Při umístění kotelny v areálu podniku musí být kromě jiného zohledněny následující požadavky a aspekty:

 • přívod a skladování paliva
 • nezbytná potřeba prostoru kotelny a komínu
 • možnost rozšíření zařízení
 • vznikající hlukové emise (zejména pro sousední zástavbu)
 • poloha výrobních provozů v areálu závodu (pokud možno krátké trasy ke spotřebičům)
 • požární úseky
 • architektonické aspekty

Některé z těchto požadavků se nedají současně plně splnit, a to zejména u provozů s dlouhou historií. Místo instalace tudíž nebude splňovat všechny požadavky, nýbrž se bude jednat o kompromis provozně a technicky nezbytných požadavků a ekonomicky optimální polohy.

Místo instalace

V následujících odstavcích je pojednáváno o některých základních požadavcích na prostor instalace kotle. Údaje slouží pouze jako pomůcka pro plánování. Nad jejich rámec musí být dodrženy všechny relevantní národní a lokální předpisy, jakož i příslušné platné normy.

Technické informace: Požadavky na prostor pro instalaci kotlů – Pokyny pro instalaci kotlů a příslušenství kotelny

Základní požadavky

Na prostor instalace kotle jsou kladeny následující požadavky:

 • Prostor instalace musí být udržován čistý, bez prachu a odkapávající vody.
 • Vnitřní teplota musí být mezi 5 °C a 40 °C.
 • Nepovolaným osobám musí být přístup do prostoru, kde je umístěn kotel, zakázán.
 • Požadavky na ochranu před hlukem musí být splněny dle místních předpisů.
 • Montáž rozvaděčů musí být provedena tak, aby nemohlo docházet k přenosu vibrací nebo otřesů komponentů zařízení na rozvaděče.
 • Umístění musí být provedeno v oblastech, kde jsou rozvaděče chráněny před nepřípustným vyzařováním tepla a je bezpečně zajištěn přístup při stavech, kdy hrozí nebezpečí.
 • Mělo by být k dispozici napájení stlačeným vzduchem pro odkalování a eventuálně další pneumatické servopohony.
 • Musí být k dispozici pokud možno vzájemně protilehlé možnosti úniku s nouzovými tlačítky STOP.
 • Je třeba dbát na dostatečné osvětlení zejména v oblasti armatur a bezpečnostních zařízení.
 • Na stěnách a stropě by měly být k dispozici možnosti fixace potrubí.
 • Každý prostor pro ustavení kotle by měl mít pokud možno související volnou plochu vnější stěny nebo plochu stropu minimálně 1/10 základové plochy (resp. odpovídající místním požadavkům), která při přetlaku v místě instalace kotle povolí podstatně lehčeji než zbylé obvodové stěny. Při stanovení plochy pro expanzi tlaku musí být respektovány národní a místní předpisy, jakož i příslušné platné normy.
Příklad zobrazení kotelny (zjednodušené znázornění)

Příklad zobrazení kotelny (zjednodušené znázornění)

Stěhovací otvor

         

Integrovaný ekonomizér ECO

           

pára

plyn

olej

Odpadní vzduch (nahoře)

 

Kondenzační tepelný výměník

 

Systémové řízení SCO

 

Tlumič

 

Řízení kotle BCO

 

Komín

 

Tlačítko nouzového vypnutí

 

Modul tepelné úpravy vody WSM

 

Kotel

 

Moduly čerpadel PM

 

Modul regulace plynu GRM

 

Expandér BEM

 

Parní potrubí - spotřebič

 

Kondenzátní modul CSM

   

Parní rozdělovač SD

 

Modul úpravy vody WTM

   

Úniková cesta

 

Olejové nádrže

   

Přívodní vzduch (dole)

 

Předávací stanice plynu

   

Modul napájení oleje OSM

 

Výfuková plocha

   

Přístupnost

Kotel a komponenty zařízení by měly být uspořádány tak, aby zůstaly zabudované armatury, senzorika a všechny revizní otvory přístupné. Umístění bezprostředně na jedné stěně je pro kotel a také některé komponenty zařízení smysluplné pouze podmíněně. Zejména na straně obsluhy kotle a komponentů by se mělo dbát na volný průchod o šíři minimálně 1 m. Navíc je třeba dbát na dostatečnou výšku pochozích ploch.

Základy a instalace/ usazení na místo

Musí být zaručeno splnění následujících požadavků na základy a instalaci:

 • Musí být zajištěno, aby byla podlaha v místě instalace naprosto rovná (tolerance rovinnosti v návaznosti na DIN 18202) a dostatečně zatížitelná.
 • Při výpočtu nosnosti základu musí být zohledněna maximální provozní hmotnost dotčených komponentů. Při zjišťování provozní hmotnosti musí být odpovídajícím způsobem zohledněny přípustné nástavby (např. rozvaděč, hořák, tlumiče, kouřovody) a jejich hmotnosti musí být ke kotli přičteny. Provozní hmotnost odpovídá hmotnosti komponentů v naplněném stavu.
 • Existující podlahové kanály musí být zakryty a vybaveny odvodňovacími zařízeními.
 • Stěhovací otvor do místa instalace v kotelně musí být proveden dle rozměrů jednotlivých komponentů. K pohybu těžkých zařízení musí být v místě instalace kotle naplánovány vhodné zdvihací prostředky.
 • Pokud je z hlukových důvodů nutné oddělení tělesa kotle od konstrukce základů, musí se před usazením kotle podložit na základ tlumící pásy.

