Otázky při plánování

Následující přehled otázek je pomůckou při plánování a dimenzování zásobování párou. Slouží k orientaci na počátku plánovacího procesu a ke zpětné reflexi před ukončením plánování. Seznam si přitom nečiní nároky na úplnost, přesto je možno díky důslednému a systematickému zodpovězení otázek zabránit chybám, které jinak často nastávají.

Pokud by byla na konci plánování určitého komplexu témat nějaká otázka nevyjasněná, nebo i více otázek zůstávalo nezodpovězných, pak Vás mohou při vyjasnění podpořit detailnější informace v kapitolách, na které je za otázkami odkazováno.

Tlak páry

 • Jsou při stanovování průměrného provozního přetlaku zohledněny zbytečně vysoké rezervy? Větší rezervy v oblasti tlaku by měly být aplikovány pouze ke stanovení maximálního přípustného provozního přetlaku.

Tlak - více informací

Potřeba páry

 • Jsou všechny spotřebiče (stávající a střednědobě plánované spotřebiče, vlastní spotřeba kotlového zařízení) zohledněny a tepelné ztráty (potrubí, armatury, zásobníky) odhadnuty, resp. zjištěny?
 • Jsou plánované rezervy parního výkonu transparentní? Je třeba zabránit multiplikaci rezerv na různých místech zařízení.
 • Bylo provedeno vyhodnocení spotřeby? Je známo, jaký je souběh činnosti spotřebičů? Jaký je skutečný maximální současný potřebný parní výkon spotřebičů?
 • Je z hodnocení spotřeby viditelné jak a proč probíhá rozdělení jednotek výroby páry?
 • Má projektované kotlové zařízení dostatečně velký regulační rozsah, aby pokryl všechny požadavky odběru páry, aniž by docházelo k častému spínání hořáku?
 • Jaký je výkonový profil, resp. jaké jsou roční odběry páry (k přesnému výpočtu amortizace přídavných opatření na zpětné získávání tepla)?

Parní výkon - více informací

Kvalita páry

 • Existují zvláštní požadavky na páru (např. zbytková vlhkost, kontakt s potravinami, přehřátá pára)?

Pára - více informací

Voda a kondenzát

 • Je k dispozici analýza vody? Je například nutné počítat s výkyvy v kvalitě vody v různých ročních obdobích?
 • Bylo analyzováno, jaká úprava vody by byla nejsmysluplnější? Byla porovnána ekonomičnost čistě demineralizačního zařízení s úpravou vody osmózou? Je smysluplné nasazení automatického zařízení na analýzu vody?
 • Je vhodnější částečné nebo úplné odplyňení napájecí vody?
 • Jaká je návratnost kondenzátu a jeho kvalita?
 • Existuje riziko kontaminace kondenzátu tuky/ oleji nebo jinými médii škodlivými pro kotlové zařízení (např. prostřednictvím netěsných tepelných výměníků)? Pokud ano, je třeba hlídání kondenzátu.

Kotelna - více informací

Palivo

 • Jaká paliva mohou být v daném místě použita?
 • Jsou známy kvalita paliva a rozptyl výkyvů v kvalitě?
 • Je zajištěn tlak plynu? Ztráta tlaku plynu při vyšších odběrech plynu může vést k problémům. Odchylky dimenzované hodnoty a reálného tlaku plynu mohou způsobit následné náklady.
 • Mají být používány těžký topný olej nebo jiná vysoce viskózní paliva nebo paliva s obsahem síry? Za určitých okolností bude třeba odpovídající zvláštní výstroj (např. předehřev oleje nebo ekonomizér v provedení Stand-Alone se spalinovým bypassem).

Palivo - více informací

Efektivita

 • Jak velký je význam energetické efektivity a do jaké doby amortizace přichází energeticky úsporná opatření v úvahu?
 • Jsou plánována opatření na zvýšení efektivity a zpětného využití odpadního tepla v projektu smysluplná? Byly prověřeny jejich ekonomičnost a úspory zdrojů?

Základy - více informací

Provozovatel

 • Jak vysoké jsou požadavky na jistotu dodávek? Je požadována redundance kotlů, pokud ano – částečná či plná? Mělo by být možné spalování alternativního paliva přes spalovací zařízení pomocí hořáků pro více paliv?
 • Je pravděpodobné dodatečné rozšíření dodávek páry v nadcházejících letech? Pokud ano, musí být například kapacita zásobování napájecí vodou dimenzována již na budoucí potřebu a musí být naplánován odpovídající prostor v kotelně?
 • Jak vysoká je disponibilita a kvalifikace personálu obsluhy? Jaká automatizace je smysluplná?
 • Má proběhnout napojení na centrální řídicí techniku?

Parní výkon - více informací

Místo instalace

 • Je místo instalace v blízkosti pobřeží?
 • Nachází se místo instalace v zóně zemětřesení (v DE např. Rheingraben) a musí být kotel zvlášť ukotven/ zajištěn?
 • Existují zvláštní požadavky na hlukové emise a emise škodlivin (např. z důvodu blízkosti obytné zóny nebo polohy v chráněné oblasti z hlediska ochrany ovzduší nebo ochrany vod)?

Instalace - více informací

Kotelna

 • Jsou k dispozici dostatečně velké otvory pro nastěhování kotle na místo?
 • Je základ dostatečně nosný pro systém naplněný vodou?
 • Jsou v dostatečném počtu a dostatečné velikosti na vhodném místě naplánovány přívodní otvory vzduchu a větrací otvory?
 • Jsou naplánovány potřebné nouzové vypínače uvnitř a vně kotelny?
 • Je k dispozici dostatek místa? Například pro přístup k revizním otvorům (ze strany vody a spalin), k pochozím částem kotle, k obslužným plošinám, nebo k demontáži komponentů (hořák)?

Instalace - více informací

Potrubní propojení

 • Jsou stěny a stropy dostatečně nosné, aby pojmuly potrubní vedení?
 • Jsou všechna potrubí naplánována v dostatečné velikosti? Zejména potrubí odfuku bezpečnostních ventilů, odvzdušňovací potrubí, potrubí brýdové páry a potrubí kondenzátu?
 • Je zabráněno nepřípustným svodům?
 • Jsou parní potrubí položena se spádem a správně odvodněna?
 • Jsou možné prvky k provedení akustického oddělení?

Periférie - více informací

Právo

 • Byly při plánování v plném rozsahu v projektování zohledněny zákony, vyhlášky a předpisy?
  • Ve vztahu k legislativě v oblasti emisí a imisí, zejména spalin a vody.
  • Ve vztahu k povolovací legislativě, resp. povolení k provozu. Je povolovací úřad včas zapojen a je včas zažádáno o povolení? Jsou informovány úřady provádějící přejímku/ kolaudaci?
  • Ve vztahu k povinnostem provozovatele, zejména ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu. Je pro kotlové zařízení vypracováno posouzení ohrožení?
  • Ve vztahu k včasnému zapojení příslušných monitorovacích/ dozorových míst (ZÜS).

Legislativa - více informací