Pytania służące opracowaniu projektu

Pytania postawione w dalszej części tego rozdziału będą pomocne przy projektowaniu i obliczeniach kotłowni parowej. Przydają się w uzyskaniu wstępnego rozeznania w sytuacji i sprawdzenia, czy uwzględniono wszystkie ewentualności przed finalnym zamknięciem projektu. Pytania z pewnością nie wyczerpują całości zagadnień związanych z projektowaniem instalacji kotłowej, ale ich konsekwentne i systematyczne analizowanie pozwala uniknąć często spotykanych błędów.

Jeśli po zamknięciu projektu któraś z kwestii poruszonych w pytaniach pozostaje niewyjaśniona, pomocne w ich rozwiązaniu mogą być dodatkowe informacje zawarte w rozdziałach podlinkowanych bezpośrednio pod pytaniami.

Ciśnienie pary

 • Czy zakładany zapas ciśnienia nie jest niepotrzebnie zawyżony w stosunku do średniego ciśnienia roboczego? Wyższy zapas ciśnienia należy przyjąć tylko do ustalenia najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Informacje o Ciśnienie

Zapotrzebowanie na parę

 • Czy uwzględniono wszystkie odbiory pary (obecne i przewidywane w niedalekiej przyszłości, zapotrzebowanie na potrzeby własne kotłowni) oraz oszacowano/zlokalizowano wszystkie straty energii (rurociągi, armatury, zbiorniki)?
 • Czy dokładnie zbadano rzeczywiste zapotrzebowanie na parę i zakładane rezerwy? Należy unikać zbędnych rezerw i zawyżania mocy kotłowni!
 • Czy przeanalizowano wszystkie odbiory pary? Czy występuje jednoczesność zużycia pary przez kilka odbiorników? Jakie jest rzeczywiste maksymalne jednoczesne zapotrzebowanie na parę ze strony wszystkich odbiorników?
 • Czy z analizy zużycia pary widać, jak i dlaczego następuje podział łącznej mocy na poszczególne jednostki kotłowe?
 • Czy projektowany kocioł ma odpowiednio duży zakres regulacji, aby móc obsługiwać wszystkie przewidywane wahania obciążenia bez częstych włączeń i wyłączeń palnika?
 • Jaki jest profil obciążenia/roczne zapotrzebowanie na parę (do dokładnych szacunków amortyzacji kosztów zakupu dodatkowych urządzeń do odzysku ciepła)?

Informacje o Zapotrzebowanie na parę

Jakość pary

 • Czy są szczególne wymagania dla pary (np. suchość pary, styczność z żywnością, para przegrzana)?

Informacje o Para

Woda i kondensat

 • Czy są znane wyniki analiz wody? Czy trzeba liczyć się np. z sezonowymi różnicami w jakości wody?
 • Czy dokładnie przemyślano, jaki sposób przygotowania wody będzie najodpowiedniejszy? Czy porównano koszty samego tylko zmiękczania i odwróconej osmozy? Czy celowe wydaje się zainstalowanie automatycznego analizatora wody?
 • Czy lepiej sprawdzi się częściowe czy całkowite odgazowanie?
 • Jaka ilość kondensatu może powracać do kotłowni? Jakie ciśnienie i temperaturę będzie mieć powracający kondensat?
 • Czy zachodzi ryzyko zanieczyszczenia kondensatu tłuszczami/olejami bądź innymi substancjami szkodliwymi dla instalacji kotłowej (np. przez nieszczelne wymienniki ciepła)? Jeżeli tak, konieczny będzie monitoring kondensatu.

Informacje o Kotłownia

Paliwo

 • Jakie paliwa mogą być używane na miejscu?
 • Czy znane są jakości paliw i skale wahań ich parametrów?
 • Czy jest znane ciśnienie gazu? Spadek ciśnienia gazu w okresach wysokiego zużycia może spowodować problemy. Różnica rzeczywistego ciśnienia gazu od wielkości obliczeniowej może stać się przyczyną dodatkowych kosztów.
 • Czy będzie używany olej ciężki bądź inne paliwo o wyższej lepkości lub zasiarczeniu? W niektórych sytuacjach może być potrzebne specjalne wyposażenie (np. podgrzewanie oleju, ekonomizer wolnostojący z obejściem spalin).

