K výrobě páry jsou k dispozici dva různé typy kotlů lišící se svou konstrukcí:

 

Vodotrubný kotel

Ve vodotrubných kotlech proudí voda trubkami, zatímco ohřev probíhá zvenku. Tento typ konstrukce kotle je používán především při velmi velkých parních výkonech > 100 t/h a vysokých tlacích páry > 32 bar. Ve vodotrubném kotli mohou být spalovány i pevné látky, neboť spalovací komora může být libovolně vytvořena uspořádáním trubkovnic.

Kotel s velkým vodním prostorem (žárotrubný kotel)

U žárotrubných kotlů proudí spaliny sloužící k ohřevu trubkami a odevzdávají svoji energii do okolního vodního prostoru. Spalování probíhá v plamenci ležícím ve vodním prostoru. Další ochlazení spalin probíhá v kouřových trubkách. Proto jsou tyto kotle také označovány jako plamencové žárotrubné kotle.

Obvyklé oblasti použití konstrukčních typů kotlů – žárotrubných kotlů, rychlovyvíječů páry a vodotrubných kotlů. Obvyklé oblasti použití konstrukčních typů kotlů – žárotrubných kotlů, rychlovyvíječů páry a vodotrubných kotlů.