Entalpie

Specifická entalpie h [kJ/kg] představuje celkové množství tepla obsaženého v páře.

Entalpie se přitom rozděluje na citelný podíl, při němž dochází ke změně teploty, a latentní („skrytý“) podíl, u nějž se při konstantní teplotě podíl páry variabilně mění mezi 0 ... 100 %.

Při natápění dochází až do dosažení křivky bodů varu k ohřevu vody. Jakmile je křivky bodů varu dosaženo, stoupá při dalším přivádění energie podíl ve skupenství páry až do chvíle, kdy se voda zcela odpaří.

Specifická entalpie odparu vody v [kJ/kg] je to množství tepla, které musí být přivedeno do 1 kg vody, aby se dostala z kapalného do parního skupenství/ stavu. Protože k přivádění tepla v kotli dochází při konstantním tlaku a proto také neprobíhá žádné zvyšování teploty, označuje se toto množství tepla také jako latentní = „skryté“ teplo.

Naopak probíhá stejný proces při odevzdávání tepla. Nejprve pára díky odevzdání latentního tepla do produktu kondenzuje, dokud z ní už není pouze kapalná voda. Teprve poté dochází ke zchlazování kondenzátu. Toto zchlazení v kondenzátu se často označuje také jako podchlazení na teplotu křivky bodů varu příslušející k tlaku páry.

Information

Citelné teplo
Přivádění nebo odvádění tepla má za následek změnu teploty, např. ohřátí vody nebo přehřátí páry.

Latentní teplo
Přivádění nebo odvádění tepla nemá za následek změnu teploty. Teplo je skryté ve změně skupenství, např. z vody na páru.

Koncept citelného a latentního tepla v grafu teplotní entalpie (T-h-diagram)

Koncept citelného a latentního tepla v grafu teplotní entalpie (T-h-diagram)

Nasycená kapalina

     

Tlaková voda

     

Přehřátá pára

Sytá pára

 

Mokrá pára