Regulace

Velký potenciál úspor spočívá také v optimalizaci a přizpůsobení regulace parních kotlových zařízení na skutečný provoz. Tato optimalizace je vždy smysluplná, neboť stav při dimenzování a skutečné provozní požadavky kotlových zařízení se vždy liší. Tak tomu může být už i u nových zařízení, když jsou např. dodatečně instalovány přídavné spotřebiče nebo u stávajících zařízení, když se přestavbou a rozšířením výroby aktuální provoz změnil.

Snížení provozního přetlaku

Při koncepci a dimenzování parního kotlového zařízení se stanovuje střední provozní přetlak na základě potřebné teplotní úrovně a tlakových ztrát ke spotřebiči. Často však toto dimenzování probíhá velmi konzervativně, čímž by ve skutečném provozu dostačoval provozní přetlak i trochu nižší.

Pro energetickou optimalizaci v provozu je proto smysluplné zjistit skutečný potřebný střední provozní přetlak a nastavit jej na řízení kotle. Snížením provozního přetlaku klesá teplota v kotli a v parních potrubích, čímž jsou redukovány ztráty sáláním a vedením.

Information

Při každé změně provozního přetlaku musí být zohledněny dané podmínky na zařízení.

Střední provozní přetlak - více informací

Snížení středního provozního přetlaku z 8 bar (≙ 175 °C teplota syté páry) na 6 bar (≙ 165 °C teplota syté páry) má za následek, že se tepelné ztráty vedením a sáláním sníží již o 7 % a tím může být dosaženo úspory paliva v řádu zhruba 0,2 %.

Vedle tepelných ztrát se také lehce snižuje teplota spalin, čímž se navíc zlepší roční stupeň využití.

Také mimo hlavních provozních časů parního kotlového zařízení (např. o víkendu) není vždy třeba plný provozní přetlak. V těchto časech je často smysluplné nastavit provozní přetlak na nižší úroveň.

Kaskádové řízení kotlů

Pokud je v jednom provozu instalováno více parních kotlů, pak je možné příslušný provoz jednotlivých kotlů optimalizovat díky kaskádovému řízení.

Úkolem kaskádového řízení je, aby bylo aktivováno pouze tolik kotlů, kolik je k pokrytí aktuálního výkonu třeba. Tohoto přizpůsobení se výkonu je dosaženo automatickým spínáním a odepínáním následného kotle dle kritérií kaskádového řízení. Úsporný a šetrný způsob provozu kotlového zařízení je tak zaručen. S optimalizací sledu kotlů přizpůsobeného skutečným potřebám výkonu se redukují ztráty provětráváním, kotel je automaticky přebírán do udržovacího provozu v teplém stavu a je možno dosahovat provozu s optimalizovanou účinností kotlů. Těmito úpravami a tím sníženými tepelnými ztrátami je dosaženo zlepšení ročního stupně využití.