Sprawność

Sprawność to stosunek ilości energii oddanej do energii pobranej. W kontekście kotła parowego sprawność jest stosunkiem energii cieplnej oddanej w postaci pary do doprowadzonej z zewnątrz energii cieplnej w postaci paliwa. Sprawność jest miarą efektywności przekształcania energii przez kocioł. Sprawność kotłowni parowej jest warunkowana sprawnością instalacji paleniskowej pomniejszonej o straty ciepła oddawanego do otoczenia przez promieniowanie i przewodzenie na powierzchni kotła. Co ważne, sprawność jest zdefiniowana tylko dla nowego urządzenia na podstawie jego znamionowej mocy lub wyznaczonej mocy częściowej w stanie ustalonym.

Straty występujące w procesach rozruchu i wyłączania kotła, odsalania i odmulania, wynikające z zabrudzenia powierzchni wymiany ciepła, związane z przygotowaniem wody zasilającej oraz straty ciepła na przesyle nie są brane pod uwagę.

Information
 
Berechnung

Wzór na obliczenie sprawności

Q·para

Moc cieplna pary [kW]

Q·paliwo

Moc cieplna paliwa [kW]