Informacje o Paliwo

Efektywność energetyczna

 • Jak duże znaczenie ma efektywność energetyczna i w jakim maksymalnym okresie czasu miałaby zamortyzować się inwestycja w urządzenia służące oszczędzaniu energii?
 • Czy planuje się działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej i odzysku ciepła odpadowego? Czy zbadano płynące z nich korzyści finansowe i oszczędności zasobów?

Informacje o Podstawy

Użytkownik

 • Jak rygorystyczne są wymagania odnośnie zapewnienia ciągłości dostaw ciepła? Czy jest wymagana redundancja kotłów, częściowa lub pełna? Czy kotły mają być wyposażone w osprzęt do spalania różnych rodzajów paliw?
 • Czy prawdopodobne jest zwiększenie zapotrzebowania na parę w najbliższych latach? Jeżeli tak, już teraz należy zaprojektować np. wydajność systemu wody zasilającej pod kątem przyszłych wymagań i zarezerwować odpowiednią ilość miejsca w kotłowni.
 • Jak wysokie są dyspozycyjność i kwalifikacje personelu obsługi? Czy celowa wydaje się automatyzacja określonych procesów?
 • Czy kotłownia ma być połączona z systemem automatyzacji budynku?

Informacje o Zapotrzebowanie na parę

Lokalizacja kotłowni

 • Czy kotłownia jest zlokalizowana w pobliżu wybrzeża?
 • Czy kotłownia jest zlokalizowana w rejonie występowania trzęsień ziemi i kocioł musi być zakotwiony/ zabezpieczony w szczególny sposób?
 • Czy są szczególne wymagania dotyczące emisji hałasu lub szkodliwych zanieczyszczeń (np. lokalizacja w pobliżu osiedla mieszkaniowego albo na obszarze ochrony powietrza lub wody)?

Informacje o Ustawienie kotła

Budynek/pomieszczenie kotłowni

 • Czy są dostatecznie duże otwory do wprowadzenia kotła?
 • Czy fundament ma dostateczną nośność pod kocioł wypełniony wodą?
 • Czy przewidziano otwory nawiewne i wywiewne w odpowiednich miejscach w dostatecznej liczbie i wielkości?
 • Czy przewidziano wymagane wyłączniki awaryjne wewnątrz i na zewnątrz kotłowni?
 • Czy jest zachowana wystarczająca przestrzeń na dostęp do otworów rewizyjnych (od strony wody i spalin), obejście kotła, demontaż komponentów (palnika) itd.?

Informacje o Ustawienie kotła

Przewody rurowe

 • Czy ściany i sufit mają wystarczającą nośność do wytrzymania sił wywieranych przez rury?
 • Czy prawidłowo zwymiarowano wszystkie przewody rurowe? W szczególności dotyczy to przewodów wydmuchowych z zaworów bezpieczeństwa, odpowietrzających, oparów i kondensatu.
 • Czy unika się niedozwolonego wspólnego prowadzenia przewodów?
 • Czy przewody parowe są układane ze spadkiem i prawidłowym odwodnieniem?
 • Czy jest możliwe zastosowanie elementów izolacji akustycznej?

Informacje o Peryferia

Prawo

 • Czy przy projektowaniu uwzględniono w pełni przepisy stosownych ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych:
  • w odniesieniu do emisji i immisji, w szczególności spalin i wody,
  • w odniesieniu do uzyskania pozwoleń i zezwoleń na eksploatację. Czy organ wydający pozwolenie został zawiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem i czy wniosek o pozwolenie został złożony we właściwym terminie? Czy poinformowano instytucje odpowiedzialne za odbiór instalacji?
  • w odniesieniu do obowiązków użytkownika, w szczególności bhp i bezpieczeństwa użytkowania sprzętu roboczego. Czy sporządzono ocenę ryzyka dla instalacji kotłowej?
  • w odniesieniu do powiadomienia właściwych zewnętrznych jednostek inspekcyjnych ze stosownym wyprzedzeniem.

Informacje o Prawo