Automatický monitoring

Díky automatickému monitoringu a vizualizaci provozních parametrů parního kotlového zařízení je možno rychleji odhalit chyby a lehčeji identifikovat potenciál optimalizace.

Například mohou být monitorovány a vyhodnocovány následující hodnoty:

 • teplota spalin
 • střední provozní přetlak
 • hladina, spouštění čerpadel, doba běhu čerpadel
 • výkon hořáku, starty hořáku a provětrání, hodnota O2 ve spalinách
 • vodivost a míra odluhu
 • hodnoty vody

Kontinuální analýza vody

Díky kontinuální analýze vody může být dosaženo následujících úspor v oblasti úpravy vody:

 • Energie (minimalizace ztrát brýdových par)
 • Nasazení chemikálií (dávkování upravené potřebám)

Monitoring stavu (Condition Monitoring)

V běžném provozu je žádoucí se odpovídajícím monitoringem provozu a údržbou o dosažení optimálního ročního stupně využití parního kotlového systému. Přitom je důležité příslušné parametry kotlového zařízení po delší dobu pozorovat a porovnávat, aby pak bylo možno při zhoršení provozních podmínek nebo při změnách způsobu provozu kotle podmíněných provozem odpovídajícím způsobem reagovat.

Monitoring a analýza výroby energie a spotřeby energie jsou v mnoha provozech vyžadovány v rámci energetického managementu celého podniku a představují potenciál úspory paliva nebo elektrické energie, který by se neměl podceňovat, protože často je možné bez přídavných investičních nákladů, pouze díky úpravě provozních dat, dosáhnout úspory.

Řízení kotle - více informací

Tento úkol může částečně přebrat automatizovaný Condition Monitoring. Přitom jsou sbírána a vyhodnocována následující provozní data:

 • Ukazatel provozních hodin, četnosti startů, počty studených startů v časovém průběhu
 • Zjištění nepříznivých najížděcích stavů
 • Zjištění znečištění na straně vody a spalin, resp. nežádoucí kondenzace
 • Generování údržbových hlášení dle potřeby
 • Znázornění energetických ztrát odkalem a odluhem
 • Ukazatel spotřeby paliva a vody v časovém průběhu
 • Znázornění množství odběru páry v časovém průběhu
 • Zobrazení výkonového profilu kotle v časovém průběhu

Data zařízení jsou analyzována softwarem, vyhodnocována a prostřednictvím semaforového modelu pro provozní personál vizualizována: zelená znamená vše v pořádku, oranžová a červená upozorňují na rostoucí odchylku ve způsobu provozu kotle nebo na neekonomický provoz. Tak mohou být způsoby provozu, které mají za následek neekonomičnost, zvýšené opotřebení nebo neplánované výpadky provozu, včas zjištěny a odstraněny.

Vysoká transparentnost dat navíc ulehčuje energeticky optimální provoz kotle. Eventuální možnosti optimalizace jsou zřetelně znázorněny zjištěním a zobrazením vypovídajících dat zařízení, jako například profilu výkonu kotle, počtu zapínání hořáku nebo tepelných ztrát odluhem a odkalem.

Condition Monitoring řízení kotle BCO Condition Monitoring řízení kotle BCO

Condition Monitoring řízení kotle BCO

MEC Optimize

Digitální asistent efektivity MEC Optimize je dalším vývojem Condition Monitoring. Je integrován v řízení kotle a zahrnuje veškerá data parního kotle, úpravy vody, zařízení zpětného získávání tepla a ostatních navázaných komponentů zařízení.

Provozní data jsou po leta lokálně ukládána a prostřednictvím analýz trendů vyhodnocována. Pokud například naroste spotřeba paliva z důvodu vysoké míry odluhu nebo znečištění v kotli, identifikuje a hlásí asistent efektivity možné příčiny. Volitelně existuje možnost zasílat hlášení pro definované případy přímo přes systém dálkové údržby MEC Remote na mobilní telefon provozovatele.

Výrobky: MEC Optimize