Kogenerace

V průmyslové oblasti může nasazení kogeneračních zařízení na výrobu tepla a elektrické energie představovat rentabilní alternativu k výrobě pouze procesního nebo topného tepla.

Plynová turbína nebo kogenerační jednotka přitom vyvíjí mechanickou energii (sílu), která je přes generátor přeměňována na elektrický proud. Horké spaliny s teplotou obvykle 300 ... 600 °C jsou dále používány ve spalinovém nebo 4 tahovém kotli, aby byla vyrobena pára nebo horká voda (teplo.)

U 4 tahového kotle se jedná o konvenční 3-tahový kotel se spalovacím zařízením a integrovaným přídavným čtvrtým tahem, který může být v provedení jak parního, tak i horkovodního kotle.

Výrobky: Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

Kotlů na špičkový výkon, které jsou u čistě spalinových kotlů nezbytné, je možné se díky vlastnímu spalovacímu zařízení obvykle vzdát. Investiční náklady, potřeba místa a náročnost výstroje se tak enormně redukují. Tepelný výkon přinesený odpadním teplem přitom dosahuje až 15 % celkového tepelného výkonu kotle. To je často optimální k pokrytí základního výkonu tepelné potřeby.

Výrobky: UNIVERSAL spalinové parní kotel Universal HRSB


Pokud je však základní výkon signifikantně vyšší, může být nasazení kotle pro špičkový výkon ve spojení s čistě spalinovým kotlem lepší alternativou. V každém případě se doporučuje velikost výkonu agregátu generujícího odpadní teplo (plynové turbíny/ kogenerační jednotky) zvolit tak, že tepelná energie získaná ze spalin nepřekročí základní výkon tepelných spotřebičů. Tím je zajištěno, že bude možno výrobu energie provozovat kontinuálně v ekonomicky optimálním provozním bodě, aniž by teplo spalin muselo být přechodně nevyužité odváděno do okolního prostředí.

Bosch spalinový kotel HRSB

Bosch spalinový kotel HRSB

Příklad hydraulického napojení kogenerace na výrobu procesního tepla s žárotrubným parním kotlem

Modul úpravy vody WSM-V

     

4 tahový parní kotel

     

Chladicí voda motoru

Spalinový tepelný výměník

 

Předehřívák spalovacího vzduchu

 

Komín

Ekonomizér

 

Kogenerační jednotka

     

Podpora solární techniky

Pro parní kotlová zařízení s vysokou potřebou přídavné vody jsou smysluplné kombinace se solární energií. Upravená přídavná voda může být solární energií předehřívána a generována středotlaká sytá pára. Tato energie je pak přiváděná do parního kotle.

Za správných rámcových podmínek je možné s takovouto kombinací systémů zajistit ekonomické a ekologické zásobování energií.

Příklad hydraulického napojení solárního zařízení do výroby procesní páry (znázornění silně zjednodušené)

Příklad hydraulického napojení solárního zařízení do výroby procesní páry (znázornění silně zjednodušené)

Zařízení osmózy

     

Kondenzační tepelný výměník ECO

     

Komín

Akumulátor tepla

 

Chladič brýdových par VC

 

Parní kotel UL-S

Solární termické zařízení

 

Modul úpravy vody WSM-V

 

Spotřebič

Tepelný výměník

 

Ekonomizér ECO

 

Čerstvá (surová) voda