Automatyczny monitoring

Automatyczny monitoring i wizualizacja ważnych parametrów procesowych kotłowni parowej pozwalają szybko wykrywać nieprawidłowości w działaniu instalacji i łatwiej definiować obszary o potencjale optymalizacji.

Funkcja automatycznego monitoringu może obejmować rejestrowanie i analizowanie następujących danych:

 • temperatura spalin,
 • średnie ciśnienie robocze,
 • poziom, liczba załączeń pomp, czas pracy pomp,
 • obciążenie palnika, liczba startów palnika i procedur przewietrzania, pomiar poziomu zawartości tlenu w spalinach,
 • pomiar przewodności i strumienia odsolin,
 • parametry wody.

Ciągła analiza wody

Ciągła kontrola parametrów wody może przynieść w efekcie oszczędności na etapie przygotowania wody do zasilania kotła:

 • zmniejszenie zużycia energii (minimalizacja strat ciepła uciekającego z oparami z odgazowania wody);
 • zmniejszenie zużycia środków chemicznych (dozowanie dostosowane do rzeczywistych potrzeb).

Monitoring stanu instalacji (Condition Monitoring)

W trakcie bieżącej eksploatacji należy dążyć do uzyskania jak najwyższej całorocznej sprawności instalacji, w czym pomocny jest monitoring stanów roboczych oraz konserwacja instalacji. Parametry pracy kotła należy śledzić i porównywać przez dłuższy okres czasu, aby móc odpowiednio reagować w razie pogorszenia się warunków eksploatacyjnych lub zmiany sposobu eksploatacji kotła z przyczyn produkcyjnych.

Kontrolowanie i analizowanie wytwarzania i zużycia energii jest wymagane w wielu zakładach wdrażających zarządzanie energią na obszarze całego obiektu i stanowi potencjał oszczędności paliwa i energii elektrycznej, którego nie powinno się lekceważyć, gdyż często bez żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych można uzyskać oszczędności przez samo tylko dopasowanie danych procesowych.

Informacje o Sterowanie kotłem

Część z tych zadań może realizować oprogramowanie Condition Monitoring. Do jego podstawowych funkcji należą:

 • Wyświetlanie liczby godzin pracy, liczby startów palnika, liczby zimnych rozruchów w odniesieniu do określonego okresu czasu
 • Rozpoznawanie niekorzystnych stanów rozruchowych
 • Wykrywanie obecności zanieczyszczeń i niepożądanej kondensacji w wodzie i spalinach
 • Generowanie komunikatów sygnalizujących konieczność przeprowadzenia konserwacji
 • Pokazywanie strat energii przez odmulanie i odsalanie
 • Pokazywanie zużycia paliwa i wody w odniesieniu do określonego okresu czasu
 • Pokazywanie wielkości poboru pary w odniesieniu do określonego okresu czasu
 • Pokazywanie profilu obciążenia kotła w odniesieniu do określonego okresu czasu

Rozmaite dane systemowe są analizowane, oceniane i w czytelny sposób przedstawiane w oparciu o model wzorowany na ulicznej sygnalizacji świetlnej: kolor zielony oznacza, że wszystko jest w porządku, pomarańczowy i czerwony – że sposób pracy kotła coraz bardziej odbiega od prawidłowego albo jest nieekonomiczny. Charakterystyki pracy, które prowadzą do spadku sprawności, zwiększonego zużycia osprzętu lub nieprzewidzianych przestojów, mogą być wcześnie zdiagnozowane, przez co można ich uniknąć.

Dodatkowo na wyświetlaczu są pokazywane w bardzo przejrzystej formie różne przydatne dane procesowe, jak na przykład profil obciążenia kotła, liczba włączeń palnika czy straty ciepła wskutek odsalania i odmulania. Na podstawie tych obrazowych danych łatwo dostrzec możliwości zoptymalizowania pracy kotła pod względem energetycznym.

Condition Monitoring w sterowaniu kotłem BCO Condition Monitoring w sterowaniu kotłem BCO

Condition Monitoring w sterowaniu kotłem BCO

MEC Optimize

MEC Optimize to inteligentny system do monitorowania i optymalizowania pracy kotłów przemysłowych, oferujący rozszerzony zakres funkcji w porównaniu z Condition Monitoring. Zbiera i analizuje wszystkie dane z kotła, systemów przygotowania wody, urządzeń do odzysku ciepła i pozostałych podłączonych do instalacji komponentów.

Dane procesowe są przechowywane w pamięci lokalnej przez wiele lat i oceniane metodą analizy trendów. Na przejrzystej wizualizacji można łatwo zlokalizować na przykład zwiększone zużycie energii i przyjrzeć się pracy kotła. Przykładowo, gdy zużycie paliwa wzrośnie z powodu zbyt dużego strumienia odsolin lub obecności zanieczyszczeń w kotle, cyfrowy asystent identyfikuje i sygnalizuje możliwe przyczyny niekorzystnego zjawiska.

Do podstawowych funkcji MEC Optimize można dodać usługę zdalnego wsparcia technicznego MEC Remote i powiadamiania użytkownika SMS lub emailem o aktualnym stanie instalacji.

Produkty: MEC Optimize