Symbole fizyczne

Najważniejsze wielkości fizyczne
 

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

n

Liczba

 

l

Długość

mm; m

r

Promień

mm

d

Średnica

mm

s

Grubość ścianek

mm

u

Prędkość

m/s

A

Powierzchnia

mm²; m²

V

Objętość

Objętościowe natężenie przepływu

m³/h

n

Objętościowe natężenie przepływu w warunkach normalnych

mn³/h

m

Masa

kg; t

Strumień masowy

kg/h; t/h

Q

Ciepło, energia

kJ; kWh; MJ; MWh

Moc cieplna

kW; MW

t

Czas

s; h; a

T

Temperatura

K; °C

p

Nadciśnienie

Pa; mbar; bar

pabs

Ciśnienie absolutne

bara

ρ

Gęstość

kg/m³

ρn

Gęstość w warunkach normalnych

kg/mn³

h

Entalpia właściwa

kJ/kg

r

Entalpia właściwa parowania

kJ/kg

cp

Ciepło właściwe

kJ/kgK


Spalanie
 

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

Hi

Dolna wartość opałowa

kWh/kg; kWh/mn³

Hs

Górna wartość opałowa (ciepło spalania)

kWh/kg; kWh/mn³

α

Współczynnik kondensacji w spalinach

kg/kg

λ

Współczynnik nadmiaru powietrza

kg/kg


Sprawność
 

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

ƞ

Sprawność

%

qA

Strata kominowa w odniesieniu do wartości opałowej Hi

%

ηa

Sprawność całoroczna

%


Wymiana ciepła
 

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

λ

Współczynnik przewodzenia ciepła

W/mK

α

Współczynnik przejmowania ciepła

W/m²K

k

Współczynnik przenikania ciepła

W/m²K


Mechanika płynów
 

Symbol

Wielkość fizyczna

ζ

Współczynnik strat ciśnienia

λ

Współczynnik tarcia dla rur


Inne
 

Symbol

Wielkość fizyczna

Jednostka

α

Współczynnik rozszerzalności cieplnej

mm/(m ⋅ 100K)

L

Przewodność elektryczna

μS/cm