Brýdové páry

U termických zařízení k plnému odplynění už z principu vznikají brýdové páry, nazývané také brýdy. Brýdové páry jsou nezbytné k tomu, aby mohly být ze zásobníku napájecí vody odváděny plyny škodlivé pro kotel, jako jsou kyslík (O2) a oxid uhličitý (CO2). V mnoha kotelnách je to možno rozpoznat podle stálého proudu páry odváděného nad střechu.

Protože je zásobník napájecí vody k zabránění pronikání kyslíku a s tím spojené korozi normálně po celý rok udržován na tlaku, stále vznikají brýdové páry. Brýdové páry vznikají i tehdy, když kotel zrovna není v pohotovosti.

Ke snížení ztrát brýdových par jsou k dispozici dvě možnosti:

Chladič brýd Chladič brýd

  • Řízená odváděcí armatura brýdových par
    Řízená armatura k odvodu brýdových par zabraňuje proudění brýdových par pryč během fází, v nichž není žádné odplynění třeba.
    Tím je možno uspořit enormní množství energie zejména u zařízení s velkým podílem odstávek, např. při dvousměnném provozu. Nasazením kontinuální analýzy vody s měřením koncentrace kyslíku v napájecí vodě může být doba trvání otevření armatury na odvod brýdových par ještě lépe přizpůsobena skutečným potřebám. Tak se přídavně snižují ztráty.
  • Chladič brýd
    V chladiči brýd kondezuje voda obsažená v brýdových parách. Tepelná energie vznikající při kondenzaci a zchlazování brýdy na ≤ 35 °C se používá k ohřevu přídavné vody a redukuje tak množství páry nezbytné k ohřevu zásobníku napájecí vody. Vzniklý kondenzát v chladiči brýd je odveden přes odkalovací nádrž do kanálu, neboť je velmi silně obohacený kyslíkem a oxidem uhličitým a má velmi nízkou hodnotu pH. Vedle ohřevu přídavné vody je možné také použití k ohřevu teplé užitkové vody nebo na podporu topení.
    Protože je odplyňovací zařízení v provozu téměř nepřetržitě, je téměř vždy doba amortizace kratší než jeden rok. I dodatečné napojení chladiče brýd do stávajících zařízení je možné bez problému realizovat.

Výrobky: Chladič brýdových par VC

Schematické znázornění chladiče brýd na termickém plném odplynění (znázornění je silně zjednodušené) Schematické znázornění chladiče brýd na termickém plném odplynění (znázornění je silně zjednodušené)

Modul úpravy vody WTM

     

Modul úpravy vody WSM-V

     

Brýdový kondenzát (zhruba 35 °C)

Chladič brýdových par VC

 

Brýdové páry (103 °C)

 

Nad střechu do volného prostoru