K chybám v plánování často dochází na základě nedostatečné znalosti pozdějšího provozu nebo tím, že nezbytné požadavky kotlového zařízení nebyly správně zohledněny. Přitom je velmi užitečné data, která jsou již k dispozici, prověřit z hlediska jejich plauzibility se všemi osobami, které se na plánování podílí. Zejména při delší době trvání projektu mohou nastat značné odchylky oproti prvotnímu zjišťování.

Parní výkon

Předimenzování

Předimenzování samo o sobě nepředstavuje problém pro udržení provozu parního kotlového zařízení. Pravděpodobnost neekonomického způsobu provozu zařízení se však zvyšuje a díky častému spínání, tzv. taktování hořáku, mohou vznikat vysoké termické zátěže na plamenci, které mohou snižovat jeho životnost.

Předimenzování pak často nastává, když jsou naplánovány bezpečnostní rezervy na více místech. Provozovatel již plánuje s dalším rozšířením svých zařízení, projektant se jistí a přitom v mnoha komponentech je bezpečnostní rezerva již zahrnuta v dimenzování ze strany výrobce.

Problémy:

 • neekonomický provoz
 • velké zatížení vzniklé častým spínáním spalovacího zařízení

Příčina:

 • instalovaný parní výkon je vyšší než skutečná potřeba

Náprava:

 • správné plánování parního výkonu
 • dimenzovat zařízení pokud možno na pokrytí malého částečného výkonu
 • stanovit koncept provozu v částečném výkonu
 • instalovat menší výkon hořáku

Maximální parní výkon - více informací

Poddimenzování

Poddimenzování představuje značný provozní problém. Kotle bez odpovídajících ochranných funkcí padají hluboko pod běžný provozní přetlak. Přitom je do parního potrubí vnášeno stále více vody a nastávají poruchy z důvodu enormních výkyvů hladiny vody.

Problémy:

 • tlak páry klesá
 • vlhkost páry stoupá
 • nelze dosáhnout požadovaného tepelného výkonu

Příčina:

 • instalovaný parní výkon je menší než skutečná spotřeba/ potřeba

Náprava:

 • správné plánování parního výkonu
 • zohlednění velkých skoků ve výkonech
 • návrh kaskádového řízení kotle

Zásobování palivem

Při zásobování plynového spalovacího zařízení palivem je třeba dbát zejména na tlak proudění plynu při plném výkonu. Pokud je tlak proudění plynu příliš nízký, dochází k poruchám na spalovacím zařízení. Někdy je nezbytný tlak proudění na regulační plynové řadě předáván přímo distributorovi plynu, aniž by byl zohledněn odpor v plynovém potrubí mezi předávací stanicí plynu a plynovou regulační řadou. Stejně tak je třeba dbát na to, aby byl dostatečný odstup mezi tlakem proudění plynu nezbytným pro provoz a nastavenými hodnotami pro tlaková redukční a bezpečnostní zařízení tak, aby se ani při zavření dvojitých magnetických ventilů spalovacího zařízení neaktivovala.

Problémy:

 • není dosažen plný parní výkon
 • časté poruchy hořáku

Příčina:

 • hydraulický tlak plynu na plynové regulační řadě je příliš nízký
 • silně kolísající tlak plynu
 • znečištěný plynový filtr

Náprava:

 • správné plánování plynového potrubí
 • vyčištění plynového filtru
 • zohlednění všech odporů mezi plynovou předávací stanicí a plynovou regulační řadou kotle při maximálním výkonu

Místnost / prostor instalace

Aby bylo zaručeno bezpečné spalování, je nezbytně nutné, aby byly otvory přívodního vzduchu v kotelně dimenzovány dostatečně velké a byly během provozu hořáku zcela otevřené. Pokud není dostatečně zajištěno zásobování přívodním vzduchem, může docházet z důvodu nedostatku spalovacího vzduchu k tvorbě sazí až ke vznícení s nejtěžším poškozením kotle.

Pokud se v oblasti otvorů přívodního vzduchu nachází potrubí ohrožená zámrzem, jako například potrubí čerstvé vody, je třeba v zimě dbát na nebezpečí mrazu.

Aby bylo zabráněno zátěži způsobované hromadícím se teplem pod stropem kotelny, musí být navíc naplánovány odvětrávací otvory. Izolace kotlů, potrubí a armatur jsou sice stále lepší a tepelný výkon vydávaný směrem do kotelny klesá, přesto musí být zbývající teplo z kotelny odváděno. Zejména elektronická spínací zařízení mohou při příliš vysokých okolních prostorových teplotách selhávat.

Problémy:

 • nedostatek vzduchu při spalování (tvorba CO)
 • podtlak v kotelně
 • hromadící se teplo v kotelně
 • nebezpečí zamrzání u otvorů přívodního vzduchu

Příčina:

 • příliš malé otvory přívodního vzduchu
 • otvory pro odvětrávání

Náprava:

 • správné plánování otvorů přívodního vzduchu a otvorů pro odvětrání kotelny
 • zabránění nebezpečí zamrznutí potrubí