Výroba

Výroba a prodej kotlových zařízení jsou v národním právu dané země upraveny harmonizací směrnice o tlakových zařízeních (směrnice EU 2014/68/EU) do národního práva. V Německu se tak děje 14. vyhláškou k zákonu o bezpečnosti zařízení a výrobků (vyhláškou o tlakových zařízeních). V ní jsou popsány dimenzování, výroba, materiál, kontrola a vypracování prohlášení o shodě tlakových zařízení a v rámci EU jsou tak stanoveny platné jednotné poždavky na jejich vlastnosti, které umožňují volné uvádění zařízení do oběhu a tím volný obchod se zbožím a první uvedení do provozu. Výrobci kotlových zařízení musí své produkty podrobit hodnocení shody a mohou pak jako výsledek vystavit osvědčení o shodě a na zařízení umístit značku CE.

Důležitou hranicí pro to, zda kotel nebo tlaková nádoba vůbec pod směrnici o tlakových zařízeních spadají, je maximální přípustný provozní přetlak 0,5 barů. Pokud není maximální přípustný přetlak vyšší, jako je tomu například u nízkotlakých kotlů, pak platí pro výrobu takzvaná osvědčená praxe. Všechny ostatní parní kotle jsou ve směrnici o tlakových zařízeních zařazeny do kategorií dle rostoucího potenciálu ohrožení způsobem odpovídajícím příloze II. Rozhodující pro zařazení je přitom součin objemu vody a přípustného provozního přetlaku. Pro většinu parních kotlů probíhá zařazení do kategorie IV.

Zařazení parních kotlů dle směrnice o tlakových zařízeních do modulových kategorií

Zařazení parních kotlů dle směrnice o tlakových zařízeních do modulových kategorií

Četné certifikáty a homologace našich produktů ve více než 140 zemích celého světa svědčí o vysokých kvalitativních a výrobních standardech Bosch Industriekessel GmbH. Všechny kotle, komponenty kotlů a komponenty kotelen Bosch odpovídají platným evropským směrnicím s certifikací CE, zejména směrnici o tlakových a plynových zařízeních, na základě technických standardů (mj. TRD, AD 2000 a norem EN jako např. EN 12953). Většina našich produktů a komponentů je homologována v ES. Individuální zákaznická řešení obdrží přímo ze závodu od výrobce jednotlivé schválení oficiálním zkušebním ústavem.

Provedení našich produktů odpovídá aktuálním národním standardům, např. EAC (Euroasijská celní unie), TSG G0001 (Čína), SVGW/VKF (Švýcarsko), SI 4280 (Izrael) a mnoha dalším. Naše vybavení pro kotlové systémy dle EN 12953 jsou schválená pro provoz s občasnou obsluhou (BOSB 72h).

Výrobní závody Bosch Industriekessel disponují potřebnými certifikovanými systémy managementu kvality, např. EN ISO 9001, EN ISO 14001, Modul D dle směrnice o tlakových zařízeních, SI 430 (Izrael), MLSE (Čína). Navíc je Bosch Industriekessel certifikovaným výrobcem nejvyššího stupně kvalitativních požadavků pro svary EN ISO 3834 (část 2). Pro vlnité plamence je k dispozici schválená technologie dle TRD a směrnice o tlakových zařízeních. Autorizace firmy k provádění údržby kotlových zařízení a mezinárodní servisní síť nám umožňují provádět servis ve více než 140 zemích celého světa, částečně s dostupností 24/7.