika dla kotła parowego ze średnim ciśnieniem roboczym 13,3 bar

W sterowaniu kotła można w dopuszczalnych granicach wybrać także inne systemy stopniowania średniego ciśnienia roboczego.

Inne części składowe instalacji

Oprócz obliczeń dla samego kotła należy też pamiętać o obliczeniu maksymalnych dopuszczalnych ciśnień roboczych i maksymalnych dopuszczalnych temperatur dla wszystkich bezpośrednio połączonych z kotłem elementów instalacji, podzespołów, układów i modułów (armatur, czujników, przewodów rurowych, uszczelek, przyrządów itd., zależność ciśnienie/temperatura dla kołnierzy wg EN 1092-1).

Jeżeli w sieci występują odbiorniki pary, które mają mniejsze dopuszczalne ciśnienie robocze niż kocioł, to muszą one być chronione przed zbyt wysokim ciśnieniem przez własne zawory bezpieczeństwa lub przez stacje redukcji ciśnienia z zaworami bezpieczeństwa zainstalowane między nimi i kotłem.

Information

Bezpieczeństwo podczas projektowania

Różnica między ustalonym pmax,dop i maksymalnym dopuszczalnym nadciśnieniem dla kolejnego wyższego zakresu ciśnienia kotła może już być uznana za bezpieczne projektowanie.

Jeżeli zachodzi potrzeba zachowania dodatkowego bezpieczeństwa w odniesieniu do zakresu ciśnienia, można je zapewnić wybierając odpowiednio wyższy stopień ciśnienia kotła.