Wytwarzanie kotłów

Wytwarzanie i sprzedaż kotłów regulowane jest prawem krajowym poprzez implementację europejskiej dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych (Dyrektywie PED 2014/86/UE) - wdrożenie do polskiego prawa przez rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. W rozporządzeniu określono wymagania w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów, materiałów wykorzystywanych do ich produkcji, stosowne dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów procedury oceny zgodności oraz zawarto obowiązek sporządzenia deklaracji zgodności UE. Rozporządzenie wdraża obowiązujące na obszarze UE ujednolicone wymagania projektowe, umożliwiające swobodne udostępnianie na rynku urządzeń ciśnieniowych, a więc wprowadzenie ich do obrotu i oddanie do użytku (pierwsze użycie urządzenia przez jego użytkownika). Producenci kotłów muszą poddawać swoje wyroby procesowi oceny zgodności, którego zwieńczeniem jest wystawienie deklaracji zgodności UE i oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Granicznym warunkiem, który definiuje czy kocioł lub zbiornik ciśnieniowy podlega pod dyrektywę ciśnieniową jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie 0,5 bar. Jeżeli maksymalne ciśnienie robocze kotła lub zbiornika ciśnieniowego nie przekracza 0,5 bar, jak ma to miejsce np. w przypadku kotła niskociśnieniowego, przy jego produkcji stosuje się tzw. uznane praktyki inżynierskie. Dla wszystkich pozostałych kotłów parowych przypisana jest odpowiednia kategoria określona w załączniku II do dyrektywy ciśnieniowej, odpowiednio do wzrastającego zagrożenia spowodowanego ciśnieniem. Czynnikiem klasyfikującym urządzenia w poszczególnych kategoriach jest iloczyn pojemności wodnej i maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Większość kotłów parowych jest zaliczona do kategorii IV.

Klasyfikacja kotłów parowych w poszczególnych kategoriach zgodnie z dyrektywą ciśnieniową

Klasyfikacja kotłów parowych w poszczególnych kategoriach zgodnie z dyrektywą ciśnieniową

Liczne certyfikaty i dopuszczenia naszych wyrobów w ponad 140 krajach na świecie świadczą o wysokich standardach jakości i produkcji utrzymywanych przez Bosch Industriekessel GmbH. Wszystkie kotły, podzespoły kotłów i komponenty kotłowni marki Bosch spełniają normy zawarte w obowiązujących unijnych dyrektywach w zakresie oznakowania CE, w szczególności wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych i dyrektywy w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe, w oparciu o standardy techniczne (m.in. niemieckie standardy TRD, AD 2000 oraz normy europejskie, np. EN 12953). Większość naszych kotłów i komponentów kotłowni posiada badanie typu WE. Nietypowe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań klienta, otrzymują w fabryce indywidualną decyzję zezwalającą na użytkowanie wydaną przez oficjalny instytut badawczy.

Nasze wyroby spełniają szereg aktualnie obowiązujących i uznanych standardów w krajach pozaunijnych, np. EAC (Euroazjatycka Unia Celna), TSG G0001 (Chiny), SVGW/VKF (Szwajcaria), SI 4280 (Izrael) i wiele innych. Nasze wyposażenie dla systemów kotłowych spełnia wymogi normy EN 12953 dopuszczające 72-godzinną pracę instalacji kotłowej bez stałego nadzoru.

W zakładach produkcyjnych Bosch Industriekessel stosujemy systemy zarządzania jakością certyfikowane zgodnie ze standardami EN ISO 9001, EN ISO 14001, Modułu D dyrektywy ciśnieniowej, SI 430 (Izrael), MLSE (Chiny). Ponadto Bosch Industriekessel posiada jako wytwórca certyfikat zgodności z normą EN ISO 3834 (część 2) określającą wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Nasze płomienice falowane posiadają dopuszczenie zgodnie z wymogami TRD i dyrektywy ciśnieniowej. Jesteśmy także certyfikowanym przedsiębiorstwem serwisującym instalacje kotłowe, świadczącym swe usługi w ramach międzynarodowej sieci serwisowej w ponad 140 krajach na świecie. W wybranych krajach nasz serwis jest do dyspozycji klientów całodobowo.