Servis

Povinnost provozovatele týkající se pravidelné údržby a oprav parního kotlového zařízení vyplývá z právních předpisů k provozu parních kotlových zařízení a z předpisů výrobce.

Bohužel je denní nebo každých 72 h prováděná obchůzka k účelům monitoringu zařízení často vnímána pouze jako nepříjemná povinnost. Údržba a servis by neměly být v žádném případě zanedbávány nejen z důvodu aspektů bezpečnosti práce, nýbrž by měly být mnohem spíše chápány i jako důležitý úkol k optimalizaci zařízení.

Přitom se dá mnoho optimalizací provozu často provést pouze díky pozornému sledování reálného provozu. Již malé změny v průběhu provozu, v týdenním využití zařízení, v potřebném tlaku nebo úrovni teplot mohou vést k tomu, že zařízení nepracuje v optimálním provozním rozsahu. Některé úpravy, které jsou tak nezbytné, aby bylo zařízení opět optimalizováno, se dají realizovat bez velkých investičních nákladů.

Servis průmyslových kotlů

Doporučuje se v pravidelných intervalech provádět energetickou prověrku stávajících zařízení. Často je možno již nejjednoduššími opatřeními, jako např. změnou řídicích parametrů, dosáhnout enormního účinku.

Doporučuje se provádět údržbu a nové nastavení zařízení čtvrtletně nebo minimálně pololetně. Provozovatel profituje z následujících zlepšených vlastností svého zařízení:

 • Setrvalé energetické efektivity
 • Dlouhé životnosti
 • Vysoké jistoty odolnosti vůči výpadkům

Údržba

Parní kotlová zařízení musí být během 24 h nebo 72 h analyzována a kontrolována personálem obsluhy. Vedle pravidelné údržby obsluhou kotle musí být parní kotel ročně podroben jedné velké a jedné malé inspekci.

V rámci smlouvy o údržbě přebírají naši technici ze zákaznického servisu 2x nebo 4x za rok kontrolu a údržbu kotlového, spalovacího, regulačního zařízení a zařízení na úpravu vody až po kompletní kotelnu. Bezpečnost provozu a disponibilita zařízení se zvyšují, spotřeba paliva se optimalizuje a odstávkám výroby se zabraňuje. Na přání přebírá servis Bosch všechny nezbytné dohledové práce v rámci předepsaných 72-h-kontrol. Individuálně dle příslušných požadavků, buď jako jednotlivé pověření nebo jako trvalé pověření v rámci smlouvy o údržbě.

Modernizace

Modernizace stávajícího zařízení dle nejnovějších standardů

Modernizace stávajícího zařízení dle nejnovějších standardů

Při dobré údržbě jsou parní kotlová zařízení často spolehlivě v provozu ≥ 30 let. Díky níže uvedenému dalšímu vývoji existuje téměř u všech parních kotlových zařízení, která jsou starší 15 let, potřeba modernizace zařízení:

 • Komponenty zařízení a kotle (např. řízení regulace, regulace O2 a CO, chlazení napájecí vody, kondenzační techniky)
 • Regulační a řídicí technika (např. senzorika, řízení s programovatelnou pamětí, regulační a monitorovací logika, přenosová technika a technika dálkového přístupu)

Přídavná potřeba modernizace vzniká zvyšováním požadavků v následujících oblastech:

 • ochrana životního prostředí
 • efektivita zařízení
 • předpisy a zákony (např. emise spalovacích zařízení, povinnost energetického managementu, resp. energetických auditů)

Navíc se i provozy a jejich parní spotřebiče v průběhu času tak silně vyvinuly dál, že je dnešní způsob provozu kotlových zařízení většinou od původního dimenzování velmi vzdálený. Dle šetření Spolkového svazu topenářského průmyslu BDHV) je možno v oblasti zařízení na výrobu tepla a páry zjistit značné ustrnutí v modernizaci. Více než 80 % stávajících zařízení je v Německu provozováno neefektivně. Vhodnými opatřeními může být energetická efektivita zvýšena o 20 ... 30 %.

S našimi modulárními systémovými komponenty se dají jednoduše a efektivně dovybavit i stávající zařízení. V mnoha případech se modernizační opatření amortizují již v průběhu 1 ... 2 let. V zásadě se dají dodatečně dovybavit i všechna popsaná opatření na zvýšení energetické efektivity.

Následující tabulka poskytuje informaci, která opatření se k dovybavení obzvláště hodí, neboť je jejich napojení jednoduché a proveditelné bez velkého přerušení provozu. Kromě toho tabulka upozorňuje na to, která opatření mohou vést k jakým úsporám. Při dobrém plánování mohou vznikat kombinací jednotlivých opatření i přídavné synergické efekty.

 • Velmi jednoduché: malá náročnost plánování, beze změny stávajícího řízení a většinou realizovatelné během probíhajícího provozu nebo pouze s velmi krátkým přerušením provozu
 • Jednoduché: s trochu náročnějším plánováním, dovybavení v rozvaděči a realizovatelné s krátkými přerušeními provozu
 • Náročné: realizovatelné s většími přestavbami a s přerušeními provozu

Obzvláště vhodné k dovybavení

Potenciál. úspory

Náročnost realizace

Nahrazení defektní nebo chybějící izolace
(např. armatury, revizní otvory)

3 ... 8 % paliva

velmi jednoduchá

Chladič brýdových par

≤ 0,5 % paliva

jednoduchá

Chlazení napájecí vody

≤ 1,8 % paliva

jednoduchá

Expandér a modul zpětného získávání tepla

≤ 1,0 % paliva, úspora
čerstvé vody, redukce
odpadních vod

jednoduchá

Plná demineralizace

1 ... 5 % paliva

jednoduchá

Řízený ventil brýdových par

0,5 ... 1 % paliva

jednoduchá

Výměna hořáku k úpravě výkonu

≤ 8 % paliva

jednoduchá

Regulace spalování, regulace, O2 a CO

≤ 1,0 % paliva

jednoduchá

Regulace otáček ventilátoru

≤ 75 % náklady na el.

jednoduchá

Automatizovaný monitoring stavu a optimalizace regulátorů

1 ... 3 % paliva

jednoduchá

Expandovaná pára v kondenzátu

1 ... 3 % paliva

jednoduchá

Spalinový tepelný výměník

5 ... 7 % paliva

jednoduchá

Kondenzační tepelný výměník

5 ... 7 % paliva

jednoduchá

Předehřev vzduchu

1 ... 3 % paliva

náročná

Přestavba z provozu na olej na provoz na
plyn, nasazení spalovacích zařízení na více paliv

≤ 25 % nákladů,
≤ 30 % CO2 emisí

náročná

Vysokotlaký systém kondenzátu

5 ... 12 % paliva

náročná

Opatření k dovybavení s příslušným potenciálem úspor