Przygotowanie wody

Prawidłowe przygotowanie wody jest jednym z podstawowych warunków pewnej i długotrwałej eksploatacji kotłowni parowej. Z tego powodu obowiązują surowe wymogi dotyczące właściwości wody przeznaczonej dla kotłowni parowych.

Poniżej krótko objaśniono definicje i ich synonimy określające różne strumienie wody, stosowane w odniesieniu do kotłowni parowych.

Definicja

Objaśnienie

Woda świeża

(woda surowa)

Nieuzdatniona woda pochodząca z następujących źródeł:

 • publiczna sieć wodociągowa (woda „miejska“)
 • ujęcie własne
 • źródło

Ta woda służy do napełniania i wyrównywania strat wody w instalacji, jest dostarczana do instalacji zazwyczaj z temperaturą ok. 10 °C.

Woda zmiękczona

(woda pozbawiona twardości, woda miękka)

Woda, która w procesie zmiękczania w wymienniku jonowym została pozbawiona jonów wapnia Ca2+ i magnezu Mg2+

Woda częściowo odsolona

(permeat lub woda demineralizowana)

Woda, która prawie nie zawiera soli.

Ma przewodność < 50 μS/cm i jest najczęściej uzyskiwana z wody zmiękczonej metodą odwróconej osmozy.

Woda całkowicie odsolona

(woda zdejonizowana)

Woda, która nie zawiera żadnych soli.

Ma przewodność < 1 μS/cm i jest najczęściej uzyskiwana metodą dekationizacji i deanionizacji.

Woda uzupełniająca

Woda zmiękczona, częściowo lub całkowicie odsolona, dostarczana do zbiornika wody zasilającej celem odgazowania.

Kondensat beztlenowy

(kondensat wysokociśnieniowy)

Kondensat zbierany w zbiornikach zamkniętych pod ciśnieniem > 0,2 bar.

Woda zasilająca

Woda zmiękczona, odgazowana i chemicznie kondycjonowana, dostarczana do kotła przez pompy zasilające.

Definicje różnych strumieni wody i ich objaśnienie

Złe przygotowanie wody, błędy w analizach poprzedzających przygotowanie wody oraz brak kontroli parametrów wody to wciąż najczęstsze przyczyny zakłóceń w ruchu, a nawet uszkodzeń kotłów parowych.

Z tego powodu uchwalono na europejskiego prawodawstwa zbiór reguł dotyczących utrzymania precyzyjnie zdefiniowanych parametrów wody zasilającej i kotłowej.

Information

W normie EN 12953-10 określono konkretne wymagania w odniesieniu do wyglądu, przewodności, wartości pH, twardości całkowitej, pojemności kwasowej oraz zawartości żelaza, miedzi, kwasu krzemowego, oleju/tłuszczu, fosforanów. Woda ma być także wolna od substancji organicznych.

Raport branżowy: Nowoczesne metody uzdatniania i analiza wody

Dotrzymanie podanych wymagań dla wody zasilającej i wody kotłowej pozwala zminimalizować lub wyeliminować przyczyny następujących uszkodzeń i zaburzeń w pracy kotła:

 • korozji
 • osadów od strony wody
 • pienienia wody kotłowej
 • gromadzenia się szlamu i mułów

Aby móc dotrzymać parametrów wody i uniknąć w ten sposób uszkodzeń spowodowanych zbyt dużą zawartością niekorzystych składników w wodzie należy odpowiednio przygotować świeżą wodę.

W tym celu stosuje się, w zależności od wydajności instalacji kotłowej, ilości kondensatu i składników zawartych w wodzie świeżej, rozmaite metody przygotowania wody w celu wykorzystania jej w instalacji kotłowej.

Poniższa ilustracja przedstawia wykaz składników zawartych w świeżej wodzie lub kondensacie i wynikające z nich niebezpieczeństwa dla kotła parowego oraz metody przygotowania wody jakie należy zastosować.

Składniki wody świeżej i kondensatu

Składniki wody świeżej i kondensatu

Wybór metody przygotowania wody powinien zawsze opierać się na szczegółowej analizie dostarczanej wody świeżej.

