Kotłownie parowe są instalacjami wymagającymi regularnych inspekcji i są objęte różnymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zagadnień związanych z produkcją komponentów, projektowaniem i budową oraz użytkowaniem instalacji kotłowych na wszystkich szczeblach ustawodawstwa (i dozoru). Chodzi tu o m.in.:

  • dyrektywy i rozporządzenia unijne, np. dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych PED, dyrektywa maszynowa (MD), dyrektywa niskonapięciowa (LVD), dyrektywa w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD), dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych i dyrektywa w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej;
  • ustawy i rozporządzenia krajowe, np. rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa użytkowania sprzętu roboczego, ustawy w sprawie emisji i imisji szkodliwych zanieczyszczeń, ustawy i rozporządzenia z zakresu bhp, rozporządzenia dotyczące substancji niebezpiecznych, ustawa Prawo wodne;
  • przepisy regionalne i lokalne, np. prawo budowlane, przepisy z zakresu ochrony wód, przepisy z zakresu pożarnictwa, dodatkowe wymagania dotyczące szkodliwych emisji

W dalszej części tego rozdziału są omówione ustawy, dyrektywy, rozporządzenia i normy dotyczące montażu i użytkowania kotłowni parowych z podziałem na grupy:

  • Wytwarzanie kotłów
  • Ustawy dotyczące emisji i imisji szkodliwych zanieczyszczeń
  • Regulacje dotyczące wydawania pozwoleń/zezwoleń na użytkowanie
  • Eksploatacja instalacji kotłowych

Oprócz wspomnianych regulacji stosuje się także szereg innych obowiązujących dyrektyw unijnych, ustaw i przepisów krajowych.

Poniższy schemat przedstawia podstawową procedurę postępowania zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE w zależności od produkcji, do której stosuje się prawo europejskie, oraz eksploatacji, do której stosuje się przede wszystkim prawo krajowe.

 

Wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności dla produkcji i eksploatacji w oparciu o dyrektywę w sprawie
urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

Wymagania zasadnicze i procedury oceny zgodności dla produkcji i eksploatacji w oparciu o dyrektywę w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE IV)

     

Prawo UE

           

Prawo niemieckie

 

Dyrektywa ciśnieniowa: Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
Budowa kotłowni: Decyzja pozwolenia na budowę
UDT Inspekcja: Akredytowana Jadnostka Inspekcyjna UDT

IV) TÜV Rheinland