Rurociągi

W kontekście rurociągów używa się pojęć „średnica nominalna“ (DN) i „ciśnienie nominalne“ (PN) jako cech charakterystycznych umożliwiających wzajemne dopasowanie elementów instalacji rurociągowych, np. połączeń kołnierzowych. Średnica nominalna i ciśnienie nominalne są normalizowane według zasad stopniowania geometrycznego.

Wymiarowanie instalacji rurociągowych, a więc ustalenie średnicy nominalnej i ciśnienia nominalnego rur i armatury, zawsze opiera się na znalezieniu wyważonej proporcji między niezbędnymi wymaganiami technicznymi, np. utrzymaniem możliwie najmniejszych strat ciśnienia lub ciepła, i koniecznymi nakładami finansowymi na wykonanie i późniejszą eksploatację rurociągu. Instalacje rurociągowe mają przy tym spełniać różne wymagania i są użytkowane w różnych warunkach, a więc różne będą też rozwiązania optymalne pod względem kosztów inwestycji i eksploatacji w każdym indywidualnym przypadku. W związku z tym, że krzywe kosztów są na ogół płaskie w obszarze minimum kosztów całkowitych, często dwie średnice nominalne znajdują się w obszarze optymalnym.

Wykres przedstawiający przykładowe krzywe kosztów przy wymiarowaniu instalacji rurociągowej

Wykres przedstawiający przykładowe krzywe kosztów przy wymiarowaniu instalacji rurociągowej

Koszty całkowite

Koszty eksploatacji

Koszty inwestycji

Wymiarowanie instalacji rurociągowej obejmuje kilka etapów:

 • Ustalenie średnicy nominalnej
 • Ustalenie ciśnienia nominalnego
 • Wybór materiału
 • Ustalenie odległości między punktami podparcia rur
 • Uwzględnienie wydłużeń termicznych
 • Uwzględnienie specyficznych właściwości czynnika przy montażu

Rozpatrywanie szczegółowych kwestii musiałoby uwzględniać mnóstwo detali technicznych i finansowych specyficznych dla każdej instalacji, więc projektowanie i obliczenia rurociągów opiera się zwykle o wynikające z doświadczenia racjonalne kosztowo i niezbędne technicznie dopuszczalne wartości dla prędkości przepływu. W zależności od czynnika i obszaru zastosowania te orientacyjne wartości sprawdziły się już w praktyce w wielu instalacjach.

Czynnik

Obszar zastosowania

Orientacyjna prędkość przepływu

Para

0 ... 1 bar

20 ... 25 m/s

1 ... 40 bar

30 ... 40 m/s

Woda

Przewód ssawny

0,4 (0,25 ... 0,6) m/s

Przewód tłoczny

2 (1,5 ... 3) m/s

Kondensat

Faza parowa

15 m/s

Faza wodna

2 m/s

Spaliny

16,5 m/s

Olej

Olej lekki po stronie ssawnej

0,5 m/s

Olej lekki po stronie tłocznej

1 m/s

Olej ciężki po stronie ssawnej

0,3 m/s

Olej ciężki po stronie tłocznej

0,5 m/s

Gaz ziemny

Brak zaleceń (wymiarowanie w oparciu
o straty ciśnienia)

Typowe prędkości projektowe (orientacyjne) do wymiarowania rurociągów

Ustalenie średnicy nominalnej DN

Średnice nominalne zamieszczone w tabeli poniżej są liczbami bezwymiarowymi. Odpowiadają przybliżonej wartości wewnętrznej średnicy przewodu rurowego podanej w mm. Wynika to z technologii produkcji rur, gdzie narzędzia produkcyjne nadają rurom wyznaczoną średnicę zewnętrzną, a średnica wewnętrzna zależy od grubości ścianek. Do zwymiarowania z grubsza rurociągu można przyjąć w obliczeniach średnicę nominalną jako średnicę wewnętrzną.

Średnica
nominalna DN

Średnica
zewnętrzna d1 [mm]

 

Średnica
nominalna DN

Średnica
zewnętrzna d1 [mm]

 

Średnica
nominalna DN

Średnica
zewnętrzna d1 [mm]

6

10,2

 

80

88,9

 

500

508,0

8

13,5

 

100

114,3

 

600

610,0

10

17,2

 

125

139,7

 

700

711,0

15

21,3

 

150

168,3

 

800

813,0

20

26,9

 

200

219,1

 

900

914,0

25

33,7

 

250

273,0

 

1 000

1 016,0

32

42,4

 

300

323,9

 

1 200

1 219,0

40

48,3

 

350

355,6

 

1 400

1 422,0

50

60,3

 

400

406,4

 

1 600

1 626,0

65

76,1

 

450

457,0

     

