Povolení

V této kapitole se věnujeme zejména instalaci, povolování, provozování a monitoringu parních kotlových zařízení, přičemž o předpisech pro stavbu kotlových zařízení a komponentů kotlových zařízení a jejich uvádění do oběhu se pojednává pouze tehdy, když je to pro provoz kotlového zařízení relevantní.

Při plánování a stavbě kotlového zařízení se doporučuje si včas s úřady odsouhlasit plánovaná opatření, podklady nezbytné pro povolení a obsah povolení. Mnoho úřadů nabízí jako servis předjednání žádosti.

Nejprve musí být pro kotlové zařízení prověřeno, zda je třeba povolovací řízení dle Spolkového zákona na ochranu před imisemi (BImSchG) nebo zjednodušené povolovací řízení.

Ve vyhlášce o zařízeních podléhajících povolovací povinnosti (4. BImSchV) je popsáno, pro která zařízení je nezbytné povolení ke zřizování a provozu dle Spolkového zákona na ochranu před imisemi. Zde se může povolovací řízení týkat jak kotlového zařízení, tak i samotného provozu podniku, v němž je kotlové zařízení zřizováno.

Zařízení podléhající povinnému povolení jsou následně uvedena v příloze 4. BImSchV. Jedná se o průmyslová zařízení všeho druhu, z nichž mohou vycházet podstatné negativní vlivy na životní prostředí. Pouze zařízení uvedená v této příloze vyžadují při novostavbě nebo při podstatné změně (již existujícího zařízení) povolení dle BImSchG (novostavba dle §4 BImSchG, podstatná změna dle §16 BImSchG).

Pokud parní kotlové zařízení nebo provoz nespadají pod 4. BImSchV, pak je nezbytné povolovací řízení.

Povolovací řízení

Dle § 18 odst. 1 č. 1 vyhlášky o bezpečnosti provozu (BetrSichV 2015) je k zřizování a provozu, jakož i ke změnám konstrukce nebo způsobu provozu, které ovlivňují bezpečnost, třeba povolení příslušného úřadu. Do této kategorie spadají všechny parní kotle skupiny 4 (odpovídá kategorii 4 staré vyhlášky). Povolení přitom zahrnuje celé zařízení parního kotle se všemi zařízeními nezbytnými pro provoz:

 • parní kotel
 • spalovací zařízení se všemi zařízeními k zásobování vzduchem a předehřev vzduchu
 • všechna zařízení pro přívod paliv
 • přehřívák a ekonomizér
 • nosnou konstrukcí pro kotel
 • izolaci a vyzdívku
 • všechny díly patřící ke spalinovým cestám jako kouřovody, tlumiče a komín
 • parní potrubí a horkovodní potrubí s armaturami
 • všechna monitorovací a bezpečnostní zařízení
 • všechny další části zařízení, které slouží k provozu parního kotlového zařízení
 • místnost/ prostor instalace kotlového zařízení

Žádost o povolení musí být podána u příslušného úřadu (dle místa zařízení). V závislosti na dané spolkové zemi je to:

 • krajský úřad
 • živnostenský úřad
 • zemský správní úřad
 • zemský úřad pro bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci a technickou bezpečnost (LAGetSi)

K žádosti musí být přiloženy všechny podklady, které jsou k posouzení žádosti nezbytné. Spolkové země k tomuto účelu vypracovaly kontrolní checklisty.

Pokud jsou podklady žádosti úplné, je povolení uděleno během tří měsíců.

Vedle povolení dle BetrSichV jsou třeba také potřebná stavební povolení, resp. eventuálně vodoprávní rozhodnutí a další povolení. Ta nejsou součástí povolovacího řízení.

V žádosti o povolení jsou popsány technické údaje ve formě příloh.

Information

Pro detailnější informace:

 • Pomůcka pro povolovací řízení dle § 18 Vyhlášky o bezpečnosti provozu
  Vysvětlení a pracovní pokyny zemského úřadu pro bezpečnost práce, ochranu zdraví při práci a technickou bezpečnost Berlín, Referát I A
 • Zařízení podléhající povinnému dohledu
  Bezpečně provozovat zařízení a pracovní prostředky od Ministerstva práce, zdraví a sociálních věcí země Severní Porýní - Westfálsko
 • Přílohy pro povolovací řízení pro parní kotle dle § 18 BetrSichV od svazu TÜV e.V.

Jako výrobce parních kotlových zařízení Vás podpoříme s příslušnými udaji, které se týkají našeho rozsahu dodávky, v již předvyplněných formulářích.

Kontrolní zpráva vypracovaná autorizovaným kontrolním místem (ZÜS)

Se žádostí o povolení musí být v rámci povolovacího řízení dle § 18 BetrSichV odevzdána kontrolní zpráva vypracovaná autorizovaným kontrolním místem (ZÜS).

V rámci zprávy jsou komplexně posouzena ohrožení spojená s provozem parního kotlového zařízení. K žádosti musí být žadatelem přiloženy všechny podklady nezbytné k posouzení zařízení. Podklady žádosti musí být úplné, vztažené k místu a natolik vypovídající, aby bylo možné závěrečné posouzení.

Při pozitivním výsledku bude v kontrolní zprávě potvrzeno, že instalace, konstrukce a způsob provozování zařízení odpovídají požadavkům BetrSichV. Pro zřízení a provoz parního kotlového zařízení mohou být stanoveny závazné povinnosti, které pak budou převzaty příslušnými úřady a ty se opět objeví v usnesení o rozhodnutí.