Udržování v teplém stavu

Pokud nejsou parní kotle na krátkou dobu, např. o víkendech nebo během odstávky výroby v noci potřeba, pak se pro tyto kotle nabízí udržování v teplém stavu. Přitom je kotel udržován na sníženém tlaku. Díky nižšímu tlaku v kotli a tím také nižší teplotě média klesají tepelné ztráty v dobách odstávek.

Technické informace: Systémy udržování teploty pro parní kotle

Udržování kotle v teplém stavu má v podstatě tři výhody:

  • rychlou disponibilitu plného parního výkonu během několika málo minut
  • zabránění průniku kyslíku a tím korozi při klidovém stavu
  • zabránění nejvyššímu mechanickému namáhání při najíždění kotlového zařízení ze studeného stavu
Topný had namontovaný ve dně kotle pro udržování v teplém stavu

Topný had namontovaný ve dně kotle pro udržování v teplém stavu

Udržování v teplém stavu prostřednictvím topného hada

Ve vícekotlových zařízeních nebo v zařízeních, v nichž je k dispozici k ohřevu topného hada sytá pára z cizí parní sítě, probíhá udržování v teplém stavu prostřednictvím topného hada zabudovaného ve dně kotle. Udržování v teplém stavu přitom může probíhat regulovaně za pomoci regulačního ventilu na přívodu páry na požadovaný tlak nebo i neregulovaně.

Výhoda této varianty spočívá zejména v rovnoměrném rozložení teplot uvnitř kotle. Spolehlivě se tak zabrání tvorbě vrstvení teploty. Tím se enormně snižují tepelná napětí při přechodu z udržovacího provozu do normálního provozu.

Udržování kotle v teplém stavu přes topného hada

Udržování kotle v teplém stavu přes topného hada

PI

Ukazatel tlaku (manometr)

     

PICA±

Převodník naměřeného tlaku

     

PRZA+

Omezovač tlaku

Udržování v teplém stavu přes prostor spalovacího zařízení

Jednotlivá kotlová zařízení nebo řídicí kotel vícektolového zařízení, pro které není k dispozici pára ze sítě, musí být udržovány v teplém stavu vlastním spalovacím zařízením.

Protože musí tepelný výkon spalovacího zařízení hořáku v tomto provozním režimu vyrovnávat pouze tepelné ztráty zařízení, je regulace výkonu spalovacího zařízení nastavena na minimální výkon. U dobře izolovaných zařízení spíná spalovací zařízení pouze jednou za několik hodin. Udržování v teplém stavu přitom často probíhá na zhruba 50 % středního provozního přetlaku kotle, aby to umožňovalo obzvláště rychlé najetí.

S udržováním v teplém stavu hořákem jsou však spojeny vždy všechny nevýhody častějšího spínání (taktování) hořáku, jako např. ztráty z provětrání a mechanická zátěž.

Provětrání - více informací

Navíc se při udržování v teplém stavu bez odběru páry po delší dobu (několika dnů) vytváří v kotli teplotní vrstvy, které při opětovném spuštění způsobují přídavná mechanická a termická zatížení.

Udržování v teplém stavu přes spalovací zařízení

Udržování v teplém stavu přes spalovací zařízení

PI

Ukazatel tlaku (manometr)

     

PICA±

Převodník naměřeného tlaku

     

PRZA+

Omezovač maximálního tlaku