Sprawność całoroczna

Information

ƞa = Całoroczna sprawność kotła [%]

Doprowadzona z zewnątrz całoroczna energia cieplna Qdopr,a jest określana na podstawie rzeczywiście zużytej energii cieplnej w postaci paliwa. W tym celu mierzy się zużycie paliwa przy pomocy liczników gazu lub oleju i mnoży przez odpowiednią wartość opałową paliwa.

Wykres Sankeya (wykres przepływu energii) dla kotłowni parowej

Wykres Sankeya (wykres przepływu energii) dla kotłowni parowej

Ciepło utajone w spalinach

Ciepło jawne w spalinach

Promieniowanie i przewodzenie
(włącznie ze stratą postojową)

Przewietrzanie komory paleniskowej
wymuszone przed każdym zapłonem palnika

Odsalanie i odmulanie, opary

Wycieki (ze spustów kondensatu, z rurociągów)

Wycieki (ze spustów kondensatu, z rurociągów)

Zawracanie kondensatu do kotłowni

Rzeczywiście zużywana podczas eksploatacji energia QU,a jest obliczana przy pomocy liczników pary i kalkulatora ciepła. Kalkulator przelicza przepływ pary i ciśnienie pary oraz ewentualnie temperaturę pary na zawartą w parze energię cieplną.

Po zsumowaniu całorocznych pomiarów i podzieleniu przez energię zawartą w paliwie otrzymujemy całoroczną sprawność kotła.

W kryterium tym są zatem ujęte wszelkie występujące w toku eksploatacji straty, takie jak strata kominowa, straty ciepła w instalacji, straty związane z przesyłem oraz ciepło tracone z bezużytecznie odprowadzanym kondensatem.

Przy 95 % sprawności kotła rzeczywiste jego wykorzystanie w ciągu roku może sięgać zaledwie 60 %. Zwłaszcza wtedy, gdy przeciętne obciążenie kotła jest niewielkie, straty przez promieniowanie i przewodzenie (niezależne od obciążenia kotła) są bardzo duże w stosunku do energii dostarczanej z paliwem. Dodatkowo dochodzą jeszcze straty wskutek przewietrzania kotła, wymuszanego każdorazowo przed zapłonem palnika, oraz straty związane z przygotowaniem wody.

Jeżeli kocioł pracuje bardzo często na obciążeniu tylko częściowym, to straty mogą pochłaniać nawet aż 20 – 40 % paliwa zużywanego do zasilania kotłowni.

Information
 
Berechnung

Wzór na obliczenie całorocznej sprawności kotła

ƞa

Oznacza rok (można też określić sprawność miesięczną albo tygodniową)

Qu,a

Energia użytkowa rocznie [MWh]

Qdopr,a

Energia doprowadzona rocznie [MWh]

Sprawność kotła z wykorzystaniem ciepła kondensacji

Produktem spalania węglowodorów łańcuchowych, jakie występują w większości paliw ciekłych i gazowych, są spaliny zawierające oprócz dwutlenku węgla także wodę. W spalinach mających wysoką temperaturę woda ta przybiera postać gazową.

Gdy temperatura spalin w wyniku zetknięcia się z chłodnymi powierzchniami wymiennika ciepła spadnie poniżej tzw. punktu rosy zawarta w spalinach para wodna ulega częściowemu skropleniu oddając duże ilości ciepła. To ciepło kondensacji można wykorzystać.

Wzór na obliczenie sprawności kotła z wykorzystaniem ciepła kondensacji jest bardziej rozbudowany w porównaniu ze wzorem na sprawność kotła bez wykorzystania ciepła kondensacji:

 
Berechnung

Wzór na obliczenie sprawności kotła z wykorzystaniem ciepła kondensacji

ƞK, ciepło spal

Sprawność kotła z wykorzystaniem ciepła kondensacji

ƞK, na sucho

Sprawność kotła bez wykorzystania ciepła kondensacji

Hs

Górna wartość opałowa (ciepło spalania) [kWh/kg]

Hi

Dolna wartość opałowa [kWh/kg]

α

Współczynnik kondensacji (udział kondensatu)

Współczynnik kondensacji wyraża stosunek między powstającą praktycznie i możliwą teoretycznie ilością kondensatu w spalinach i ma wartość najczęściej 0,3 – 0,6, w zależności od obliczeń.

Sprawność kotła sięgająca powyżej 100 % przy wykorzystaniu techniki kondensacji nie jest żadnym perpetuum mobile, a jedynie wynikiem oparcia obliczeń na wartości opałowej Hi. Gdyby oprzeć obliczenia sprawności kotłów nie na wartości opałowej, ale fizycznie właściwszym cieple spalania Hs, to wartość 100 % byłoby maksymalną możliwą do uzyskania sprawnością bez żadnych strat. Aby jednak możliwe było porównanie z instalacjami konwencjonalnymi, zdecydowano o pozostaniu przy wartości opałowej jako podstawie obliczeń także dla instalacji wykorzystujących technikę kondensacji.

