Účinnost z hlediska spalovacího zařízení

Účinnost spalovacího zařízení ηf popisuje výtěžnost citelného tepla vznikajícího při spalování paliva. Je určena výpočtem termických ztrát qA ve spalinách vztažených k úrovni teplot v okolním prostředí. Nespálené zbytky paliva zůstávají v olejových a plynových spalovacích zařízeních nezohledněny, neboť v praxi nesmí nastávat v množství, které by bylo pro posuzování relevantní.

Výhřevnost, spalné teplo a kondenzační teplo - více informací


Účinnost spalovací techniky se vztahuje k výhřevnosti paliva a počítá se tak, že se spalinové ztráty odečtou z maximálně dosažitelných 100 %.

 
Berechnung

Vzorec pro výpočet účinnosti spalovací techniky

 
Information

Přebytek vzduchu

Přebytek vzduchu je kvocient ze skutečně přiváděného a stechiometricky potřebného množství vzduchu.

Zjednodušená rovnice pro přepočet obsahu kyslíku ve spalinách platí pouze pro poměr spalin – vzduchu ~ 1.

Obr. "Souvislosti mezi obsahem kyslíku v suchých spalinách, přebytkem vzduchu a Siegertovým faktorem"

λ

Přebytek vzduchu

L

Skutečné teplo

L, st

Stechiometrické teplo

O2

Obsah kyslíku [obj-%]

Pro výpočet spalinových ztrát jsou určeny podíly CO2 nebo O2 ve spalinách a teplotní rozdíl mezi spalinami a okolní prostorovou teplotou. Navíc jsou třeba maximální podíly CO2 spalinách závislé na příslušném palivu a Siegertův faktor f závisející na naměřeném obsahu O2.

 
Berechnung

Vzorec pro výpočet spalinové ztráty

qA

Spalinová ztráta vztažená k výkonu spalovacího zařízení a spodní výhřevnost [%]

f

Siegertův faktor, lineární závislost na přebytku vzduchu λ [bar]

CO2,max

Maximální obsah oxidu uhličitého v suchých spalinách [obj. %]

O2

Naměřený obsah kyslíku v suchých spalinách [obj. %]

tA

Naměřená teplota spalin [°C]

tL

Referenční a spalovací teplota vzduchu dle EN 12953 část 11 konstantně 25 °C

Pokud se měří pouze obsah oxidu uhličitého v suchých spalinách, platí následující přepočet:

 
Berechnung

Vzorec pro výpočet obsahu zbytkového kyslíku z obsahu oxidu uhličitého

O2,r

Vypočtený obsah kyslíku v suchých spalinách [obj. %]

CO2

Naměřený obsah oxidu uhličitého v suchých spalinách [obj. %]

CO2,max

Maximální obsah oxidu uhličitého v suchých spalinách [obj. %]

   

Siegertův faktor

Siegertův faktor

Palivo

CO2,max

f1 = f (O2 = 0 %)

f2 = f (O2 = 5 %)

Zemní plyn L

11,67 %

0,4792

0,4530

Zemní plyn H

11,94 %

0,4731

0,4469

Topný olej EL

15,31 %

0,4535

0,4342

Topný olej SA

16,02 %

0,4570

0,4389

Propan

13,69 %

0,4575

0,4352

Propan-Butan

13,78 %

0,4570

0,4349

Butan

13,99 %

0,4563

0,4346

Zemní plyn GZ35

11,12 %

0,4871

0,4611

Zemní plyn GZ41,5

11,67 %

0,4604

0,4358

Zemní plyn GZ50

11,67 %

0,4835

0,4569

Střední olej HL Schwechat

15,72 %

0,4534

0,4348

Střední olej CLU 3

16,11 %

0,4458

0,4285

Siegertův faktor různých paliv

Information

Výpočet Siegertova faktoru pro libovolný obsah kyslíku v suchých spalinách O2:

Souvislosti mezi obsahem kyslíku v suchých spalinách, přebytkem vzduchu a Siegertovým faktorem

Souvislosti mezi obsahem kyslíku v suchých spalinách, přebytkem vzduchu a Siegertovým faktorem

21 % (21 % – O2)

Zemní plyn L

Zemní plyn H

Topný olej EL

Topný olej SA

Zemní plyn L

Zemní plyn H

Topný olej EL

Topný olej SA

Propan

Propan-Butan

Butan

Zemní plyn GZ35

Zemní plyn GZ41,5

Zemní plyn GZ50

Střední olej HL Schwechat

Střední olej CLU 3

Upozornění:

  • K přebytku vzduchu: zemní plyn GZ 41,5/50, propan, butan, propan-butan téměř stejný se zemním plynem L, proto není znázorněn.
  • Střední olej CLU 3 a střední olej HL Schwechat mezi křivkami topný olej EL a SA, proto není znázorněn.

Účinnost spalovacího zařízení z plného výkonu do zhruba 35 % částečného výkonu parního kotlového zařízení stoupá. Přebytek vzduchu a tím i obsah CO2 naměřený v suchých spalinách se zvyšuje pouze nepatrně, zatímco teplota spalin díky lepšímu využití teplosměnné plochy v kotli klesá. Při částečném výkonu < 35 % pak převažuje zde nezbytný vyšší přebytek vzduchu a účinnost spalovacího zařízení opět klesá.

Účinnost spalovacího zařízení zjišťuje například při měření emisí kominík nebo zákaznický servis. Tepelné ztráty sáláním a odváděním na povrch kotle zde nejsou zohledněny.

V následujícím diagramu je palivo zemní plyn H znázorněno v závislosti na účinnosti spalovacího zařízení na teplotě spalin při různém přebytku vzduchu. Čím vyšší je teplota spalin, tím nižší je účinnost.

Z diagramu je také možno jednoduše rozpoznat, že speciálně při vysokých teplotách spalin je nárůst účinnosti díky nízkému přebytku vzduchu, tedy nízkým hodnotám λ, obzvláště vysoký.

Průběh účinnosti v závislosti na přebytku vzduchu λ bez kondenzace, jako příklad pro zemní plyn H

Průběh účinnosti v závislosti na přebytku vzduchu λ bez kondenzace, jako příklad pro zemní plyn H

λ = 1 (O2 = 0 %)

λ = 1,1 (O2 = 2,14 %)

λ = 1,15 (O2 = 3,09 %)

λ = 1,2 (O2 = 3,96 %)

λ = 1,25 (O2 = 4,77 %)

λ = 1,3 (O2 = 5,52 %)