 

Odżelazianie i odmanganianie

Proces odżelaziania i odmanganiania wody polega na utlenieniu rozpuszczonych w wodzie jonów żelaza II (Fe2+) i manganu II (Mn2+) do postaci Fe3+ i Mn3+. Utlenianie może odbywać się z użyciem tlenu (O2), innych utleniających związków chemicznych jak nadmanganian potasu (KMnO4) lub przez katalizę. W wyniku utleniania związki rozpuszczone w wodzie zamieniają się w związki nierozpuszczalne, które następnie osadzają się na złożu filtracyjnym.

 

Zmiękczanie

Wśród związków rozpuszczonych w wodzie twardość jest najbardziej szkodliwa dla instalacji kotłowej. Za twardość wody są odpowiedzialne głównie jony wapnia i magnezu (Ca2+; Mg2+). Jeśli w wodzie zasilającej są obecne te tak zwane metale ziem alkalicznych, mogą one ulec wytrąceniu w wyniku ogrzewania wody w kotle tworząc kamień kotłowy odkładający się na powierzchniach grzewczych kotła.

Jeśli obecność kamienia kotłowego nie zostanie szybko zauważona, kamień staje się barierą dla przenoszenia ciepła, czego skutkiem jest pogorszenie sprawności kotła. Jeżeli warstwa kamienia dalej narasta, może dojść do przegrzania powierzchni grzewczych i w konsekwencji poważnego uszkodzenia, a nawet zupełnego zniszczenia kotła.

Aby tego uniknąć, należy usunąć z wody jony powodujące twardość wody.

Kamień kotłowy, który spowodował uszkodzenie płomienicy

Kamień kotłowy, który spowodował uszkodzenie płomienicy

Sposób działania wymieniacza jonowego

Wymiana jonowa jest najczęściej stosowaną metodą zmiękczania wody. W procesie wymiany jonowej odpowiedzialne za twardość wody jony wapnia i magnezu są wymieniane na nieszkodliwe jony sodu. Wymiana jonowa jest prostym i skutecznym sposobem zmiękczania wody, a jedyny jej koszt to zużycie specjalnej soli regeneracyjnej.

Sposób działania wymieniacza jonowego do zmiękczania wody Sposób działania wymieniacza jonowego do zmiękczania wody

Faza A: zmiękczanie wody

Zmiękczanie wody drogą wymiany jonowej opiera się na chemicznym zjawisku równowagi jonowej. Złoże jonowymienne (żywica jonitowa) zasypane do zbiornika ciśnieniowego jest obsadzone jonami sodu. Gdy twarda woda świeża przepływa przez zmiękczacz, tworzące twardość jony wapnia i magnezu zostają zastąpione neutralnymi jonami sodowymi.

Faza B: początek regeneracji

Gdy wszystkie jony sodu na żywicy jonitowej zostaną zastąpione tworzącymi twardość jonami wapnia i magnezu, konieczna jest regeneracja złoża.

Regeneracja polega na przepłukaniu złoża solanką – roztworem chlorku sodu. Podczas tej czynności zachodzi proces odwrotny: złoże zostaje ponownie obsadzone czynnymi jonami sodu, oddając solance jony wapnia i magnezu.

Faza C: koniec regeneracji

Wymiana jonów prowadzi stopniowo do wyczerpania zdolności jonowymiennej złoża. Regeneracja złoża nie powinna następować w momencie całkowitej utraty przez nie zdolności zmiękczania, ale nieco wcześniej. Takie rozwiązanie jest najbardziej ekonomiczne i pozwala na zużywanie jak najmniejszych ilości soli regeneracyjnej.

Faza D: początek kolejnego cyklu zmiękczania

Po zakończeniu regeneracji wymieniacz jonowy jest przepłukiwany wodą, która jest następnie odprowadzana jako ściek do kanalizacji. Wymieniacz jest gotowy do kolejnego cyklu zmiękczania wody.

W większych instalacjach zaleca się stosowanie wymieniaczy jonowych dwukolumnowych.

Takie rozwiązanie umożliwia ciągłą dostawę zmiękczonej wody, gdy w czasie regeneracji jednej kolumny pracuje druga.

