Stále znovu vznikají chyby při instalaci a montáži, neboť na větších projektech většinou spolu poprvé spolupracuje více firem a existuje zde mnoho rozhraní, ale také musí být dodrženo mnoho specifických montážních návodů výrobců. Vedle toho často hraje rozhodující roli časový tlak. Dost často nejsou zkoordinovány potrubní trasy různých profesí a kdo je na místě první, montuje nejdříve bez ohledu na následné instalace.

Přitom vznikají problematické chyby jako např. chybný směr proudění vestavěných měřících přístrojů nebo chybné přípojky na tepelném výměníku či na bezpečnostních ventilech, které se projeví až při uvedení do provozu a musí být opraveny.

Bohužel se zas a znovu najdou zařízení a potrubí, která jsou špatně nebo ne optimálně nainstalována. Níže uvedené problémy nejsou při uvádění do provozu a přejímce zařízení rozpoznány, nebo jsou rozpoznány pouze částečně a mají za následek trvale horší provozní stavy.

Projevují se v:

 • příliš vysokých investičních nákladech (příliš kolen, potrubí není vedené rovně)
 • odpovídajících provozních nákladech (vysoké tlakové a tepelné ztráty)
 • špatné obslužnosti a možnosti údržby
Vypouštění odpadních vod nad 100 °C na odpadní jímce pod hladinou vody (na hrdle pro < 100 °C) Vypouštění odpadních vod nad 100 °C na odpadní jímce pod hladinou vody (na hrdle pro < 100 °C)

Potrubí

Potrubí je často z různých důvodů na mnoha místech vedeno v různých výškových úrovních, přičemž vznikají výškové skoky. Přitom platí, že musí být dodržována dvě jednoduchá základní pravidla.

 • potrubí odvodňovat v nejnižším místě
 • potrubí odvzdušňovat v nejvyšším místě

Parní potrubí

U parních potrubí je třeba respektovat obzvláště to, že při najíždění vzniká kondenzát ve velkém rozsahu procesem zahřívání, ale i během trvalého provozu tepelnými ztrátami potrubí. Tento kondenzát musí být z parního potrubí odveden, neboť jinak mohou vznikat kapky vody, které jsou proudem páry ve velké rychlosti strhávány s sebou, což pak může vést k vodním rázům, které mají za následek škody na potrubích, armaturách nebo na závěsech. Při vedení parních potrubí je třeba dodržovat následující body.

Naplánovat odvodňovací místa

 • bezprostředně před všemi regulačními ventily a tlakovými redukcemi, aby bylo zabráněno hromadění kondenzátu v zavřeném stavu
 • před ručními a motorovými ventily, které zůstávají po delší dobu zavřené
 • ve všech nejnižších bodech kolmých úseků potrubí a před výškovými skoky
 • na konci potrubí

Respektovat sklon potrubí

Kondenzát vznikající v jednom úseku potrubí musí mít možnost odtéci k dalšímu odvodu kondenzátu. Ve směru proudění je to podporováno rychlostí proudění panující v daném potrubí. Proto by měla být snaha o sklon ve směru proudění. Odvodňovací místa by měla být k dispozici v rozestupu 25 ... 50 m.

Sklon by přitom neměl být nižší než 1 ... 3 %, přičemž v ideálním případě sklon se vzdáleností k poslednímu odvodňovacímu místu lehce narůstá, neboť tam musí být také odváděno větší množství kondenzátu.

Krátké kusy potrubí mohou být při vyšším sklonu > 5 % odvodňovány odpovídajícím způsobem i proti směru proudění.

Důležité je pouze, aby kondenzát mohl nerušeně odtékat a na žádném místě v potrubí se nemohly tvořit vodní kapsy.

