Spalovací zařízení

 

Evropské předpisy a směrnice

V Evropě tvoří následující směrnice právní rámec a definují minimální požadavky, které mohou být na národní nebo regionální úrovni formulovány ještě přísněji.

Oblast platnosti/
výkon spalov. zař.

Směrnice

≤ 400 kW

EuP směrnice 2005/32/EG Energy-using Products Directive

1 ... 50 MW

MCPD směrnice EU 2015/2193 Medium Combustion Plant Directive

> 50 MW

IED směrnice 2010/75/EU Industrial Emissions Directive

Oblast platnosti evropských směrnic pro spalovací zařízení

Mezi 400 kW a 1 MW tak vzniká mezera, kterou vyplňuje národní právo bez předepsaných regulací ze strany EU. Kromě toho není důležité téma vyhodnocování emisí ve směrnicích EU definováno a může tak být mezi jednotlivými státy pojato rozdílně.

Výkony spalovacích zařízení s více jednotkami výroby energie se také sčítají, základem pro to je dle směrnice MCPD a IED to, zda jsou spaliny odváděny přes společný komín nebo po schválení příslušným úřadem tak můžou být odváděny. I zde vzniká prostor pro úpravy národní legislativou a regionálními předpisy, čímž mohou být zařízení v různých částech Evropy hodnocena rozdílně.

Německé předpisy1)

V německém právu toto upravuje zákon na ochranu před škodlivými vlivy na životní prostředí zněčištěním ovzduší, hlukem, otřesy a podobnými jevy (Spolkový zákon na ochranu před imisemi, BImSchG). Konkrétní předepsané emisní a imisní hodnoty vztahující se k jednotlivým látkám jsou pak závazně stanoveny v příslušných Spolkových vyhláškách na ochranu před imisemi (BImSchV) a v Technickém návodu k udržování čistoty ovzduší (TA-Luft). Dále jsou předepsány odpovídající postupy pro měření a výpočty. TA-Luft se zaměřuje na povolovací orgány pro průmyslová a živnostenská zařízení podléhající povolovací povinnosti a je pro ně závazná.

Paliva

1. BImSchV
„Malá a střední spalovací zařízení“

4. BImSchV
„Zařízení podléhající povinnému povolení“

13. BImSchV
„Velká spalovací zařízení“

   

Odstavec 1

Odstavec 2

 

Topný olej EL, rostlinný olej,
metylestery rostlinných olejů

< 20 MW

≥ 20 < 50 MW

≥ 50 MW

Zemní plyn, kapalný plyn, vodík,
plyny z veřejné distribuční sítě

< 20 MW

≥ 50 MW

≥ 20 < 50 MW

≥ 50 MW

Kalové plyny, bioplyn, koksárenský plyn,
důlní plyn, vysokopecní plyn,
rafinační plyn, syntézní plyn

< 10 MW

≥ 10 < 50 MW

≥ 50 MW

Topné oleje, kromě EL
(Těžký topný olej, stř. lehký TO)

≥ 1 < 50 MW

≥ 50 MW

Limitní hranice dle BImSchV, přiřazení dle celkového výkonu spalovacího zařízení

1) Obsahy se zakládají na německých předpisech, stav k 15.06.2018. Aktuální požadavky najdete vždy aktuálně online v našich odborných zprávách.