Schemat i zdjęcie zmiękczacza wody dwukolumnowego

Schemat i zdjęcie zmiękczacza wody dwukolumnowego

Faza zmiękczania A: regeneracja złoża
jonowymiennego płukaniem w przeciwprądzie

Faza zmiękczania B: wymiana jonów w trakcie

Armatura przełączająca: ilustracja pokazuje
aktualny kierunek przepływu strumieni

Zmiękczona woda uzupełniająca

Woda świeża

Zbiornik na roztwór regeneracyjny

Ściek

Demineralizacja

Podczas parowania wody w kotle wydzielają się rozpuszczone w niej sole, które pozostają w kotle zwiększając zasolenie wody kotłowej. Aby nie zostało przekroczone dopuszczalne stężenie soli woda kotłowa musi być ciągle odsalana. Proces odsalania pociąga za sobą straty energii i wody.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest odsalanie świeżej wody, zwłaszcza w instalacjach z niewielką ilością powstającego kondensatu < 50 % i wodą świeżą o dużej przewodności. Odsalanie jest kolejnym etapem przygotowania wody po zmiękczaniu, najczęściej stosowaną metodą odsalania jest odwrócona osmoza.

Obliczanie udziału odsolin (raty odsalania)

Udział odsolin w wydajności kotła można obliczyć na podstawie zmierzonej przewodności wody zasilającej lub przy pomocy parametrów wody uzupełniającej i udziału kondensatu (kondensat z reguły wykazuje małą przewodność o nieistotnym znaczeniu) posługując się wzorem:

 
Berechnung

Równanie do obliczenia udziału odsolin

a

Udział odsolin w odniesieniu do ilości wody zasilającej [%]

Gwz

Przewodność wody zasilającej [μS/cm]

Gwu

Przewodność wody uzupełniającej [μS/cm]

Gwk

Dopuszczalna przewodność wody kotłowej [μS/cm]

c

Udział (rata) kondensatu

Oprócz przewodności ratę odsalania mogą określać jeszcze inne parametry wody, takie jak zawartość kwasu
krzemowego SiO2 czy twardość (węglanowa) dla wartości granicznej Ks 8,2. Dla rzeczywistego udziału odsolin
rozstrzygająca jest zawsze największa ustalona wartość.

W oparciu o powyższy wzór można obliczyć udział odsolin z przewodności poniżej:

 

Jednostka

Przewodność

SiO2

Ks 8,2

Strumień pary

[kg/h]

10 000

10 000

10 000

Udział odsolin
(odniesieniu do strumienia pary)1)

[%]

3,27

2,56

3,00

Udział kondensatu c

[%]

50

50

50

Udział świeżej wody

[%]

50

50

50

Wartość w świeżej wodzie

[µS/cm]

380

7,5 [mg/l]

0,7 [mmol/l]

Wartość graniczna wody kotłowej

[µS/cm]

6 000

150 [mg/l]

12 [mmol/l]

Wartość w wodzie zasilającej

[µS/cm]

190

3,75

0,35

Strumień odsolin

[kg/h]

327

256

300

Strumień wody zasilającej

[kg/h]

10 327

10 256

10 300

Obliczenie udziału odsolin
1) Udział odsolin oblicza się z największej wartości. W tym przykładzie największą wartość ma przewodność, stąd obliczony udział odsolin 3,27 %.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza polega na wymuszonej dyfuzji przez półprzepuszczalną membranę rozdzielającą dwa rozpuszczalniki o różnym stężeniu. Woda, która ma być oczyszczona, wywiera nacisk na membranę, wskutek czego mniejsze cząsteczki wody są w stanie przejść przez pory membrany. Większe jony soli rozpuszczonych w wodzie nie są w stanie przejść przez pory, w wyniku czego woda o większym stężeniu soli zostaje odrzucona i usunięta do kanalizacji. Gdy układ znajduje się w stanie równowagi ciśnienie po stronie koncentratu (retentat) jest wyższe niż po stronie filtratu (permeat), a osmoza przebiega od roztworu o stężeniu mniejszym do roztworu o stężeniu większym. Ciśnienie utrzymujące ten stan równowagi jest nazywane ciśnieniem osmotycznym i jest widoczne jako różnica wysokości.

W przemysłowym odsalaniu do membrany zostaje przyłożone ciśnienie o większej wartości i skierowane przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne, wskutek czego proces osmozy przebiega odwrotnie niż w osmozie spontanicznej od roztworu o większym stężeniu (koncentratu) do roztworu o stężeniu mniejszym. W ten sposób zostają całkowicie odrzucone z wody rozpuszczone sole i substancje organiczne.

