Informacje dotyczące ochrony danych

Jako firma Bosch Industriekessel GmbH (zwana dalej „Bosch Industriekessel” lub „My”) cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych (łącznie określanych jako „oferta internetowa”) i z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz produktami.

Bosch Industriekessel szanuje Państwa sferę prywatną

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także bezpieczeństwo danych handlowych, są dla nas kwestią istotną, którą uwzględniamy we wszystkich procesach handlowych. Dane osobowe zgromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty internetowej są przetwarzane w sposób poufny i tylko zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią istotną część polityki naszej firmy.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Bosch Industriekessel; wyjątki od powyższego są omówione w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe:

Bosch Industriekessel GmbH, Nürnberger Strasse 73 91710 Gunzenhausen, GERMANY; Tel.: +49 9831 56-0

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Zasady

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przykładowo imię i nazwisko, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane kontraktowe, księgowe i rozliczeniowe, które określają tożsamość osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) wyłącznie wtedy, gdy istnieją do tego podstawy prawne lub gdy wyrażą Państwo na to zgodę, np. podczas rejestracji.

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko numer telefonu, adres e-mail, adres)

 • Dane podstawowe umowy (np. relacja umowna, zainteresowanie produktem lub umową, numer klienta)

 • Dane produktu i instalacji (np. adres instalacji, numer seryjny, typ urządzenia, data instalacji)

 • Dane techniczne i dane połączeń (np. adres IP, dane dotyczące połączenia internetowego)

 • Ustawienia użytkownika (np. język, strefa czasowa)

 • Pliki

 • Nagrania wideo i zdjęcia

 • Wiadomości

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

My oraz upoważnieni przez nas usługodawcy przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie niniejszej oferty internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych do marketingu bezpośredniego, o ile pozostaje w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy o konkurencji).

 • Kontrola wiarygodności kredytowej przed wykonaniem umowy i rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b, lit. f RODO, nasz prawnie uzasadniony interes do ochrony przed zaprzestaniem spłat wierzytelności).

 • W celu określania usterek i z przyczyn bezpieczeństwa (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, wypełnienie naszych zobowiązań prawnych z zakresu bezpieczeństwa danych i nasz prawnie uzasadniony interes do usuwania usterek i zapewniania bezpieczeństwa naszej oferty).

 • Reklamy własne i zewnętrzne oraz badania rynkowe i pomiar zasięgu w ustawowo dopuszczalnym zakresie lub w przypadku udzielenia nam przez Państwa zgody w tym zakresie. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a, lit. f RODO, nasz uzasadniony prawnie interes do przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, o ile pozostaje to w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy o konkurencji. O ile to ustawowo nakazane, kontakt marketingowy następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Państwa uprzednio zgody).

 • Ankiety dotyczące produktów lub ankiety dla klientów przesyłane drogą pocztową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes do ulepszania produktów/usług). Uwaga: Jeżeli do realizacji ankiety zaangażujemy instytut badań rynkowych, będzie on działać wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 • Ankiety dotyczące produktów lub ankiety dla klientów realizowane telefonicznie i/lub drogą e-mailową, o ile wyrazili Państwo na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, zgoda). Uwaga: Jeżeli do realizacji ankiety zaangażujemy instytut badań rynkowych, będzie on działać wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami.

 • Wysyłanie za zgodą odbiorcy newsletterów na adres e-mail lub w wiadomościach SMS/MMS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, zgoda).

 • Zapewnienie i obrona naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes do dochodzenia i obrony naszych praw).

 • Do realizacji celów przetwarzania danych, które zostały szczegółowo określone we wszystkich udzielonych nam przez Państwo zgodach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO).

 • Do przetwarzania i odpowiadania na skierowane do nas zapytania (klienta) i komunikaty pozostające w związku z naszą firmą, naszymi produktami i usługami. (podstawy prawne: art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, nasz uzasadniony interes w komunikacji z klientami w ramach naszej działalności gospodarczej; art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, do realizacji działań przedumownych, takich jak przygotowanie ofert umowy).

 • Do przetwarzania Państwa wniosków o ochronę danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. Wskazówka: w celu przetworzenia Państwa zapytania przesyłamy Państwa dane, w każdorazowo niezbędnym zakresie, innym spółkom Grupy Bosch i/lub osobom trzecim, np. zewnętrznym usługodawcom. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, nasze prawne zobowiązanie do odpowiadania na zapytania zgodnie z art. 12 i nast. RODO).

Pliki dziennika

Przy każdym korzystaniu z Internetu Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje pewne informacje, które zapisujemy w tak zwanych plikach dziennika.

