Serwis

Przepisy prawa regulujące kwestie związane z eksploatacją kotłowni parowych i instrukcje producentów nakładają na użytkownika obowiązek przeprowadzania regularnych konserwacji i utrzymania kotłowni w należytym stanie.

Niestety wypadający codziennie lub co 72 godziny obchód kontrolny kotła jest często uważany jedynie za dokuczliwą uciążliwość. Konserwacja i serwisowanie instalacji nie powinny być zaniedbywane nie tylko ze względu na bezpieczeństwo techniczne, ale może nawet bardziej winny być postrzegane jako ważne zadanie służące optymalizacji działania instalacji.

Wiele rozwiązań optymalizujących eksploatację często można wprowadzić dopiero po uważnej obserwacji działania instalacji w realnych warunkach. Nawet niewielka zmiana w procesie operacyjnym, w tygodniowym wykorzystaniu instalacji, w wymaganym poziomie ciśnienia lub temperatury może sprawić, że instalacja zacznie działać w sposób nieoptymalny. Niektóre ze sposobów mających przywrócić optymalne działanie instalacji nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych.

Serwis przemysłowy

Warto jest przeprowadzać badanie sprawności energetycznej dotychczas działających instalacji w regularnych odstępach czasu. Często najprostsze środki, jak np. zmiana parametrów sterowania, wystarczą do uzyskania znakomitych efektów.

Zaleca się konserwacje i wyregulowanie na nowo instalacji co kwartał lub co najmniej raz na pół roku.

Optymalizacja działania instalacji przynosi użytkownikowi następujące korzyści:

 • utrzymanie stale wysokiej efektywności energetycznej,
 • długi okres eksploatacji,
 • wysoką bezawaryjność.

Konserwacja

Działanie kotłowni parowej musi być sprawdzane i analizowane co 24 lub 72 godziny przez operatora kotła. Oprócz okresowych konserwacji przeprowadzanych przez personel kotłowni kocioł parowy musi być co roku poddawany jednej dużej i jednej małej inspekcji.

W ramach umowy o świadczeniu kompleksowej obsługi serwisowej nasi serwisanci zobowiązani są dwa lub cztery razy w ciągu roku do kontroli i konserwacji kotła i układu zapłonu, jego jednostki sterującej oraz systemu przygotowania wody aż po kompletnie wyposażoną kotłownię. Konserwacja ma na celu zagwarantowanie gotowości operacyjnej kotła i jego dyspozycyjności, zoptymalizowanie zużycia paliwa i zapobieżenie niespodziewanym przestojom w produkcji. Możemy również podjąć na żądanie wszelkie niezbędne prace monitorujące wymagane w ramach przepisowych 72-godzinnych testów. Indywidualnie dopasowane do Państwa potrzeb, w formie jednorazowego zlecenia lub umowy serwisowej.

Modernizacja

Modernizacja działającej dotychczas instalacji wedle najnowszych standardów

Modernizacja działającej dotychczas instalacji wedle najnowszych standardów

Przy prawidłowym serwisowaniu kotłownie parowe mogą pracować niezawodnie przez kilkadziesiąt lat. Niemniej jednak niemal każdy kocioł parowy po przekroczeniu 15 lat eksploatacji wymaga pewnych modernizacji:

 • yykomponentów kotła i instalacji (np. regulacja częstotliwości, regulacja pomiaru poziomu zawartości O2 i CO w spalinach, chłodzenie wody zasilającej, technika kondensacyjna);
 • yywyposażenia regulacyjno-sterującego (np. czujniki, sterowania oparte na sterownikach programowalnych, układy logiczne regulacji i monitoringu, systemy automatyzacji i teletechniki)

Dodatkowo potrzeba modernizacji może zaistnieć w związku z zaostrzeniem wymagań w zakresie:

 • ochrony środowiska,
 • efektywności energetycznej,
 • yprzepisów prawa i ustaw (np. limity szkodliwych emisji ze spalinami, obowiązek wprowadzenia zarządzania energią i przeprowadzania audytów energetycznych)