Przedstawienie ciśnienia osmotycznego (A), odwróconej osmozy przez przyłożenie ciśnienia od strony koncentratu (B)
i procesu ciągłej osmozy odwróconej (C)

Przedstawienie ciśnienia osmotycznego (A), odwróconej osmozy przez przyłożenie ciśnienia od strony koncentratu (B) i procesu ciągłej osmozy odwróconej (C)

Zilustrowanie ciśnienia osmotycznego

     

Retentat

Odwrócona osmoza przez przyłożenie ciśnienia od strony koncentratu

 

Membrana półprzepuszczalna

Proces ciągłej osmozy odwróconej

 

Warstwa nośna

Woda świeża

 

Filtrat (permeat)

Metoda filtracji

Filtr siatkowy

Filtr drobno­siatkowy

Filtracja cząstkowa

Mikro­filtracja

Ultra­filtracja

Nano­filtracja

Odwrócona osmoza

Granice filtracji

> 500 µm

5 ... 500 µm

1 ... 10 µm

0,1 ... 1 µm

0,01 ... 0,1 µm

0,001 ... 0,01 µm

< 0,001 µm

Usuwane zanieczysz­czenia

Ziarna, piasek, włókna

Większe cząsteczki, algi

Małe cząsteczki, pierwotniaki, bakterie, wirusy

Mikrocząsteczki, pierwotniaki, bakterie, wirusy

Wirusy i substancje molekularne

Substancje drobnomolekularne i huminy

Jony

Metody uzdatniania wody

Cedzenie, cyklony, sedymen­tacja, oczysz­czanie

Filtry tkaninowe

Filtry wielo­warstwowe szybkie, filtracja membra­nowa

Filtry wielo­warstwowe wolne, filtracja membra­nowa

Filtracja membranowa

Filtracja membranowa

Odwrócona osmoza

Granice filtracji

Ogólny przegląd metod filtracji w procesie uzdatniania wody

Wytwarzany filtrat jest stale do dyspozycji, a powstały koncentrat można odprowadzić do kanalizacji bez konieczności dalszego uzdatniania.

Warunkiem stosowania odwróconej osmozy jest uprzednie zmiękczenie wody. Woda musi być również oczyszczona i wolna od nierozpuszczonych substancji obcych, w szczególności zanieczyszczeń organicznych, aby uniknąć zablokowania membran.

W procesie odwróconej osmozy zmiękczona woda zawierająca minimalną ilość małych jonów jest podawana pod ciśnieniem < 40 bar na membranę półprzepuszczalną. Po przejściu przez membranę cząstki czystej wody tworzą permeat (z łac. permeare – przenikać), odprowadzany do wykorzystania jako woda częściowo odsolona. Permeat stanowi 80 – 95 % użytej wody. Pozostała część wody (5 – 20 %) stanowi zasolony koncentrat zwany również retentantem (z łac. retinere – zatrzymać), który zostaje odprowadzony do kanalizacji.

W trybie ciągłej pracy proces odwróconej osmozy przebiega prawie bez użycia środków chemicznych, zatrzymując ok. 98 % soli. Uzyskiwany permeat ma przewodność poniżej 15 μS/cm. Prawidłowe działanie urządzenia jest monitorowane przez pomiar przewodności w permeacie.

Aby dobrać możliwie najmniejsze urządzenia do odwróconej osmozy, zaleca się zastosowanie zbiornika permeatu, z którego permeat będzie pobierany do odgazowywacza zbiornika wody zasilającej.

Schemat przygotowania wody metodą odwróconej osmozy ze zbiornikiem permeatu

Schemat przygotowania wody metodą odwróconej osmozy ze zbiornikiem permeatu

Filtr

     

Obejście

     

Pompa permeatu

Pompa wysokoprężna

 

Monitoring przewodności (QIA+)

 

Moduły odwróconej osmozy

 

Zbiornik permeatu

 


Odsalanie całkowite

Całkowite odsolenie wody o przewodności < 0,2 μS/cm uzyskuje się w układzie pełnej wymiany jonowej z odgazowywaczem CO2 pomiędzy jonitami i dodatkowym filtrem ze złożem mieszanym umieszczonym za anionitem. Złoże mieszane jest kombinacją kationitów i anionitów. Aby zoptymalizować proces odsalania całkowitego i ograniczyć zużycie środków regeneracyjnych w fazach przygotowania wody dodatkowo poprzedza się słabo i silnie kwaśne kationity słabo i silnie zasadowymi anionitami. Całkowicie odsolona woda nazywana jest również wodą zdemineralizowaną lub zdejonizowaną.

