Potrubí odfuku pojistného ventilu

Potrubí odfuku v oblasti páry

Při instalaci potrubí odfuku pojistného ventilu páry musí být respektována následující kritéria:

 • Potrubí odfuku musí být dimenzováno tak, aby nebyl při odfuku překročen vlastní protitlak 10 % spouštěcího tlaku.
  • Až do délky potrubí 10 m a maximálně 5 kolen: o 2 DN větší než výstupní jmenovitá světlost pojistného ventilu.
  • U delších potrubí nebo většího množství kolen se doporučuje detailní výpočet tlakové ztráty potrubí.
 • Na výstupu ventilu musí být nejprve namontován kus trubky se sklonem (≥ 0,5 %) tak, aby vznikl v potrubí odfuku nejnižší bod, který bude odvodňován neuzavíratelným zařízením.
 • Pokud je v sedle pojistného ventilu odvodňovací vrtání, mělo by být provedeno přídavné odvodnění.
 • Potrubí odfuku musí být oddělené od ostatních potrubí (např. odvzdušňovacího, expanzního, odfuku
 • potrubí pojistných ventilů) a zajištěné proti zámrzu.
 • Musí být zabráněno ucpání odvodnění nečistotou nebo cizími tělesy.
 • Musí být zajištěn bezpečný výstup kondenzátu.
 • Potrubí odfuku musí být položeno a připevněno tak, aby byly smykové, ohýbací a torzní síly v bezpečné vzdálenosti od pojistného ventilu (např. podpěrami, odpruženými závěsy). Musí být zohledněny reakční síly při odfuku.
 • Potrubí odfuku musí mít vyústění bez nebezpečí pro své okolí.

Funkčnost pojistného ventilu a potrubí odfuku je testována při přejímce parního kotle přímo v místě autorizovaným kontrolním úřadem většinou při plném výkonu spalovacího zařízení v reálném provozu.

Technické informace: Požadavky na prostor pro instalaci kotlů

Odvodnění potrubí odfuku a pojistného ventilu

Odvodnění potrubí odfuku a pojistného ventilu

Odvodnění potrubí odfuku pojistného ventilu

Odvodnění sedla pojistného ventilu

Potrubí odfuku v oblasti kapaliny

Při instalaci potrubí odfuku pojistného ventilu pro kapaliny musí být respektována následující kritéria:

 • Potrubí odfuku pojistného ventilu, které je připojené k vodnímu prostoru, musí být opatřeno uvolňovací nádobou.
 • Systém strany odfuku pojistného ventilu musí být dimenzován tak, aby při odfuku nebyl překročen vlastní protitlak 10 % aktivačního tlaku.
 • Potrubí mezi výstupem pojistného ventilu a odlučovačem a uvolňovací nádobou musí být provedeno se sklonem (≥ 0,5 %).
 • Pokud je k dispozici odvodňovací vrtání na sedle pojistného ventilu, mělo by být provedeno přídavné odvodnění.
 • Přitom musí být odvodňovací potrubí provedeno bez přiškrcení a se sklonem.
 • Musí být zabráněno ucpání odvodnění nečistotou a cizími tělesy.
 • Vznikající kondenzát v uvolňovací nádobě musí být bezpečně odveden a zchlazen.
 • Potrubí mezi výstupem pojistného ventilu a uvolňovací nádobou musí být položeno a fixováno tak, aby byly smykové, ohýbací a torzní síly udržovány v bezpečné vzdálenosti od pojistného ventilu (např. podpěrami, odpruženými závěsy). Musí být zohledněny reakční síly při odfuku.
 • Při odfuku vznikají vysoké teploty, rychlosti proudění a hluk z proudění. Potrubí odfuku na uvolňovací nádobě proto musí ústit do volného prostoru, aby tak nemohla vzniknout žádná nebezpečí.
 • Potrubí odfuku na uvolňovací nádobě musí být odděleno od ostatních potrubí (např. odvzdušňovacího, expanzního, vyfukovacích vedení bezpečnostních ventilů) a zajištěna proti zámrzu
Pojistný ventil s uvolňovací nádobou

Pojistný ventil s uvolňovací nádobou

Potrubí odfuku bezpečně nad střechu

Odvodňovací potrubí bezpečně odvést a zchladit