Ponadto zakłady i występujące w nich odbiorniki pary są mocno rozwijane z biegiem czasu, tak że aktualny sposób eksploatacji kotła najczęściej dalece różni się od pierwotnie zakładanego. Jak wynika z badań Federalnego Związku Niemieckiego Przemysłu Grzewczego (BDH), można mówić o poważnym zastoju modernizacyjnym w zakresie instalacji do wytwarzania ciepła i pary. Więcej niż 80 % dotychczas działających instalacji w Niemczech jest użytkowanych nieefektywnie. Podjęcie stosownych działań modernizacyjnych mogłoby podnieść sprawność energetyczną o 20 do 30 %.

Modułowość naszych systemów umożliwia proste i szybkie zmodernizowanie istniejącej instalacji kotłowej. Zachowane pozostają trwałe komponenty, jak np. korpus kotła, które dozbrajamy w nowoczesne technologie. W wielu wypadkach inwestycje modernizacyjne amortyzują się już w ciągu 1-2 lat.

W poniższej tabeli zawarto szczególnie polecane opcje modernizacyjne ze względu na możliwość szybkiej instalacji bez przerywania procesu wytwarzania energii. Dodatkowo tabela wskazuje na potencjał oszczędnościowy każdej z opcji. Przy dobrze zaplanowanym połączeniu kilku z nich można uzyskać dodatkowe efekty synergii.

 • Modernizacja bardzo łatwa: mały koszt projektu, bez zmian w dotychczasowym sterowaniu, instalacja zwykle może być wykonana bez przerywania procesu wytwarzania energii lub z przerwaniem go tylko na krótką chwilę;
 • Modernizacja łatwa: nieco większy koszt projektu, dozbrojenie w szafie rozdzielczej, instalacja może być wykonana z krótkimi przerwami w bieżącym procesie wytwarzania pary;
 • Modernizacja wymagająca dużych nakładów: przebudowa zakrojona na szerszą skalę, realizacja której wymaga przerwania bieżącego procesu wytwarzania pary.

Opcje modernizacyjne szczególnie
odpowiednie do dozbrojenia

Potencjalne
oszczędności

Rodzaj modernizacji

Wymiana uszkodzonej i uzupełnienie brakującej
izolacji (np. elementów armatury, otworów rewizyjnych)

3 ... 8 % paliwa

Bardzo łatwa

Chłodnica oparów

≤ 0,5 % paliwa

Łatwa

Chłodzenie wody zasilającej

≤ 1,8 % paliwa

Łatwa

Moduł rozprężania i odzysku ciepła

≤ 1,0 % paliwa
Mniej świeżej wody
Mniej ścieków

Łatwa

Demineralizacja wody uzupełniającej

1 ... 5 % paliwa

Łatwa

Sterowany zawór oparów

0,5 ... 1 % paliwa

Łatwa

Wymiana palnika w celu optymalizacji mocy kotła

≤ 8 % paliwa

Łatwa

Regulacja procesu spalania poprzez pomiar
poziomu zawartości O2 i CO w spalinach

≤ 1,0 % paliwa

Łatwa

Wentylator z regulowaną prędkością obrotową

≤ 75 % kosztów energii
elektrycznej

Łatwa

Zautomatyzowany monitoring stanów instalacji
i optymalizacja regulatorów

1 ... 3 % paliwa

Łatwa

Para wtórna z rozprężenia kondensatu

1 ... 3 % paliwa

Łatwa

Wymiennik ciepła ze spalin

5 ... 7 % paliwa

Łatwa

Wymiennik ciepła kondensacji

5 ... 7 % paliwa

Łatwa

Podgrzewanie powietrza

1 ... 3 % paliwa

Wymagająca dużych
nakładów

Przezbrojenie z oleju na gaz, wyposażenie
do spalania wielopaliwowego

≤ 25 % kosztów,
≤ 30 % emisji CO2

Wymagająca dużych
nakładów

Zamknięty system kondensatu

5 ... 12 % paliwa

Wymagająca dużych
nakładów

Opcje modernizacyjne i ich potencjał oszczędnościl