 

Odgazowanie termiczne

Zawarte w wodzie zasilającej i kondensacie składniki korozyjne mogą spowodować uszkodzenia zbiornika wody zasilającej, kotła, ekonomizera i sieci rur. Najbardziej niebezpieczne dla instalacji ze względu na silne działanie korozyjne są rozpuszczone w wodzie tlen i dwutlenek węgla.

Korozja tlenowa powoduje powstawanie w materiale dziur o wyglądzie podobnym do blizn. Korozja wżera się coraz głębiej w materiał, typowym obrazem szkody są właśnie wżery.

Uszkodzenia wywołane korozją tlenową w kotle i rurach

Uszkodzenia wywołane korozją tlenową w kotle i rurach

Natomiast korozja wywołana przez dwutlenek węgla ma prawie zawsze charakter względnie powierzchniowy, równomierny.

Termiczne odgazowanie jest najlepszą metodą na trwałe utrzymanie stężeń tlenu i dwutlenku węgla w wodzie zasilającej poniżej szkodliwego poziomu. Metoda termicznego odgazowania wykorzystuje zjawisko zmniejszania się rozpuszczalności gazów w wodzie wraz ze wzrostem temperatury, która spada niemal do zera przy 100 °C.

Wartości odnoszą się do rozpuszczalności w warunkach równowagi. Aby rzeczywiście nastąpiło wytrącenie gazów, musi być umożliwionaaktywna wymiana między gazami rozpuszczonymi w wodzie i przestrzenią parową zbiornika wody zasilającej. Tak właśnie dzieje się w odgazowywaczach ociekowych (kaskadowych) i rozpylających (sprejowych), gdzie jest wytwarzana duża granica faz umożliwiająca szybkie przenoszenie cząsteczek substancji w fazę gazową. Ponadto woda musi przebywać w zbiorniku przez pewien czas, aby znajdujące się w niej gazy zdążyły się wytrącić.

Rozpuszczalność tlenu i dwutlenku węgla w wodzie

Rozpuszczalność tlenu i dwutlenku węgla w wodzie

Moduł przygotowania wody, składający się ze zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem ociekowym, modułów pomp zasilających,
zbiornika rozprężnego odmulin i odsolin, modułu dozowania chemicznych środków korygujących i szafy sterowniczej

Moduł przygotowania wody, składający się ze zbiornika wody zasilającej z odgazowywaczem ociekowym, modułów pomp zasilających, zbiornika rozprężnego odmulin i odsolin, modułu dozowania chemicznych środków korygujących i szafy sterowniczej

Świeża woda lub zawierający tlen kondensat są wprowadzane do zabudowanej na zbiorniku wody zasilającej kolumny odgazowywacza. W odgazowywaczu woda spływa kaskadowo po półkach (odgazowywacz ociekowy, kaskadowy) lub jest rozpylana dyszowo (odgazowywacz sprejowy). W przeciwprądzie od dołu do góry płynie para grzewcza, która podgrzewa wodę do temperatury wrzenia. Wrzenie wody powoduje wydzielenie się z niej gazów, które są następnie odprowadzane wraz z oparami z górnej części kolumny odgazowywacza.

Duża część ciepła unoszonego z oparami może być oddana do wody uzupełniającej przy użyciu wymiennika ciepła oparów (VC), pozostając w obiegu instalacji parowej.

Informacje o Opary

Produkty: Chłodnica oparów VC

Odgazowanie całkowite

Przy ciśnieniach roboczych w zakresie 0,1 – 0,3 bar i temperaturach powyżej 100 °C musi być niezawodnie utrzymana maksymalna zawartość tlenu w wodzie zasilającej 0,02 mg O2/l i maksymalna zawartość dwutlenku węgla 1 mg CO2/l, aby można było mówić o całkowitym odgazowaniu.

Chemiczne środki wiążące tlen są stosowane w tym przypadku w bardzo niewielkich ilościach dla zapewnienia, że w wodzie zasilającej nie pozostał żaden tlen resztkowy.

