Emise a imise

Ve většině zemí světa existují na ochranu životního prostředí a člověka emisní a/ nebo imisní předpisy, které jsou relevantní pro provoz zařízení parního kotle a musí být zohledněny při plánování.

Rozlišení emise, transmise, imise
 • Emise je vypouštění škodlivin do životního prostředí. Vznikají například provozem elektráren, průmyslových zařízení, motorových vozidel. Osoba nebo předmět vydávající emise se označují jako zdroj emisí.
 • Transmise je distribuce emisí do ovzduší, vod nebo půdy.
 • Imise je znečištění z ovzduší, vod nebo půdy, které působí na člověka nebo jiné organismy.

Pro kotlová zařízení jsou stanovené následující emise:

 • Emise v ovzduší (spaliny ze spalovacích zařízení)
  • oxidy dusíku (NOx)
  • sloučeniny síry (SO2)
  • oxid uhelnatý (CO)
 • Hluk
 • Odpadní vody a ochrana vod
  • Dodávky, skladování a distribuce látek ohrožujících vody (např. topného oleje)
  • Vypouštění odpadních vod s požadavky na obsahové látky (např. hodnota pH, teplota)