Rys. "Bilans cieplny wytwornicy pary z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej i palnikiem opalanym gazem"

O różnicy między wartością opałową i ciepłem spalania stanowi zawarte w spalinach ciepło utajone, możliwe do uzyskania poprzez skroplenie obecnej w spalinach pary wodnej.

Poniższy wykres ma unaocznić korzyść ekonomiczną płynącą z wykorzystania ciepła kondensacji spalin.

W przypadku gazu sprawność kotła rośnie liniowo wraz ze spadkiem temperatury spalin do momentu gdy spaliny zaczną się skraplać (gdy powierzchnie wymiany ciepła osiągną temperaturę ok. 56 °C). Gdy zaczyna się kondensacja spalin to już nie spadek temperatury, ale przede wszystkim stopień kondensacji α zawartej w spalinach pary wodnej ma znaczenie decydujące. Niebieskie linie przerywane na wykresie oznaczają różne stopnie kondensacji 25, 50, 75 i 100 %. Przy odpowiednio wysokim stopniu kondensacji sprawność dalej rośnie skokowo.

Specjalna konstrukcja kondensacyjnego wymiennika ciepła pozwala na wykroplenie znacznych ilości zawartej w spalinach pary wodnej już przy bardzo niskich temperaturach wody na wlocie do wymiennika (np. wody uzupełniającej o temperaturze 15 °C) nawet gdy temperatura spalin mierzona w kominie jest wyraźnie wyższa od punktu rosy spalin.

Na wykresie przykład dla gazu ziemnego wysokometanowego pokazuje uzyskanie sprawności 100,9 % przy stopniu kondensacji 34 % i zmierzonej przeciętnej temperaturze spalin 75 °C.

Rys. "Sprawność kotła w funkcji temperatury spalin dla gazu ziemnego wysokometanowego"

Innym, obok ilości pary wodnej, czynnikiem decydującym o stopniu kondensacji α jest możliwie duża różnica między temperaturą wody na wlocie do wymiennika i minimalną temperaturą kondensacji, co pokazują na wykresie krzywa sprawności w kolorze czerwonym (gaz ziemny wysokometanowy) i krzywa w kolorze fioletowym (olej opałowy lekki) zależna tylko od temperatury.

Obszar w kolorze niebieskim stanowi możliwy technicznie do uzyskania zakres kondensacji spalin dla kotłowni parowych.

 Przykład 1:

 • Ekonomizer
 • Współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,1
 • Temperatura wody zasilającej na wlocie do ekonomizera 103 °C
 • Temperatura spalin na wylocie 126 °C

 Przykład 2:

 • Ekonomizer kondensacyjny
 • Współczynnik nadmiaru powietrza λ = 1,1
 • Temperatura wody uzupełniającej na wlocie do ekonomizera 15 °C
   

Gaz ziemny wysokometanowy:

 • Temperatura wylotowa spalin 126°C
 • Sprawność kotła 95,4 %

   

Gaz ziemny wysokometanowy:

 • Temperatura wylotowa spalin 75°C
 • Stopień kondensacji w ekonomizerze kondensacyjnym α = 34 %
 • Temperatura kondensatu 49 °C
 • Sprawność kotła 100,9 %

Olej opałowy lekki:

 • Temperatura wylotowa spalin 126 °C
 • Sprawność kotła 95,6 %

   

Olej opałowy lekki:

 • Temperatura wylotowa spalin 65°C
 • Stopień kondensacji w ekonomizerze kondensacyjnym α = 34 %
 • Temperatura kondensatu 41 °C
 • Sprawność kotła 100,2 %

Sprawność kotła w funkcji temperatury spalin dla gazu ziemnego wysokometanowego (Hi = 10,35 kWh/mn3, Tpow = 20 °C)Sprawność kotła w funkcji temperatury spalin dla gazu ziemnego wysokometanowego (Hi = 10,35 kWh/mn³, Tpow = 20 °C)

Sprawność kotła w funkcji temperatury spalin dla oleju opałowego lekkiego (Hi = 11,89 kWh/kg, Tpow = 20 °C)

Sprawność kotła w funkcji temperatury spalin dla oleju opałowego lekkiego (Hi = 11,89 kWh/kg, Tpow = 20 °C)

W przypadku oleju należy zwrócić uwagę na to, że ze względu na skład paliwa różny od składu gazu spaliny zawierają mniej pary wodnej, więc odpowiednio mniej będzie także ciepła uzyskanego drogą kondensacji.