Hlídání kvality vody

Kvalita vody je rozhodujícím parametrem pro bezporuchový a bezpečný provoz parního kotlového zařízení.

Musí být hlídána v následujících oblastech:

 • kotel
 • napájecí voda
 • přídavná voda
 • kondenzát

Proto jsou prováděna jak kontinuální hlídání v procesu, tak i periodické kontroly kvality vody na různých místech zařízení:

 • v kotli (přes analýzy pH, vodivost, kyslík)
 • v napájecí vodě (přes analýzy pH, vodivost, kyslík)
 • v přídavné vodě (přes analýzy kyseliny křemičité, tvrdost kontinuálně)

Výstroj a regulace - více informací

 

Kondenzát

Při vratu kondenzátu do systému existuje nebezpečí, že se do kotle dostanou v kondenzátu znečištění díky pronikání produktů na tepelných výměnících. Ta zde mohou způsobit značné škody, čemuž se má hlídáním kvality vody zabránit. Přitom se rozlišuje mezi látkami:

 • látkami, které ovlivňují elektrickou vodivost kondenzátu a jsou hlídány přes elektrody vodivosti
 • látkami, které způsobují zakalení, resp. lom světla a jsou hlídány přes tzv. hlásič zákalu

 

Hlídání vodivosti

Pronikání cizích látek, které zvyšují vodivost, do systému kondenzátu je rychle a spolehlivě rozpoznáno a signalizováno hlídáním vodivosti (např. louhy, kyseliny, čerstvá voda, voda z varných lázní). Nezbytná opatření jsou spouštěna automaticky. Systémy pracují s automatickou teplotní kompenzací, takže výkyvy teplot nevedou k chybovým hlášením.

Používá se v parních kotlových zařízeních např. k hlídání kondenzátu nebo napájecí vody.

Pokud vodivost byla v kondenzátu překročena nad zhruba 50 μS/cm, měl by být kondenzát ihned odveden (např. pomocí 3-cestného ventilu.) Tím může být ohrožení napájecí vody a následně parního kotle vyloučeno již před vstupem do nádrže napájecí vody. Samotný provoz kotle tedy nemusí být přerušen a hledání závady v systému kondenzátu nebo v tepelných výměnících může probíhat bez časového tlaku. Je však třeba dbát na to, aby sonda vodivosti také zaznamenávala všechny proudy kondenzátu.

 

Hlídání zbytkové tvrdosti

Hlídání demineralizované vody se provádí kontrolním přístrojem na zbytkovou tvrdost. Díky nedostatečné regeneraci nebo při přetížení změkčovacího zařízení by mohlo dojít k průniku tvrdosti do následných částí zařízení. Aby se tomu zabránilo, hlídá se zbytková tvrdost kontinuálně nebo i diskontinuálně. Pokud je po určitou dobu překračována limitní hodnota 0,01 mmol/l, probíhá automatické alarmové hlášení tak, aby mohly být ochráněny následné části zařízení.

 

Hlídání zákalu

Pokud existuje nebezpečí, že mohou do systému kondenzátu proniknout i oleje, tuky nebo jiné emulze, musí být přídavně k hlídání vodivosti namontováno i hlídání zákalu. Pomocí optických měření se kontinuálně monitoruje obsah částic v cizích látkách. Namontování by mělo, pokud je to možné, proběhnout již před sběrným zásobníkem kondenzátu, neboť čerstvou párou nebo odvodňujícím odpařováním může být měření ovlivněno.

Pokud by byla překročena nastavená předepsaná hodnota, pak je i zde smysluplné odvádění kondenzátu, dokud naměřená hodnota zákalu opět nepodkročí nastavenou předepsanou hodnotu.

Kontinuální analýza vody

Bezporuchový provoz kotle je závislý na dobré kvalitě vody. Zařízení na analýzu vody přebírá kontinuální měření a monitoring následujících parametrů:

 • hodnoty pH v kotlové vodě
 • hodnoty pH, obsahu kyslíku a vodivosti v napájecí vodě kotle
 • hodnoty pH a vodivosti kondenzátu nebo vody obsažené v parním zásobníku

Všechna data jsou prostřednictvím sběrnicového systému přenášena do nadřazeného řídicího systému kotelny SCO. Společně s vodivostí kotlové vody a vodivostmi jednotlivých proudů kondenzátu jsou tak v řídicím systému kotelny SCO k dispozici všechny relevantní parametry vody. Řídicí a regulační úkoly přizpůsobené potřebám provozu mohou být prováděny plně automaticky. Při překročení stanovených limitních hodnot probíhá přenos všech parametrů do paměti poruchových hlášení řídicího systému SCO kotlového zařízení. Také je možné kontinuální protokolování dat. Ta mohou být přes sběrnicový systém přenášena do nadřazeného řídicího místa a tam dále zpracovávána.

Funkce analyzátoru vody jsou:

 • plynulé spouštění dávkovacího zařízení pro prostředky na vázání kyslíku
 • plynulé spouštění dávkovacího zařízení pro alkalizaci
 • aktivace brýdové armatury včetně zobrazení uspořené energie brýdových par [kWh]
Přístroj na analýzu vody WA

Přístroj na analýzu vody WA

Schematické znázornění způsobu funkce úpravy vody

Schematické znázornění způsobu funkce úpravy vody

Modul úpravy vody WSMV

     

Řízení kotle BCO

     

Softcontrol TH (volitelné příslušenství)

Analyzátor vody WA

 

Řídicí systém kotelny SCO

 

Modul úpravy vody

Parní kotel 1

 

Chemické dávkovací zařízení

     

Parní kotel 2

 

Řídicí technika

     

Produkty: Analyzátor vody WA