Parní potrubí

Information

Parní rázy a rázy kondenzátu

Pokud nejsou parní potrubí nebo zařízení jako tepelné výměníky dostatečně odvodňovány, mohou vznikat značné škody parními rázy.

Pokud přehřátá pára nebo horký kondenzát narazí na studenou vodu, rázově praskají velké bubliny páry. Díky implozi proudem dotéká voda, která na sebe naráží a způsobuje vysoké tlakové špičky.

Parní rázy jsou způsobovány především nedostatečným odvodem kondenzátu, neúčelnou izolací nebo defektními zařízeními a chybnou obsluhou.

Odvodnění

Díky tepelné ztrátě potrubí vzniká v potrubí syté páry kondenzát, který musí být sbírán a odváděn. Ve směru proudění by proto měl být naplánován lehký spád 5 ... 10 mm na m délky potrubí, tedy 0,5 ... 1 %, aby mohl kondenzát téci k odvodňovacímu hrdlu.

Odvodňovací potrubí jsou pak instalována následovně:

  • V rovných potrubích pravidelně každých 30 ... 50 m
  • Před každým bodem zahlcení (např. armatury nebo kolmé úseky potrubí)
Odvodňovací hrdlo Odvodňovací hrdlo

Musí být možno bezpečně jímat a sbírat kondenzát z potrubí, aby mohl být efektivně odveden odváděčem kondenzátu. Až do jmenovité světlosti DN 100 by měla být odvodňovací hrdla provedena ve stejné jmenovité světlosti jako parní potrubí, aby bylo možno sbírat i kondenzát vznikající při najíždění. U větších jmenovitých světlostí pak může být sběrné hrdlo v provedení menším než jmenovitá světlost parního potrubí. Sběrná hrdla by měla přitom mít délku zhruba 500 mm a odvod kondenzátu by měl být umístěn bočně, aby nečistoty negativně neovlivňovaly funkčnost odváděče kondenzátu. Obecně by neměl být kondenzát odváděn do volného prostoru, neboť obsah tepla je značný, nýbrž by měl být přes sběrné potrubí dopravován do zásobníku napájecí vody, kde může být znovu použit.

Odváděné množství kondenzátu je přes entalpii odparu navázáno na tepelnou ztrátu potrubí, armatur a ostatních vestavěných prvků pro daný úsek potrubí. Odhad množství kondenzátu může proběhnout na základě rovnic v kapitole Plánování – Tepelné ztráty v parních potrubích.

Zjišťování spotřeby - více informací