Średnice rur (EN 10255:2004+A1:2007, EN 1092-1:2013-04, tabela A.1)

Wymaganą średnicę nominalną można obliczyć według wzoru:

 
Berechnung

Równanie do obliczenia wymaganej średnicy nominalnej

Przykład obliczenia wymaganej średnicy nominalnej

kgh 3600sh ⋅ 4 π ⋅ kg m s
⋅ 1000 mm m = 44 mm ≤ DN 50
 

DN

Średnica nominalna rur [mm]

Strumień objętościowy [m³/s]

Strumień masowy [kg/h]

ρ

Gęstość [kg/m³]

u

Orientacyjna prędkość według tabeli [m/s]

Dla zoptymalizowania doboru średnic nominalnych obliczonych według dopuszczalnej orientacyjnej prędkości można w niektórych sytuacjach, np. gdy przewody rurowe są wyjątkowo długie, posłużyć się specjalnymi programami dopasowującymi średnice nominalne rurociągów.

Ustalenie ciśnienia nominalnego PN

Ciśnienie nominalne jest to bezwymiarowe oznaczenie ciśnienia dla rur i armatur. Jest wielkością pozwalającą zidentyfikować właściwości mechaniczne i wymiarowe elementu instalacji rurociągowej. Elementy o takich samych średnicach nominalnych i takich samych ciśnieniach nominalnych pasują do siebie. Ciśnienie nominalne odpowiada maksymalnemu dopuszczalnemu ciśnieniu roboczemu wyrażonemu w [bar] przy temperaturze przesyłanego czynnika 20 °C.

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze elementu instalacji zależy – oprócz materiału, z którego jest wykonany element – przede wszystkim od temperatury czynnika. Przy wyższych temperaturach maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze spada poniżej ciśnienia nominalnego. Nie wolno wówczas użytkować rurociągów i armatury przy ciśnieniu nominalnym.

Zależność ciśnienie/temperatura kołnierzy jest posortowana na grupy materiałowe. W obszarze kotłów parowych są powszechne następujące materiały i grupy:

Grupa materiałowa

Rodzaj materiały

Numer materiałowy

Materiał

3E0

Stale niestopowe o gwarantowanych własnościach
wytrzymałościowych w podwyższonej temperaturze

1.0352

P245GH

3E1

Stale niestopowe o ustalonych własnościach w temp.
do 400 °C, górna granica plastyczności > 265 N/mm²

1.0460

P250GH

4E0

Stale niskostopowe
z 0,3 % domieszką molibdenu

1.0426

P280GH

12E0

Stal o standardowej zawartości węgla, stabilizowana
Ti i Nb

1.4541
1.4550
1.4941

X6CrNiTi18-10
X6CrNiNb18-10
X6CrNiTiB18-10

15E0

Stal o standardowej zawartości węgla, stop
z molibdenem, stabilizowana Ti i Nb

1.4571
1.4580

X6CrNiMoTi17-12-2
X6CrNiMoNb17-12-2

Grupy materiałowe zgodnie z EN 1092-1:2013-04 tabela 9, G.2.2, G.3.2, tabela D.1

Poniższy wykres przedstawia ciśnienie w funkcji temperatury dla różnych ciśnień nominalnych. W rozdziale „Narzędzia – Zależność ciśnienie/temperatura” są zawarte tabele odnoszące się do tego wykresu.

Informacje o Zależność ciśnienie/temperatura

Zależność ciśnienie/temperatura dla kołnierzy zgodnie z PN- EN 1092-1

Zależność ciśnienie/temperatura dla kołnierzy zgodnie z PN- EN 1092-1

3E0

3E1

4E0

12E0

15E0

Wybór materiału

Tabela poniżej podaje jedynie minimalne wymagania w zakresie wyboru materiału. W przypadku szczególnych warunków w miejscu ustawienia kotła, wymagań klienta lub przepisów krajowych bądź lokalnych mogą być stosowane także odmienne materiały.

Information

Należy unikać materiałów zawierających miedź do wykonywania rur do kondensatu i wody uzupełniającej, prowadzących do i od kotła parowego.

Obszar zastosowania

Materiał rur

Przewody parowe

Stal lub stal nierdzewna ze świadectwem odbioru

Przewody wody zasilającej

Stal

Przewody upustowe zaworów bezpieczeństwa

Stal

Przewody odpowietrzające i odwadniające

Stal

Odwodnienie gniazd (zaworów bezpieczeństwa)

Miedź lub stal nierdzewna

Zmiękczona woda

Plastik (zimna) lub stal nierdzewna (po ogrzaniu)

Woda po osmozie

Stal nierdzewna

Minimalne wymagania dla materiałów na rury

Ustalenie odległości między punktami podparcia rur

Dostateczna liczba prawidłowo wykonanych zamocowań rur ma zapewnić, że rury pod działaniem sił ciężkości (ciężar własny, ciężar czynnika wypełniającego rurociąg, ciężar armatur i izolacji) i innych sił (np. w miejscach zmian kierunku) nie ulegną niedopuszczalnym deformacjom.

