Monitoring parametrów wody

Utrzymanie właściwych parametrów wody jest niezbędnym warunkiem bezawaryjnego i bezpiecznego działania kotłowni parowej.

Pod stałą kontrolą należy mieć jakość:

 • wody kotłowej
 • wody zasilającej
 • wody uzupełniającej
 • kondensatu

Oprócz ciągłego monitorowania parametrów wody podczas eksploatacji kotła należy przeprowadzać okresowe analizy próbek wody pobranych z różnych miejsc w instalacji:

 • próbki wody kotłowej (pH, przewodność, zawartość tlenu)
 • próbki wody zasilającej (pH, przewodność, zawartość tlenu)
 • próbki wody uzupełniającej (pH, przewodność, zawartość tlenu)

Informacje o Wyposażenie i regulacja

 

Kondensat

Powtórne wykorzystanie kondensatu niesie ze sobą ryzyko przedostawania się do kotła parowego wraz z kondensatem obecnych w nim zanieczyszczeń w postaci wtrąceń produktów z wymienników ciepła. Substancje te mogą wyrządzić poważną szkodę, czemu zapobiegać ma kontrola jakości wody.

Są to substancje dwojakiego rodzaju:

 • wpływające na zmianę przewodności kondensatu, które mogą być kontrolowane przez elektrody przewodności,
 • wywołujące zmętnienie/załamanie światła, które mogą być kontrolowane przez czujniki mętności.

 

Kontrola przewodności

Wtrącenia substancji obcych do układu kondensatu, które powodują podwyższenie przewodności kondensatu (np. ługi, kwasy, świeża nieuzdatniona woda, woda z wanien w procesach gotowania), są szybko i bezbłędnie wychwytywane przez systemy do kontroli przewodności. Przyrządy dokonują pomiaru przewodności i informują o przekroczeniu jej wartości granicznej. System automatycznie uruchamia niezbędne działania zaradcze. Przyrządy zawierają układ automatycznej kompensacji temperatury zapobiegający błędnym sygnałom w razie wystąpienia wahań temperatury.

Systemy te są stosowane w instalacjach kotłowych do kontroli kondensatu lub wody zasilającej.

Jeżeli przewodność w kondensacie przekroczy wartość 50 μS/cm, należy natychmiast wyeliminować taki kondensat, np. zaworem 3-drożnym. To pozwoli wykluczyć zagrożenia ze strony kondensatu dla wody zasilającej, a co za tym idzie także dla kotła parowego, jeszcze przed wlotem kondensatu do zbiornika wody zasilającej. Sam kocioł nie musi zostać wyłączony, a poszukiwanie przyczyny zakłócenia w układzie kondensatu lub wymiennikach ciepła może odbyć się bez pośpiechu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby pomiar obejmował wszystkie strumienie kondensatu.

 

Kontrola twardości resztkowej

Zmiękczona woda jest monitorowana przez urządzenie do kontroli twardości resztkowej. Nieprzeprowadzona regeneracja złoża jonowymiennego w zmiękczaczu czy przepływ wody powyżej dopuszczalnej wartości dla zmiękczacza mogą być przyczyną pojawienia się twardości za stacją zmiękczania. Aby tego uniknąć twardość resztkowa jest kontrolowana: w sposób ciągły lub też nieciągły. Jeśli przez określony czas będzie przekroczona wartość graniczna 0,01 mmol/l, urządzenie automatycznie zasygnalizuje ten fakt alarmem, aby chronić kolejne części instalacji.

 

Kontrola zmętnienia

W sytuacji gdy zachodzi ryzyko, że do układu kondensatu mogą przedostawać się oleje, tłuszcze lub inne emulsje, należy dodatkowo do pomiaru przewodności stosować pomiar zmętnienia. Optyczny miernik mętności monitoruje w sposób ciągły zawartość cząstek w kondensacie. Miernik powinien być zainstalowany, jeśli to możliwe, przed zbiornikiem kondensatu, ponieważ świeża para albo parowanie wtórne mogą wpływać na wyniki pomiaru.

Jeśli zostanie przekroczona ustawiona wartość zadana, należy także w tym przypadku wyeliminować taki kondensat, dopóki mierzona mętność nie spadnie ponownie poniżej wartości zadanej.

Ciągła analiza wody

Bezawaryjna działanie kotła zależy w dużej mierze od dobrej jakości wody. Analizator wody dokonuje ciągłego pomiaru i monitorowania następujących parametrów:

 • pH w wodzie kotłowej
 • pH, zawartości tlenu i przewodności w wodzie zasilającej kocioł
 • pH i przewodności w kondensacie lub wodzie wypełniającej akumulator pary

Wszystkie dane są przesyłane magistralą komunikacyjną do systemu zarządzania instalacją SCO. SCO posiada wszystkie istotne parametry wody łącznie z przewodnością wody kotłowej i przewodnością każdego przepływającego kondensatu. W zależności od potrzeb funkcje regulacji i sterowania mogą być realizowane całkowicie automatycznie. W razie przekroczenia ustalonych wartości granicznych wszystkie parametry zostają wysłane do pamięci komunikatów błędów. Dane mogą być też stale archiwizowane. Dane te mogą być przesyłane magistralą komunikacyjną do nadrzędnego systemu sterowania i tam dalej przetwarzane.

Funkcje analizatora wody:

 • bezstopniowe sterowanie dozowaniem środków wiążących tlen
 • bezstopniowe sterowanie dozowaniem środków alkalizujących
 • sterowanie zaworem oparów oraz wskazanie zaoszczędzonej energii zawartej w oparach [kWh]
Analizator wody WA

Analizator wody WA

Schemat działania systemu przygotowania wody

Schemat działania systemu przygotowania wody

Moduł przygotowania wody WSM-V

     

Sterowanie kotłem BCO

     

Softcontrol TH (opcjonalnie)

Analizator wody WA

 

System zarządzania instalacją SCO

 

Stacja uzdatniania wody

Kocioł parowy 1

 

Dozowanie środków chemicznych

     

Kocioł parowy 2

 

Nadrzędny system monitoringu

     

Produkty: Analizator wody WA