Přehřívák

Přehřívákem je vodní pára dále zahřívána nad svoji odpařovací teplotu. Tuto páru nahříváme přehřátou párou nebo horkou párou. Teplota páry je nad teplotou nasycení.

Přehřátá pára je používána především pro komplexní rozsáhlé parní sítě, k pohonu parních motorů a parních turbín k výrobě elektřiny nebo k ohřevu zařízení elektráren. U žárotrubných kotlů je přehřívák montován za druhým tahem na přední obratovou komoru. Dle tlakového stupně kotle může být dosahováno teplot přehřáté páry 100 K nad teplotu syté páry a maximálně 300 °C.

Obr. "Stavový diagram pro vodu, resp. páru v grafu teplotní entalpie (T-h-diagram) s označeními ploch v technickém smyslu"

Přehřátá pára - více informací

Dvouplamencový kotel s namontovaným přehřívákem

Dvouplamencový kotel s namontovaným přehřívákem

Možné teploty přehřáté páry a minimálně potřebný tlak v závislosti na požadovaném tlaku páry za přehřívákem

Možné teploty přehřáté páry a minimálně potřebný tlak v závislosti na požadovaném tlaku páry za přehřívákem

Max. teplota přehřáté páry [°C]

     

Min. provozní tlak kotle [bar]

Příklad:

Tlak páry za přehřívákem = 12 barů. Z toho vyplývá: maximální možná teplota přehřáté páry 291 °C a minimální tlakový stupeň kotle 16 barů.

Konstrukce

Modul přehříváku se nasazuje na přední obratovou komoru. V přední obratové komoře je namontovaná příčka s regulační klapkou spalin pro bypass spalin z druhého do třetího tahu. Tím probíhá plně automatický provoz, který zajišťuje teplotu přehřáté páry regulovanou ze strany spalin. Přehříváky jsou dimenzovány specificky pro zákazníky tak, aby bylo dosaženo teploty přehřáté páry v předem stanoveném rozsahu výkonu kotle (např. 50 ... 100 %).

Kotel se najíždí nasucho s nejmenším výkonem. Výkon spalovacího zařízení se krokově zvyšuje, jakmile proběhne dílčí proudění páry skrz přehřívák. Po uvolnění regulací teploty přehřáté páry a regulací spalovacího zařízení probíhá provoz. Aby bylo možno zaručit teplotu přehřáté páry a zabránit usazeninám v přehříváku na straně vody, jsou k zredukování zbytkové vlhkosti páry nasazeny demistry.

Obr. "Demistr tak, jak je zařazený v parním kotli pod odběrem páry"

UL-S s namontovaným přehřívákem

UL-S s namontovaným přehřívákem

Modul přehříváku

     

Regulační klapka teploty přehřáté páry

     

Odběr syté páry kotle s demistrem

Svazek trubek přehříváku

 

Ekonomizér