Roční stupeň využití

Information

ƞa = roční stupeň využití [%]

Přivedená topná energie Qzu,a daného roku se určuje ze skutečně spotřebované palivové energie. K tomu se množství paliva měří plynoměry a průtokoměry oleje a násobí výhřevností.

Diagram Sankey (diagram proudu energií) zařízení parního kotle

Diagram Sankey (diagram proudu energií) zařízení parního kotle

Latentní teplo spalin

Citelné teplo spalin

Sálání a vedení (včetně ztrát v klidovém stavu)

Ztráty provětráním

Odluh a odkal, brýdové páry

Netěsnosti (na odvaděčích kondenzátu, potrubích)

Chybějící vrat kondenzátu a brýdové páry

Vratný kondenzát

Množství energie QN,a skutečně využívané v provozu se zjišťuje prostřednictvím měření množství páry a přepočtu množství tepla. Z množství páry a tlaku páry a popř. teploty páry se vypočítá množství tepla obsaženého v páře.

Měřeno a sečteno za dobu jednoho roku a vyděleno množstvím energie obsažené v palivu dostaneme roční stupeň využití zařízení.

V ročním stupni využití parního kotlového zařízení jsou tak obsaženy všechny ztráty parního kotlového zařízení podmíněné provozem, jako spalinové ztráty, ztráty zařízení, distribuční ztráty a ztráty kondenzátu.

Proti účinnosti kotle ve výši 95 % může být skutečný roční stupeň využití pouhých 60 %. Zejména když je průměrný výkon kotle velmi nízký, jsou ztráty vedením a sáláním, které jsou obecně na výkonu kotle nezávislé, v poměru k nasazenému teplu paliva velmi vysoké. Navíc k tomu přistupují ještě ztráty z provětrávání kotlového zařízení při taktování hořáku a ztráty na úpravu vody.

Pokud je zařízení velmi často provozováno pouze na částečný výkon, může připadat 20 ... 40 % potřeby paliva na provozní ztráty.

Information
 
Berechnung

Vzorec k výpočtu ročního stupně využití

a

vztaženo na jeden rok (stupně účinnosti mohou být určovány také měsíčně nebo týdně)

QN,a

užitná energie za rok [MWh]

QZu,a

přiváděná energie za rok [MWh]

Účinnost kotle s využitím kondenzačního tepla

Při spalování uhlovodíkových řetězců tak, jak se vyskytují ve většině kapalných nebo plynných paliv, vzniká ve spalinách vedle CO2 také H2O, tedy voda. Při vysokých teplotách spalin je tato voda ve formě páry.

Pokud je však možno teplotu spalin lokálně v místě zchladit pod kondenzační teplotu, pak vodní pára ve spalinách částečně kondenzuje na studených teplosměnných plochách a teplo, které je přitom odevzdáváno, může být využito.

Oproti vzorci pro kotel bez kondenzace je vzorec pro účinnost kotle rozšířen o podíl kondenzace:

 
Berechnung

Vzorec pro výpočet stupně účinnosti kotle s využitím kondenzace

ƞK, spalné

účinnost kotle s využitím kondenzace

ƞK, suché

účinnost kotle bez kondenzace

Hs

horní hranice výhřevnosti (spalné teplo) [kWh/kg]

Hi

spodní hranice výhřevnosti [kWh/kg]

α

podíl kondenzátu

Podíl kondenzátu udává poměr mezi prakticky vznikajícím a teoreticky možným množstvím kondenzátu ve spalinách a má hodnotu dle dimenzování většinou 0,3 ... 0,6.

Účinnost nad 100 % při účinnosti kondenzační techniky nejsou žádné perpetuum mobile, nýbrž se dají přičítat pouze k referenční bázi výhřevnosti Hi. Pokud bychom nasazenou energii vztáhli k fyzikálně správné hodnotě spalného tepla Hs, byla by účinnost dosažitelná bez jakýchkoliv ztrát 100 %. Z důvodů srovnatelnosti s konvenčními zařízeními však bylo definováno, že bude i u kondenzačních zařízení ponechána jako referenční vztažná veličina výhřevnost.

