Instalacje paleniskowe

Unijne przepisy i dyrektywy

W Europie ramy prawne w tym zakresie nadają niżej wymienione dyrektywy, które określają minimalne wymagania dla instalacji paleniskowych. W poszczególnych krajach i regionach mogą obowiązywać bardziej szczegółowe przepisy.

Zakres obowiązywania/
Moc paleniska

Dyrektywa

≤ 400 kW

EUP Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2005/32/WE, obejmująca swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane na obszarze UE

1 ... 50 MW

MCPD Dyrektywa UE 2015/2193 w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania

> 50 MW

IED Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

Zakres obowiązywania unijnych dyrektyw w odniesieniu do palenisk

Pomiędzy mocą 400 kW a mocą 1 MW istnieje luka, którą wypełniają przepisy prawa krajowego bez wytycznych ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Poza tym ważna kwestia oceny emisji nie jest ujęta w dyrektywach unijnych i może być traktowana rozmaicie w różnych krajach.

W przypadku instalacji z więcej niż jednym źródłem spalania paliw należy zsumować moce odrębnych źródeł, podstawę stanowią tu zapisy dyrektyw MCPD i IED, zgodnie z którymi odrębne źródła mogą być uznane za jedno źródło, jeśli spaliny są lub mogą być zdaniem właściwych organów odprowadzane przez wspólny komin. W tym zakresie dyrektywy unijne również pozostawiają ustawodawcom krajowym pewien margines swobody, przez co instalacje w różnych częściach Europy mogą być różnie pod tym kątem oceniane.