Sběrné hrdlo kondenzátu

Odvaděče kondenzátu k odvodnění potrubí jsou z důvodu tlakového spádu často dostačující pouze v malé jmenovité světlosti připojení (DN 15 ... 25). Pokud je však jmenovitá světlost přípojky pro přímé připojení na parní potrubí provedena příliš malá, je kondenzát proudící do potrubí vysokou rychlostí přes odvodňovací místo částečně spláchnut pryč, takže odváděč kondenzátu téměř nemá účinek. Proto by mělo být vždy naplánováno dostatečně velké sběrné hrdlo kondenzátu, které zajistí efektivní odvodnění. Stejně tak je třeba dbát na to, aby byl ve sběrném hrdle kondenzátu k dispozici dostatečný objem pro usazení nečistot, aby bylo zabráněno výpadkům funkce na odvaděčích kondenzátu.

Sběrné hrdlo působí zejména při najíždění zařízení, ale i jako akumulační objem, když zahříváním potrubí vznikají velká množství kondenzátu. Přípojka odvaděče kondenzátu by měla odbočovat zhruba 50 ... 100 mm nad dnem sběrného hrdla tak, aby se nečistoty a usazeniny nedostaly přímo do odvaděče.

Parní potrubí - více informací

Problémy:

 • vodní rázy se škodami na potrubích, armaturách a závěsech

Příčina:

 • díky špatnému odvodnění se tvoří v potrubí vodní kapky s vysokou rychlostí

Náprava:

 • správně zvolený odvaděč kondenzátu namontovaný ve vhodném místě

Spojení potrubí

Svedení potrubí se stejnou funkcí je ve stavbě zařízení běžný postup. Samozřejmě jsou tak například parní potrubí z více kotlových zařízení sloučena do zásobovacího potrubí s odpovídající jmenovitou světlostí. To je však možné pouze tehdy, když tím není negativně ovlivněna funkce. Zejména u odfukovacích potrubí pojistných ventilů to může vést k závažným problémům.

Odfukovací potrubí pojistných ventilů musí být vedena vždy odděleně a pokud možno přímou cestou do volného prostoru. Svedení potrubí dohromady ovlivňuje funkci pojistného ventilu a nezbytná vyfukovací množství jsou podkročena. Díky vysokým reakčním silám, které při aktivaci vznikají, by se mohlo potrubí dokonce utrhnout.

Problémy:

 • možné nepřípustné zvýšení tlaku v kotli
 • bezpečnostní funkce již není dána
 • porušení předpisů
 • možné utržení potrubí

Příčina:

 • příliš vysoký odpor proudění v potrubí
 • zpětné působení na bezpečnostní ventil (kmitání)

Náprava:

 • odfuk bezpečnostních ventilů vést vždy odděleně
Nepřípustné svedení potrubí bezpečnostního ventilu a potrubí expandované páry dohromady

Nepřípustné svedení potrubí bezpečnostního ventilu a potrubí expandované páry dohromady

Redukce jmenovité světlosti a příliš dlouhá potrubí

Odvzdušňovací potrubí

Pokud nejsou odvzdušňovací potrubí, jako například na expandéru odkalu, dále vedena tak, jak je předepsáno, ve stejné jmenovité světlosti, existuje nebezpečí nepřípustného nárůstu tlaku. Následkem je zabránění odtoku a může vést ke zničení zásobníku konstruovaného pro beztlaké využívání (≤ 0,5 bar).

Redukce potrubí expandované páry může vést k nárůstu tlaku v zásobníku a tím k jeho roztržení Redukce potrubí expandované páry může vést k nárůstu tlaku v zásobníku a tím k jeho roztržení

Potrubí brýdové páry

Při redukci potrubí brýdové páry odplyňováku může být odvádění kyslíku a oxidu uhličitého bráněno do takové míry, že už vůbec nedochází k úplnému odplynění. Následek toho je pak koroze v kotli a potrubích. Pokud navíc k tomu není kvalita vody pravidelně kontrolována tak, jak je to předepsáno, může to způsobit poškození velkých dílů kotlového zařízení a jejich následnou výměnu.

