Odluh a odkal

Napájecí voda kotle pro parní kotle obsahuje dle způsobu úpravy vody stále ještě škodlivé, resp. rušivé obsahové látky pro provoz, které se v kotlové vodě obohacují v důsledku odpařování v kotli.

Obr. „Obsahové látky čerstvé vody a kondenzátu“


Proto musí být část napájecí vody odváděna přes ventil odluhu a odkalu. Obvykle činí míra odluhu a ve vztahu k množství napájecí vody mezi 3 ... 5 %. Aby byla kvalita kotlové vody stále udržována na úrovni akceptovatelné pro zařízení a bylo zabráněno zbytečně vysokým množstvím odluhu, měl by být ventil odluhu a odkalu v řízeném provedení.

Protože odváděná voda je v kotli na teplotě varu (např. při 13 barech na 195 °C), dochází zde, pokud není nainstalováno žádné zpětné získávání energie, ke ztrátě značných množství energie.

Použitím expandéru a modulu zpětného získávání tepla je možno až 90 % této energie vrátit zpět do systému kotle a přídavně ušetřit velká množství chladicí vody.

Při středním provozním přetlaku 13 bar a míře odluhu 5 % odpovídá energetická ztráta bez zpětného získávání tepla zhruba 1,4 % tepelného výkonu kotle. Zpětné získávání tepla může v tomto případě uspořit okolo 400 000 kWh/a (při 4 200 provozních hodinách plného výkonu 10-t/h-kotle za rok).

Potenciál úspor expanze a zpětného získávání tepla (EHM resp. EHB)

Potenciál úspor expanze a zpětného získávání tepla (EHM resp. EHB)

V modulu zpětného získávání tepla (EHM resp. EHB) jsou odpadní vody z odluhu expandovány na tlak v zásobníku napájecí vody a odvedeny zpět do EHM resp. EHB, čímž je možno uspořit páru ohřevu. Deskový tepelný výměník zařazený následně za expandérem dále zchlazuje zbylý odluh. Teplo, které přitom vzniká, se používá k předehřevu přídavné vody, čímž se také ušetří ohřívací pára k odplynění.

Výrobky: Modul expandéru s regenerací tepla EHM

Výrobky: Modul EHB pro expanzi odpadních vod a zpětné získávání tepla


Pouze voda z odkalu zde nemůže být využívána, neboť pevné látky, které jsou v ní obsaženy, by vedly k problémům v expandéru a v tepelném výměníku.

Schematické znázornění expanze a zpětného získávání tepla

Schematické znázornění expanze a zpětného získávání tepla

Vody

Pára

Odluh

     

Chladicí voda

     

Parní kotel

Expandovaná pára

 

Odtok do kanálu

 

Pára

Expandér a modul zpětného získávání tepla

 

Zásobník napájecí vody

 

Komín

Přídavná voda

 

Pára ohřevu

 

Ventil odluhu

Expandér a modul zpětného získávání tepla EHB

Expandér a modul zpětného získávání tepla EHB

Odpovídající modul je k dispozici jak pro nová zařízení s integrovanou odkalovací nádrží, tak i jako řešení k dovybavení stávající odkalovací nádrže.