Nejdůležitějším předpokladem pro navržení a dimenzování zařízení parního kotle je, aby byly zaevidovány, zdokumentovány a především pak také zhodnoceny všechny relevantní parametry ve svých maximálních a minimálních charakteristikách. Vedle záznamu a vyhodnocení dat stávajícího zařízení je zde pro plánování žádoucí zejména výhled budoucího vývoje. Tato činnost zaměřená na budoucnost, která by měla pokud možno probíhat společně s provozovatelem zařízení, projektantem, výrobcem zařízení a také s výrobcem kotle, je základním kamenem pro dlouholetý úspěšný provoz parních kotlových zařízení. Rozhodnutí, která jsou zde přijata pro jednotlivé komponenty kotelny, by měla představovat vyvážený poměr mezi investičními náklady a pozdějšími provozními náklady parního kotlového zařízení. Obzvláště důležité je přitom dbát na to, aby budoucí provozní změny byly v té době stávajícími komponenty zařízení kotelny pokryty a nové komponenty mohly být co možná nejjednodušeji integrovány do stávajících částí zařízení.

V této kapitole by měly být osvětleny nejdůležitější rámcové parametry pro parní kotlová zařízení, co se týká tlaku páry, parního výkonu, paliva a právních podmínek.

Vedle těchto technických rámcových podmínek je pro volbu a zřizování rozhodujícím kritériem samozřejmě ekonomický a ekologický provoz parního kotle. O komponentech kotle a zařízení, které jsou k dispozici pro zlepšení účinnosti, pojednává kapitola Efektivita.