Problémy:

 • nepřípustné zvýšení tlaku
 • omezená funkce

Příčina:

 • redukce jmenovité světlosti potrubí a tím příliš vysoký odpor proudění v potrubí

Náprava:

 • potrubí v předepsané jmenovité světlosti a z předepsaného materiálu odvádět pokud možno přímo do volného prostoru
Zúžení (1) potrubí expandované páry na odkalovací nádrži. Svedení (2) potrubí expandované páry od pojistného ventilu a
potrubí brýdových par. Provedení potrubí brýdových par není v nerezu (3). Zúžení (1) potrubí expandované páry na odkalovací nádrži. Svedení (2) potrubí expandované páry od pojistného ventilu a potrubí brýdových par. Provedení potrubí brýdových par není v nerezu (3).

Bezpečné vyvedení

Všechna potrubí, zejména však odfuk pojistných ventilů, která odvádí páru ven do volného prostoru, musí být vedena tak, aby tím nevznikalo žádné další nebezpečí pro člověka, zařízení nebo budovu. Pára proudí ven většinou velmi vysokou rychlostí a s vysokou teplotou. Vývody proto nesmí křížit žádné komunikace a nesmí být namířeny na části zařízení, které jsou citlivé na teploty.

Škody:

 • světlíky budov zničené horkou párou odfuku pojistných ventilů (levý obr.)
 • ohrožení personálu obsluhy a škody na elektronických komponentech (pravý obr.)

Příčina:

 • potenciál nebezpečí není rozpoznán
 • vyústění odfuku namířené přímo na světlík nebo uvnitř kotelny

Náprava:

 • potrubí musí končit ve venkovním prostoru bez jakéhokoliv nebezpečí
Odfuk pojistného ventilu

Odfuk pojistného ventilu

Chybně namonotované armatury

Často se vyskytují chybně namontované armatury vzhledem ke směru proudění. Často je tento problém díky vadné funkci také okamžitě rozpoznán. Zejména u zpětných klapek se to však vždy rozpoznat nedá. V daném případě byla zpětná klapka chybně namontována na volnoběh regulačního modulu napájecí vody, takže minimální množství nezbytné pro čerpadlo již nemohlo téci zpět do zásobníku napájecí vody. To vedlo k tomu, že nejprve selhalo první čerpadlo napájecí vody. Další šetření příčin neprobíhalo, neboť napájecí čerpadlo bylo vyměněno v rámci záruky. Protože však chyba nebyla odstraněna, selhalo i druhé a třetí čerpadlo. Teprve poté se hledala vlastní příčina a ta byla následně odstraněna.

Škody:

 • tři defekty, zadřená napájecí čerpadla

Příčina:

 • žádné přivádění minimálních množství, neboť zpětná klapka byla na volnoběhu namontována v chybném směru průtoku

Náprava:

 • použít předmontované moduly
 • prověřit všechny provozní podmínky při uvádění do provozu
 • prověřit příčiny škody

Závěsy / držáky

U závěsů potrubních vedení je, bohužel, možno stále znovu pozorovat výrazné vady, jako například:

 • závěsy jsou poddimenzované
 • rozestupy mezi závěsy jsou příliš velké
 • není respektována tepelná roztažnost v provozu
 • stěna nebo strop jsou příliš slabé na to, aby mohly pojmout vznikající síly

Ani pojistný ventil ani plechová střecha nemohou pojmout síly, které se uvolňují při aktivaci pojistného ventilu. Zde nepomůže, že by se měla potrubí odfuku vzájemně podepírat. Naštěstí byla chyba rozpoznána před prvním testem, neboť by jinak hrozilo utržení potrubí.

Problém:

 • možné výrazné škody na stavbě a nebezpečí pro personál obsluhy

Příčina:

 • žádné závěsy či držáky potrubí

Náprava:

 • vhodné závěsy/ držáky naplánovat pro všechny vznikající síly

Chybějící fixační závěsy/držáky potrubí odfuku pojistných ventilů Chybějící fixační závěsy/držáky potrubí odfuku pojistných ventilů

Tepelná roztažnost potrubí odfuku bezpečnostních ventilů není možná Tepelná roztažnost potrubí odfuku bezpečnostních ventilů není možná