Jako kotelna je označována budova nebo část budovy, v níž je instalován jeden nebo více parních kotlů. Obvykle jsou v téže místnosti instalována i vedlejší zařízení, která jsou pro provoz parního kotle nezbytná.

Jsou to zejména zařízení k:

  • úpravě vody
  • likvidaci odpadních vod
  • nakládání s párou a kondenzátem, k jejich distribuci a akumulaci
  • hlídání kvality vody
  • automatizační a řídicí technice
  • zpětnému získávání tepla

Tato oblast podléhá zvláštním předpisům.

Legislativa - více informací

V následujícím grafu je jako příklad znázorněna bilance vody a páry. Hmotnostní toky musí být dle použitých komponentů zařízení a provozních podmínek pro každou kotelnu nastaveny individuálně a jsou při plánování zcela zásadní.

Objemová bilance v systému parních zařízení (hodnoty jako příklad)

Objemová bilance v systému parních zařízení (hodnoty jako příklad)

Čerstvá (surová) voda ke změkčení/ demineralizaci

     

Ztráty díky odkalu/ odluhu

Ztráty při změkčení/ demineralizaci díky regeneraci

 

Pára ke spotřebičům

Přídavná voda k odplynění

 

Kondenzát

Chladicí voda pro odkalovací nádrž

 

Ztráty na spotřebičích (např. přímým použitím)

Napájecí voda k parnímu kotli

     
Příklad kotelny

Příklad kotelny

Čerstvá (surová) voda ke změkčení/ demineralizaci

     

Ztráty odkalem/ odluhem

Ztráty při změkčení/ demineralizaci díky regeneraci

 

Pára ke spotřebičům

Přídavná voda k odplynění

 

Kondenzát

Napájecí voda k parnímu kotli

 

Ztráty na spotřebičích (např. přímým použitím)

Chladicí voda pro odkalovací nádrž