Obr. "Tepelná bilance parního kotle s kondenzační technikou a plynovým spalovacím zařízením (hodnoty jako příklad)"

Rozdíl mezi výhřevností a spalným teplem je latentní teplo ve spalinách a představuje maximální podíl tepla, který může být přídavně získán kondenzací vodního podílu ve spalinách.

Následující diagram má zřetelně znázornit zisk účinnosti z kondenzace spalin a ekonomickou optimalizaci.

U paliva plynu až do začátku kondenzace spalin (při teplotě teplosměnných ploch zhruba 56 °C) stoupá účinnost lineárně s redukcí teploty spalin. Při počínající kondenzaci ve spalinách však již není rozhodující redukce teploty, nýbrž především míra kondenzace α vodní páry obsažené ve spalinách. V diagramu jsou modrou barvou čárkovaně znázorněny různé míry kondenzace 25, 50, 75 a 100 %. Při odpovídající vysoké míře kondenzace účinnost dále skokově stoupá.

Speciální konstrukce kondenzačního tepelného výměníku přitom umožňuje, aby při velmi nízkých vstupních teplotách vody (například přídavné vody o teplotě 15 °C) i u teploty spalin měřené v komíně zřetelně nad rosným bodem spalin již kondenzovala značná množství vody obsažené ve spalinách.

Například je v diagramu k zemnímu plynu H dosaženo účinnosti 100,9 % při míře kondenzace 34 % a měřené průměrné teplotě spalin 75 °C.

Obr. "Průběh účinnosti spalovacího zařízení v závislosti na teplotě spalin u zemního plynu H"

Rozhodující pro výši míry kondenzace α je vedle množství vody především pokud možno velký odstup vstupní teploty vody od minimální teploty kondenzace, která je v diagramu znázorněna křivkou míry účinnosti závislou pouze na teplotě, a to červenou (zemní plyn H) nebo fialovou (topný olej EL.)

Modře znázorněná oblast představuje technicky dosažitelnou oblast kondenzace spalin pro parní kotlová zařízení.

 Příklad 1:

 • Ekonomizér
 • Přebytek vzduchu λ = 1,1
 • Teplota napájecí vody na vstupu Eco 103 °C
 • Výstupní teplota spalin 126 °C

 Příklad 2:

 • Kondenzační ekonomizér
 • Přebytek vzduchu λ = 1,1
 • Vstupní teplota přídavné vody 15 °C
   

Zemní plyn H:

 • Výstupní teplota spalin 126 °C
 • Účinnost 95,4 %

   

Zemní plyn H:

 • Výstupní teplota spalin 75 °C
 • Podíl kondenzátu kondenzační ekonomizér α = 34 %
 • Teplota kondenzátu 49 °C
 • Účinnost 100,9 %

Topný olej EL:

 • Výstupní teplota spalin 126 °C
 • Účinnost 95,6 %

   

Topný olej EL:

 • Výstupní teplota spalin 65 °C
 • Podíl kondenzátu kondenzační ekonomizér α = 34 %
 • Teplota kondenzátu 41 °C
 • Účinnost 100,2 %

Průběh účinnosti spalovacího zařízení v závislosti na teplotě spalin u zemního plynu H (Hi = 10,35 kWh/mn³, TL = 20 °C) Průběh účinnosti spalovacího zařízení v závislosti na teplotě spalin u zemního plynu H (Hi = 10,35 kWh/mn³, TL = 20 °C)

Průběh účinnosti spalovacího zařízení v závislosti na teplotě spalin u topného oleje EL (Hi = 11,89 kWh/kg, TL = 20 °C)

Průběh účinnosti spalovacího zařízení v závislosti na teplotě spalin u topného oleje EL (Hi = 11,89 kWh/kg, TL = 20 °C)

Zejména u paliva olej je třeba z důvodu rozdílného složení paliva než u plynu respektovat, že podíl vodní páry ve spalinách je podstatně nižší a tím je odpovídajícím způsobem nižší i zisk účinnosti z kondenzace.