Fyzikální symboly

Základní fyzikální veličiny
 

Symbol

Označení/ název

Jednotka

n

Počet

 

l

Délka

mm; m

r

Rádius

mm

d

Průměr

mm

s

Tloušťka stěny

mm

u

Rychlost

m/s

A

Plocha

mm²; m²

V

Objem

Objemový proud

m³/h

n

Normovaný objemový proud

mn³/h

m

Hmotnost

kg; t

Hmotnostní proud

kg/h; t/h

Q

Množství tepla

kJ; kWh; MJ; MWh

Tepelný proud

kW; MW

t

Čas

s; h; a

T

Teplota

K; °C

p

Přetlak

Pa; mbar; bar

pabs

Absolutní tlak

bara

ρ

Hustota

kg/m³

ρn

Normovaná hustota

kg/mn³

h

Specifická entalpie

kJ/kg

r

Specifická výparná entalpie

kJ/kg

cp

Specifická tepelná kapacita

kJ/kgK


Spalování
 

Symbol

Název

Jednotka

Hi

Spodní výhřevnost

kWh/kg; kWh/mn³

Hs

Horní výhřevnost (kalorická hodnota)

kWh/kg; kWh/mn³

α

Koeficient kondenzátu

kg/kg

λ

Přebytek vzduchu

kg/kg


Účinnost
 

Symbol

Název

Jednotka

ƞ

Účinnost

%

qA

Spalinová ztráta vztahující se k Hi

%

ηa

Roční stupeň využití

%


Přenos tepla
 

Symbol

Název

Jednotka

λ

Tepelná vodivost

W/mK

α

Koeficient přenosu tepla

W/m²K

k

Koeficient prostupu tepla

W/m²K


Mechanika proudění
 

Symbol

Název

ζ

Koeficient ztráty tlaku

λ

Součinitel tření v potrubí


Ostatní
 

Symbol

Název

Jednotka

α

Koeficient tepelné roztažnosti

mm/(m ⋅ 100K)

L

Elektrická vodivost

μS/cm