Emisje i imisje

W większości krajów na świecie istnieje szereg przepisów ma na celu ochronę środowiska naturalnego i człowieka przed szkodliwym wpływem emitowanych zanieczyszczeń. Zagadnienie szkodliwych emisji i imisji szkodliwych czynników wiąże się z użytkowaniem kotłów parowych, w ich projektowaniu należy uwzględnić wymagane przepisami limity w tym zakresie.

Rozróżnienie emisji, transmisji i imisji
 • Emisja to wprowadzanie do środowiska czynników szkodliwych. Występuje np. w związku z działalnością elektrociepłowni, zakładów przemysłowych, użytkowaniem pojazdów. Źródło (osoba lub rzecz), które emituje szkodliwy czynnik jest nazywane emitorem.
 • Transmisja to rozchodzenie się szkodliwych czynników w powietrzu, wodzie, glebie.
 • Imisja to ładunek szkodliwych czynników w powietrzu, wodzie lub glebie, który w następstwie emisji i transmisji oddziałuje na człowieka i inne organizmy.

W kontekście instalacji kotłowych występują i są objęte regulacjami prawnymi emisje:

 • szkodliwych gazów do powietrza (spaliny z palenisk)
  • związków azotu (NOx)
  • dwutlenku siarki (SO2)
  • tlenku węgla (CO)
 • hałasu
 • ścieków i substancji niebezpiecznych dla wody, np.:
  • transport, magazynowanie i rozprowadzanie substancji zanieczyszczających wodę (np. oleju opałowego)
  • odprowadzanie ścieków wymagających utrzymania należytego składu (pH, temperatura)