Otvory pro přívod a odvod vzduchu

Přívodní vzduch musí být bez cizích částic, nesmí obsahovat prach ani korozivní nebo explozivní složky, jako například rozpouštědla nebo chladiva. U spalinových kotlů ve spojení s agregátem vyvíjejícím odpadní teplo (kogenerační jednotkou resp. plynovou turbínou) musí být dodržovány pokyny výrobce agregátu generujícího odpadní teplo.

Pokud není v kotelně k dispozici dostatečné větrání, resp. pokud je spalovací vzduch pro spalovací zařízení přisáván nezávisle na prostorovém vzduchu (např. přes vzduchové kanály z ostatních prostor nebo zvenku), musí být v kotelně naplánováno několik zařízení na monitoring CO.

Umístění přívodních otvorů vzduchu by se mělo v ideálním případě nacházet v oblasti zadní části kotle. Pokud to není ze stavebně-technických důvodů možné, musí být uvnitř prostoru kotelny k přesměrování přisávaného vzduchu nainstalovány vodicí plechy, resp. plechové kanály. Při plánování otvorů přívodního vzduchu musí být zohledněno i umístění komponentů zařízení náchylných na mráz (např. úpravny vody), které nesmí být instalovány v bezprostředním proudu přívodního vzduchu.

Musí být také naplánovány otvory pro odvod odpadního vzduchu. Ty slouží k odvádění nahromaděného tepla, které v kotelně vzniká a hromadí se pod stropem i při nízkých tepelných ztrátách.

Otvory přívodního vzduchu by měly být umístěny 500 mm nad podlahou kotelny, otvory pro odvádění odpadního vzduchu v nejvyšším místě instalačního prostoru. Přitom je třeba zajistit příčné větrání.

Otvory pro přívod čerstvého vzduchu a odvádění odpadního vzduchu musí být dimenzovány tak, aby byl v místě instalace kotle tlak ±0 mbar. Níže uvedené vzorce pro výpočet platí jako nezávislé doporučení. Je nezbytně nutné odsouhlasení zřizovatelem zařízení s příslušnými povolovacími orgány nebo se stavebním úřadem. Přídavné spotřebiče přívodního vzduchu (např. kompresory) musí být při stanovování velikosti zohledněny.

Skupina

Limitní hodnoty

Průřezy potrubí větracího vzduchu (vzorec)

GR 1

Q· ≤ 2 000 kW

AGR 1 = 300 + (Q· – 50) ∙ 2,5

GR 2

2 000 kW < Q· ≤ 20 000 kW

AGR 2 = 5 175 + (Q· – 2 000) ∙ 1,75

GR 3

20 000 kW < Q·

AGR 3 = 36 675 + (Q· – 20 000) ∙ 0,88

AGR volný průřez [cm²]
Q· tepelný výkon

Poměr stran má činit maximálně 1:2. Potřebné průřezy odvětrání odpadního vzduchu vždy odpovídají 60 % průřezů přívodního vzduchu.

Uvedené průřezy musí být naplánovány jako volné otvory (netto průřezy). Musí být zohledněna zastínění mřížkami nebo lamelami.

Pokud je spalovací vzduch veden k hořáku přes nasávací kanály vzduchu, je třeba dbát na potrubí vhodné pro proudění a dostatečné dimenzování, co se týká tlakových ztrát. Tlaková ztráta musí být zohledněna při dimenzování hořáku. Eventuálně vznikající kondenzát v nasávacích vzduchových kanálech musí být bezpečně odveden ještě před ventilátorem spalovacího vzduchu.

Potrubí

Potrubí musí být dimenzována způsobem odpovídajícím národním a místním předpisům, jakož i příslušným platným normám při zohlednění vznikajících tlakových ztrát a rychlostí proudění.

Orientační hodnoty pro dimenzování, volbu materiálů a mnoho dalších aspektů naleznete v kapitole Technika.

Potrubí - více informací

Podmínky instalace

Podmínky instalace jako nadmořská výška instalace, blízkost pobřeží, stavebně-technické rámcové podmínky a/nebo elektrické napájení mají značný vliv na dimenzování parního kotle.

Nadmořská výška instalace v důsledku tlaku a hustoty vzduchu má vliv na dimenzování ventilátoru spalovacího vzduchu. Při velmi vysokých výškách instalace > 1 000 m musí být zohledněny ještě aspekty jako například snížené chlazení motorů u čerpadel.

Instalace v blízkosti pobřeží má díky vzduchu s obsahem soli, který přeje korozi, např. vliv na materiály použité na hořák a na komín.

Elektrické napájení (napětí a frekvence) musí být u rozvaděče a motorů taktéž zohledněno (např. na ventilátorech, čerpadlech a ventilech).