Wymagania dla zamocowań rur są dokładnie objaśnione w normie EN 13480-3.

Rury i kołnierze do wody i pary


DN


ØA

PN 40
S

Maks. odległość między
punktami podparcia L11)

10

17,2

2,0

15

21,3

2,0

20

26,9

2,3

25

33,7

2,6

2,9

32

42,4

2,6

3,2

40

48,3

2,6

3,5

50

60,3

2,9

3,9

65

76,1

2,9

4,7

80

88,9

3,2

5,4

100

114,3

3,6

6,2

125

139,7

4,0

6,9

150

168,3

4,5

7,5

200

219,1

6,3

8,6

250

273

7,1

9,7

300

323,9

8,0

10,6

350

355,6

8,8

11,1

400

406,4

11,0

11,8

500

508

14,2

12,5

600

610

16,0

13,2

Odległości między punktami podparcia rurociągów
1) Wymagania dla odległości między punktami podparcia L1:
– Zgodnie z EN13480-3:2014 – w stanie napełnionym wodą, grubość izolacji 80 mm
– Z uzupełnieniami przez interpolację
– L1 ograniczenie ugięcia, do DN 50 = 3 mm ugięcia, od DN 65 = 5 mm ugięcia
– Szczegóły p. EN13480-3

Rozszerzalność cieplna

Ogrzewane ciała stałe ulegają rozszerzaniu, a oziębiane kurczą się do swoich pierwotnych rozmiarów.

To zjawisko rozszerzalności cieplnej trzeba uwzględnić w wielu miejscach kotłowni parowej, szczególnie tam, gdzie mogą wystąpić wysokie temperatury podczas eksploatacji.

Poniżej wskazujemy kilka przykładowych miejsc, na które trzeba zwrócić uwagę podczas projektowania i instalacji:

Miejsce

Zastosowanie ... do przejmowania wydłużeń termicznych

Rurociąg

 • Para

 • Spaliny

 • Odsalanie/odmulanie

 •  ... 

Kompensatory rurowe

 • Ramię kompensujące (typ „L“)

 • Łuki kompensacyjne

 • Kompensator U-kształtowy (dla długich, prostych przewodów)

 • Łożysko ślizgowe

Kotły i zbiorniki

Łożyska ślizgowe przy stopach i ramach

Kompensatory i ramiona kompensujące w przewodach doprowadzających i odprowadzających

Umiejscowienie i rodzaje kompensatorów do przejmowania wydłużeń termicznych

Wydłużenie termiczne liniowe można obliczyć przy pomocy równania:

 
Berechnung

Równanie do obliczania wydłużenia termicznego liniowego

 

Δl

Wydłużenie termiczne liniowe [mm]

l

Długość [mm]

α

Współczynnik rozszerzalności liniowej [mm/m]

ΔT

Różnica temperatury [K]

Information

Współczynniki rozszerzalności liniowej różnych gatunków stali

Stal niskostopowa (ferrytyczna):
α ≈ 1 ... 1,3 [mm/m ∙ 100K] = 10 ... 13 ∙ 10-6 [1/K]

Stale nierdzewne (austenityczne):
α ≈ 1 ... 1,8 [mm/m ∙ 100K] = 10 ... 18 ∙ 10-6 [1/K]

Wymagane długości ramion kompensujących do przejmowania wydłużeń termicznych muszą być obliczone według uznanych reguł techniki. Obliczanie wymaganych długości ramion kompensujących w instrukcja AD 2000: HP 100 R.

Minimalna odległość od obiektów budowlanych i sąsiadujących rurociągów

Należy zachować wolną przestrzeń co najmniej 50 – 100 mm dla celów montażowych i zaizolowania rur oraz późniejszej konserwacji rurociągu. Często stosowana dla prac izolacyjnych norma DIN 4140 zaleca minimalną odległość 100 mm.

Dla zminimalizowania odległości pomiędzy rurociągami prowadzonymi na estakadach powinno się projektować kołnierze w sąsiadujących rurociągach przesunięte względem siebie.

Wymagane odległości dla prawidłowego funkcjonowania sąsiadujących rurociągów na estakadzie rurociągowej i kołnierze rurowe
przesunięte względem siebie Wymagane odległości dla prawidłowego funkcjonowania sąsiadujących rurociągów na estakadzie rurociągowej i kołnierze rurowe przesunięte względem siebie