Pliki dziennika są przez nas używane do wykrywania usterek i do celów bezpieczeństwa (np. do wykrywania prób ataku); pozostają one zapisane przez okres 14 dni, po którym są usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane aż do wyjaśnienia danego przypadku i w określonych sytuacjach mogą być przekazywane organom ścigania. W plikach dziennika są zapisywane następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, którego użyto do uzyskania dostępu do oferty internetowej;

 • adres internetowy strony, z której została wywołana oferta internetowa (tzw. URL referrera lub adres strony źródłowej);

 • nazwa dostawcy usług internetowych, za pośrednictwem którego nastąpił dostęp do naszej oferty internetowej;

 • nazwa pobranych plików lub informacji;

 • data i godzina oraz czas trwania pobierania;

 • informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce internetowej oraz zainstalowanych dodatkach (np. do wtyczki Flash Player);

 • kod statusu HTML (np. „żądanie pomyślne” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).

 • ilość przesłanych danych;

Dzieci

Ta oferta online jest skierowana do zainteresowanych osób pełnoletnich.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych innym administratorom danych

Państwa dane osobowe zasadniczo są przez nas przekazywane innym administratorom danych wyłącznie wtedy, gdy jest to wymagane do wypełnienia umowy, gdy my bądź strona trzecia posiadamy prawnie uzasadniony interes do przekazania danych lub gdy udzielili nam Państwo na to zgody. Szczegóły dotyczące podstaw prawnych znajdują się w części Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Stronami trzecimi mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch. Jeżeli dane mają być przekazywane stronom trzecim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jest to zaznaczone w niniejszych informacjach dotyczących ochrony danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom również wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani ustawowo lub poprzez ważne polecenie urzędowe lub sądowe.

Usługodawcy (informacje ogólne)

Zlecamy zewnętrznym usługodawcom zadania takie jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie dobieramy naszych usługodawców i regularnie ich nadzorujemy, zwłaszcza w kwestii właściwego postępowania z zapisanymi przez nich danymi oraz ich odpowiedniego zabezpieczania. Wszystkich naszych usługodawców zobowiązujemy do poufności i do zachowania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być również inne przedsiębiorstwa grupy Bosch.

Przekazywanie danych odbiorcom spoza EOG

Możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom, których siedziby znajdują się poza terenem EOG, w tzw. państwach trzecich. W takim wypadku przed przekazaniem danych dbamy o to, aby ich odbiorca posiadał odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej dla danego kraju, lub zawarcia tzw. standardowych klauzul umownych UE między Unią Europejską a odbiorcą), lub że wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.

Mogą Państwo otrzymać od nas przegląd odbiorców danych z państw trzecich oraz kopię konkretnych, uzgodnionych regulacji dotyczących zachowania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Aby je otrzymać, należy skorzystać z danych w części Kontakt.

Czas trwania przechowywania danych; okresy przechowywania

Przechowujemy Państwa dane zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do realizacji oferty internetowej oraz powiązanych z nią usług, lub dopóki posiadamy prawnie uzasadniony interes do ich przechowywania (np. po wypełnieniu postanowień umowy możemy nadal posiadać prawnie uzasadniony interes do marketingu drogą pocztową). Po tym okresie usuwamy Państwa dane, za wyjątkiem takich danych, które muszą być nadal przechowywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. prawo podatkowe i handlowe zobowiązuje nas do konkretnych okresów przechowywania dokumentów takich jak np. umowy i rachunki).

Użycie plików cookie

W ramach udostępniania naszej oferty internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookie i mechanizmy śledzące.

Cookie są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym podczas korzystania z naszej oferty internetowej.

Śledzenie jest możliwe za pomocą różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje w ramach technologii pikseli oraz analizy plików dziennika.

Kategorie

Rozróżniamy pliki cookie wymagane w celu zapewnienia funkcji technicznych oferty internetowej oraz pliki cookie i mechanizmy śledzące, które nie są w tym celu wymagane.

Korzystanie z oferty internetowej jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, które służą celom innym niż techniczne.

Pliki cookie wymagane w celach technicznych

Przez „pliki cookie wymagane w celach technicznych” rozumiemy takie pliki cookie, bez których zagwarantowanie udostępnienia oferty internetowej nie jest technicznie możliwe. Zaliczają się do nich np. pliki cookie służące do zapisu danych, które zapewniają prawidłowe odtwarzanie treści wideo i dźwiękowych.

Cookie te są usuwane po zakończeniu wizyty na stronie internetowej.