 

Odgazowywacz dyszowy

Odgazowywacz ociekowy

Wysokość pomieszczenia

++

Bardzo kompaktowy

Kolumna odgazowywacza
zabudowana na zbiorniku wody
zasilającej

Koszty inwestycji

+

Nieco mniejsze

Nieco większe

Warunki eksploatacyjne odbiegają
od warunków projektowych
(strumienie kondensatu)

Obciążenie częściowe prawie
niemożliwe

++

Bardzo dobrze zachowuje się
na obciążeniu częściowym

Stosowanie ciągłej regulacji
wody uzupełniającej1)

Obciążenie częściowe prawie
niemożliwe

++

Bardzo dobrze zachowuje się na
obciążeniu częściowym

Porównanie odgazowywacza rozpylającego (sprejowego) i ociekowego (kaskadowego)
1) Zalecana dla odzysku ciepła z wodą uzupełniającą

Odgazowanie całkowite - schemat przewodów rurowych i przyrządów odgazowywacza ociekowego

Odgazowanie całkowite - schemat przewodów rurowych i przyrządów odgazowywacza ociekowego

LIC

Przetwornik poziomu

     

PIC

Przetwornik ciśnienia

Woda uzupełniająca

     

Para grzewcza

     

Zawór bezpieczeństwa

Opary

 

Woda zasilająca

 

Łamacz próżni

Kondensat zawierający tlen

 

Spust

 

Odgazowywacz ociekowy (kaskadowy)

Kondensat beztlenowy

 

Dozowanie chemii

 

Zawór regulacyjny pary grzewczej

Odgazowanie całkowite - schemat przewodów rurowych i przyrządów odgazowywacza rozpylającego

Odgazowanie całkowite - schemat przewodów rurowych i przyrządów odgazowywacza rozpylającego

LIC

Przetwornik poziomu

     

PIC

Przetwornik ciśnienia

Woda uzupełniająca

     

Para grzewcza

     

Zawór bezpieczeństwa

Opary

 

Woda zasilająca

 

Łamacz próżni

Kondensat zawierający tlen

 

Spust

 

Odgazowywacz rozpylający (sprejowy)

Kondensat beztlenowy

 

Dozowanie chemii

 

Zawór regulacyjny pary grzewczej

Odgazowanie częściowe

Gdy odgazowanie odbywa się w temperaturze tylko ok. 90 °C, mówi się o odgazowaniu częściowym, ponieważ w wodzie mogą nadal pozostawać resztki związanych gazów. W tym wypadku używa się więcej środków chemicznych wiążących tlen, aby chemicznie związać przede wszystkim resztkowy tlen, który mógłby spowodować korozję w kotle i innych częściach instalacji parowej.

Układ wody zasilającej – odgazowanie częściowe

Układ wody zasilającej – odgazowanie częściowe

LI

Wodowskaz

     

LIC

Regulator poziomu

     

TIC

Regulator temperatury

Przewód pary grzewczej

     

Dozowanie chemii

     

System sterowania

Przewód dopływu kondensatu

 

Przewód odpływowy i przelew

 

Zbiornik wody zasilającej

Przewód oparów

 

Przewód powrotny wody zasil.(by-pass)

     

Woda uzupełniająca

 

Przewód wody zasilającej

     

 

Dozowanie środków chemicznych

Użytkownik instalacji kotłowej musi zadbać o dotrzymanie wymagań dotyczących wody zasilającej i wody kotłowej. Aby parametry wody utrzymać w zadanych granicach, musi ona być dodatkowo uzdatniana z użyciem środków chemicznych.

Dozowanie środków chemicznych ma służyć:

 • związaniu resztkowego tlenu
 • redukcji korozyjności poprzez ustawienie odpowiedniej wartości pH
 • stabilizacji resztkowej twardości
 • zapobieganiu odkładaniu się osadów i kamienia kotłowego

Środki chemiczne dozuje się do zbiornika wody zasilającej tak aby uzyskać niezbędny czas na reakcję z wodą wynoszący ok. 30 minut.

Zazwyczaj do wiązania resztkowego tlenu używa się siarczynu sodu, a do wiązania resztkowej twardości i podniesienia wartości pH trójfosforanu sodu.

Raport branżowy: Nowoczesne metody uzdatniania i analiza wody