Znečištění a zbytky v potrubích

Znečištění a zbytky v potrubích, nádržích a armaturách vedou vždy znovu k negativnímu ovlivňování provozu a k poškozením. Mohou nastat již při uvádění do provozu, například nedostatečným proplachem potrubí nebo teprve během provozu kontinuálním znečišťováním. Pozvolné znečišťování je přitom částečně ještě rozpoznáno, chybí však povědomí pro ekonomickou škodu, která tím může nastat.

Defektní odvaděč kondenzátu

Odvaděče kondenzátu jsou v každém parním kotlovém zařízení. Dle celkové velikosti parní sítě může být namontováno přes 100 kusů. Pokud je jen jeden jediný netěsný, může pára unikat přímo a bez využití tepelné energie proudit do systému kondenzátu. To vede k ekonomickým škodám. Vedle toho mohou, jako v tomto případě, trpět i následné konstrukční díly.

Defektní odvaděč kondenzátu v odvodnění parního potrubního vedení vedl k tomu, že pronikáním páry do systému kondenzátu byl zásobník napájecí vody trvale ohříván. To mělo za následek nárůst tlaku v zásobníku napájecí vody, dokud se v opakovaných cyklech neaktivoval pojistný ventil a sám se nepoškodil.

Škoda:

 • defektní pojistný ventil a neekonomický provoz

Příčina:

 • defektní odvaděč kondenzátu

Náprava:

 • pravidelná kontrola odvaděčů kondenzátu
Kontinuální nárůst tlaku v nádrži napájecí vody z důvodu defektního odvaděče kondenzátu

Kontinuální nárůst tlaku v nádrži napájecí vody z důvodu defektního odvaděče kondenzátu

 
Berechnung

Příklad výpočtu:

Parní ztráty [D] = A ∙ K

Výpočet nákladů způsobených defektním odvaděčem kondenzátu

Příklad výpočtu ke zjištění způsobených nákladů defektním odvaděčem kondenzátu

A – Počet defektních odvaděčů kondenzátu

     

K – Ztráta na každý odvaděč kondenzátu [kg/h]

     

D – Parní ztráty [kg/h]

20

B – Provozní hodiny (h/a)

E – Náklady na výrobu páry (€/1 000 kg)

Způsobené náklady (€/a)

4800

A

počet defektních odvaděčů kondenzátu

10

B

roční provozní hodiny

8 000 h/a

D

parní ztráty

E

výrobní náklady na tunu páry

30 Euro/t

K

ztráta na každém odvaděči kondenzátu

2 kg/h

Znečištění v ekonomizéru

Díky sazím vznikajícím při spalování, ale i díky špatné kvalitě paliva mohou vznikat usazeniny ve spalinových cestách. Často je přitom nejvíce postižen studený konec, tedy ekonomizér. Žebra ekonomizéru jsou zanesena usazeninami. To má na jedné straně za následek, že spaliny již není možné tak dobře zchlazovat a účinnost klesá, na druhé straně se zvyšuje protitlak spalin, což může vést k nedostatku vzduchu při spalování, až po nebezpečí exploze.

Problém:

 • znečištění na ekonomizéru

Příčina:

 • špatné nastavení spalování

Náprava:

 • pravidelná údržba a kontrola nastavení spalovacího zařízení
 • čištění spalinových cest
 • správné dimenzování
Usazeniny na žebrech ekonomizéru

Usazeniny na žebrech ekonomizéru

Nebezpečí nedostatku vzduchu zablokováním otvorů přívodu vzduchu

Nebezpečí nedostatku vzduchu zablokováním otvorů přívodu vzduchu

Znečištění plynového filtru

Při montáži se vždy vyskytují nečistoty v potrubí. Ty však mohou být vhodnou kvalitou při výrobě omezeny na minimální míru. Zbytky pak jsou odstraněny z potrubí proplachem. V tomto případě vedlo extrémní znečištění plynového potrubí již při uvádění do provozu k příliš vysokému poklesu tlaku v plynovém filtru a k problémům při uvádění spalovacího zařízení do provozu.

Problém:

 • Znečištění plynového filtru při uvádění do provozu

Příčina:

 • Špatná kvalita svarů plynového potrubí
 • Nebyl proveden proplach plynového potrubí před uvedením do provozu

Náprava:

 • Proplach potrubí před uvedením do provozu
Okuje ze svařování a nálet rzi v plynovém filtru

Okuje ze svařování a nálet rzi v plynovém filtru

Vápenné usazeniny ve vypouštěcím, expanzním a chladícím modulu (BEM)

V BEM se shromažďují všechny odpadní vody a zchlazují se na přípustnou teplotní úroveň pro vypouštění do kanalizační sítě. Pokud je teplotní úroveň pro zchlazování nastavena příliš nízko, chladí se trvale čerstvou vodou, což vede k ekonomickým ztrátám. V daném případě měla čerstvá voda používaná ke zchlazování navíc extrémně vysoký stupeň tvrdosti v rozsahu 20° dH. To vedlo k silným vápenným usazeninám v modulu BEM, dokud se přepad kompletně nezanesl.

Škody:

 • Modul vypouštění vody, expanze a chlazení zcela zanesený vápennými usazeninami
 • Výměna nezbytná

Příčina:

 • Chybně nastavená regulace teploty a příliš trvrdá chladicí voda

Odstranění:

 • Pro chlazení dbát na maximální tvrdost 10° dH (případně použít částečně změkčenou vodu)
Zdemontovaný přepad na modulu BEM; úplné zanesení BEM vápennými usazeninami Zdemontovaný přepad na modulu BEM; úplné zanesení BEM vápennými usazeninami