Pliki cookie i mechanizmy śledzenia niewymagane ze względów technicznych

Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia stosujemy wyłącznie, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę. Wyjątkiem jest plik cookie, który przechowuje aktualny stan ustawień prywatności użytkownika (plik cookie wyboru). Plik ten jest ustawiany na podstawie uprawnionego interesu. Te pliki cookie i mechanizmy śledzenia dzielimy na dwie podkategorie:

Pliki cookie zwiększające komfort

Te cookie ułatwiają obsługą i umożliwiają komfortowe przeglądanie naszej oferty internetowej; mogą one np. przechowywać ustawienia języka.

Pliki cookie marketingowe i mechanizmy śledzące

Informacje ogólne

Zastosowanie marketingowych cookie i mechanizmów śledzących umożliwia nam i naszym partnerom wyświetlanie oferty dopasowanej do Państwa zainteresowań, opartej na analizie Państwa zachowań użytkowania:

 • Statystyka: Za pomocą narzędzi do statystyki mierzymy m.in. liczbę wyświetleń naszej strony przez Państwa.

 • Śledzenie przekierowania (conversion tracking): Nasz partner odpowiadający za conversion tracking zapisuje na Państwa komputerze plik cookie („conversion cookie”), jeżeli zostali Państwo przekierowani na naszą stronę internetową przez treść danego partnera. Takie pliki cookie z reguły tracą ważność po 30 dniach. Jeżeli odwiedzą Państwo któreś z naszych stron, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, my oraz nasz partner w zakresie conversion trackingu możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął na wyświetlaną treść i w ten sposób został przekierowany na naszą stronę. Można tego dokonać również łącznie dla kilku urządzeń. Informacje uzyskane za pomocą konwersyjnych plików cookie służą do tworzenia statystyk przekierowań i rejestracji łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną treść i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji.

Należy uwzględnić, że w związku z zastosowaniem tych narzędzi może ewentualnie nastąpić przekazywanie Państwa danych odbiorcom w krajach spoza EOG, gdzie nie jest stosowany odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie z RODO (np. USA). Szczegóły na ten temat znajdują się w poniższych opisach poszczególnych narzędzi marketingowych.

 • Google Analytics Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funkcja: analiza zachowań użytkowników (odsłony stron, liczba odwiedzających i wizyt, pobieranie plików), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie pochodzących z różnych urządzeń informacji o zalogowanych użytkownikach Google (cross-device tracking), uzupełnienie pseudonimowych danych o użytkownikach o dostarczane przez Google informacje o grupach docelowych, retargetowanie, testowanie UX, śledzenie konwersji i retargetowanie w związku z reklamami Google

 • Google Tag Manager Dostawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funkcja: zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu, integracja kodów programów na naszych stronach internetowych

Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzącymi

W ustawieniach przeglądarki i/lub naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzących:

Wskazówka: dokonane ustawienia obowiązują jedynie dla używanej właśnie przeglądarki.

Całkowite wyłączenie plików cookie

Jeżeli chcą Państwo całkowicie zablokować stosowanie plików cookie, muszą Państwo wyłączyć ich użycie w ustawieniach swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że może to pogorszyć funkcjonalność strony internetowej.

Zarządzanie ustawieniami plików cookie i mechanizmów śledzących niewymaganych ze względów technicznych

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych są Państwo pytani w wyświetlanym oknie, czy zgadzają się Państwo na wykorzystanie przez nas plików cookie zwiększających komfort i marketingowych oraz mechanizmów śledzących. W naszych ustawieniach prywatności mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość lub udzielić zgody w późniejszym czasie.

Cliplister

Ta oferta internetowa wykorzystuje platformę wideo Cliplister, obsługiwaną przez Cliplister GmbH, Schauenburgerstr. 116, 24114 Kilonia („Cliplister”). Cliplister to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wywołują Państwo odpowiednią stronę z naszej oferty internetowej, wbudowany odtwarzacz Cliplister nawiązuje połączenie z serwisem Cliplister, aby umożliwić przesłanie i odtworzenie pliku wideo lub audio. Państwa adres IP i informacje o Państwa urządzeniu są przy tym przekazywane do Cliplister jako podmiotu przetwarzającego i gromadzone przez Cliplister w formie zaszyfrowanej i zanonimizowanej. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Cliplister.

Więcej informacji na temat zakresu i celu użycia zgromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Cliplister, Państwa praw i dostępnych dla Państwa opcji ochrony danych znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Cliplister, dostępnym na stronie https://www.cliplister.com.

YouTube

Ta oferta internetowa korzysta z platformy wideo YouTube, obsługiwanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („YouTube”). YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i wideo.

Gdy wywołują Państwo odpowiednią stronę z naszej oferty internetowej, wbudowany odtwarzacz YouTube nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby umożliwić przesłanie i odtworzenie pliku wideo lub audio. Następuje przy tym również przesyłanie danych do YouTube jako ich administratora danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Więcej informacji na temat zakresu i celu użycia zgromadzonych danych, dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez YouTube, Państwa praw i dostępnych dla Państwa opcji ochrony danych znajduje się w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych YouTube.

Newsletter z opcją rejestracji; prawo do wycofania zgody

W ramach naszej oferty internetowej mogą Państwo subskrybować newsletter. Używamy w tym celu tzw. procedury double opt-in, w której wysyłamy Państwu newsletter na adres e-mail, przez mobilny komunikator (np. WhatsApp), wiadomość SMS lub powiadomienie push dopiero wtedy, gdy wyraźnie potwierdzą Państwo swoją zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez kliknięcie łącza w wiadomości aktywacyjnej usługi newslettera. Jeżeli później będą Państwo chcieli zrezygnować z otrzymywania newslettera, mogą Państwo w każdej chwili anulować jego subskrypcję poprzez wycofanie udzielonej zgody. Odwołanie w przypadku newslettera wysyłanego na adres e-mail następuje za pośrednictwem łącza zamieszczonego w wiadomości e-mail, ew. w ustawieniach zarządzania daną ofertą internetową. Opcjonalnie mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z danych w części Kontakt.

Łącza zewnętrzne

Nasza oferta może zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych, obsługiwanych przez niepowiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu przez Państwa łącza nie mamy już wpływu na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie państwa danych osobowych przekazanych stronie trzeciej wraz z kliknięciem łącza (takich jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się łącze), ponieważ działania stron trzecich są zwyczajnie poza naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tego rodzaju danych osobowych przez strony trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i przedsiębiorstwa świadczące usługi na nasze zlecenie są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Stosujemy wszelkie wymagane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i chronić Państwa dane, których administratorem jesteśmy, zwłaszcza przed ryzykiem nieumyślnego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, manipulacji, utraty, zmiany lub nieupoważnionego upublicznienia bądź też nieupoważnionego dostępu. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa nieustannie ulepszamy odpowiednio do rozwoju technicznego.

Prawa użytkownika

W celu dochodzenia swoich praw należy skorzystać z danych w części Kontakt. Należy się przy tym upewnić, że możliwa będzie jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli tak jest, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych oraz – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub są objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania. Jeżeli jednak dostęp do takich danych nie jest konieczny, ich przetwarzanie zostanie ograniczone (patrz dalej).

Ograniczenie przetwarzania:

Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej "prawnie uzasadniony interes"

Ponadto mają Państwo prawo, z przyczyn wynikających z Państwa indywidualnej sytuacji, wyrazić w każdej chwili sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych, chyba, że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – konieczne, podlegające ochronie powody dla dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych i powiązanego z nimi profilowania („Sprzeciw wobec działań marketingowych”). Należy pamiętać, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się okresu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu z wykorzystaniem Państwa danych w ramach już trwającej kampanii.

Wycofanie zgody:

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych do momentu wycofania zgody pozostaje nienaruszona.

Przenoszalność danych:

Ponadto przysługuje Państwu prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub – o ile to możliwe technicznie – do zażądania, by dane te zostały przekazane stronie trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. W tym celu należy zwrócić się do lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego lub do naszego lokalnego odpowiedzialnego organu nadzorczego. Jest nim:

Der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz

Dr. Thomas Petri

Postfach 22 12 19, 80502 München, Germany

oder:

Wagmüllerstraße 18, 80538 München, Germany

Zmiany informacji dotyczących ochrony danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to konieczne ze względu na rozwój techniczny. W takim wypadku odpowiednio dostosujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych. Zawsze należy uwzględniać aktualną wersję informacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli chciał(a)byś skontaktować się z nami, jesteśmy dostępni pod adresem podanym w punkcie "Odpowiedzialność za przetwarzanie danych".

Aby skorzystać ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych, proszę kliknąć następujący link: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTDI/lang/pl-PL/?app=012ea3ac-d3bf-4624-bd49-e2362c5e1a14

Aby zgłosić incydenty związane z przetwarzaniem danych, proszę kliknąć następujący link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Jesteśmy również dostępni pod następującym adresem e-mail:

privacy.ttdi@bosch.com

W przypadku sugestii i skarg dotyczących przetwarzania własnych danych osobowych zalecamy, aby zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND


2023-05-15